Interpelacja nr 31613 do ministra aktywów państwowych, ministra klimatu i środowiska w sprawie środków ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz ich przeznaczenia

Interpelacja nr 31613 do ministra aktywów państwowych, ministra klimatu i środowiska w sprawie środków ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz ich przeznaczenia

Szanowna Pani Minister, Szanowny Panie Ministrze!

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej przez rząd, spółki skarbu państwa oraz media publiczne prezentowane są stanowiska mające wskazywać na winę unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU-ETS) w zakresie wzrostu cen energii w Polsce. W powyższych stanowiskach często pomijany jest fakt, że wpływy ze sprzedaży uprawnień do emisji trafiają bezpośrednio do budżetu państwa oraz o skali tych wpływów.

Artykuł 10 ust. 3 Dyrektywy EU-ETS stanowi, że przynajmniej 50% przychodów z puli podstawowej i 100% z puli solidarnościowej z handlu uprawnieniami do emisji powinno trafiać na cele klimatyczne. W wielu krajach podjęto decyzję o specjalnym przeznaczeniu wpływów z EU-ETS. W Polsce dopiero toczą się dyskusje nad kompleksowym uregulowaniem bezpośredniego przekierowywania środków na cele klimatyczne.

Mając powyższe kwestie na uwadze, proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Ile wynosiły wpływy ze sprzedaży uprawnień do emisji do budżetu państwa w latach 2016-2021? Proszę o przesłanie zestawienia w rozbiciu na poszczególne lata w wyżej wymienionym okresie.
  2. Jakie środki w latach 2016-2021 zostały przeznaczone na poszczególne cele określone w artykule 10 ust. 3 Dyrektywy EU-ETS? Proszę o przesłanie zestawienia dla każdego z poszczególnych celów z osobna w kolejnych latach ww. okresie.
  3. Kiedy możemy spodziewać się przedstawienia kompleksowego projektu regulacji, pozwalającego na bezpośrednie przekierowywanie środków na cele klimatyczne?
  4. Jakie środki w latach 2016-2021 zostały przeznaczone na wsparcie energetyki opartej o paliwa kopalne (węgiel, gaz itp.)? Proszę o przesłanie zestawienia w rozbiciu na poszczególne lata ww. okresie.

Proszę również o przesłanie sprawozdań z lat 2016-2021 przedkładanych na mocy decyzji nr 280/2004/WE informujących o wykorzystywaniu dochodów i o działaniach podjętych zgodnie z art. 10 ust. 3 Dyrektywy EU-ETS.

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Tracz