Zapytanie nr 2914 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie Krajowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego na lata 2021-2027

Zapytanie nr 2914 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie Krajowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego na lata 2021-2027

Szanowny Panie Ministrze!

Uprzejmie proszę o informacje w jaki sposób został przeprowadzony proces planowania i konsultowania Krajowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego na lata 2021-2027.

W szczególności zwracam się z prośbą o upublicznienie ww. planu oraz przesłanie pełnej listy producentów, organizacji producentów oraz organizacji społecznych, z którymi był konsultowany projekt Krajowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego wraz z przekazaniem pełnego zestawienia uwag, opinii i komentarzy do ww. planu przez powyżej wskazane podmioty.

Uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jakie konkretnie działania zostały zaplanowane w najbliższym roku oraz w perspektywie 2021-2027 mające poprawić sytuację rolnictwa ekologicznego w Polsce?
  2. W jaki sposób te działania zostały powiązane z celem osiągnięcia 25% powierzchni użytków rolnych pod produkcją ekologiczną i znaczącego wzrostu ekologicznej akwakultury do 2030 r., który to cel został wyraźnie określony przez Komisję Europejską w strategii "Od pola do stołu"? Jest to szczególnie ważne biorąc pod uwagę stały spadek liczby gospodarstw ekologicznych w Polsce i tylko nieznaczny wzrost powierzchni upraw ekologicznych w roku 2019. Polska ma jedno z ostatnich miejsc w UE pod względem powierzchni upraw ekologicznych – ok.3,3% oraz udziału liczby gospodarstw - 1,4%.
  3. W odniesieniu do powyższych danych, proszę o informację jakie są osiągnięcia dotychczasowego Krajowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2017-2020, a których zamierzeń nie udało się zrealizować i jakie były tego przyczyny?
  4. Jaki mierzalny cel i jakie konkretne działania na rzecz wsparcia produkcji ekologicznej planowane są w Krajowym Planie Strategicznym na lata 2021-2027?
  5. Jakie ułatwienia dla rolników ekologicznych są planowane w celu poprawy konkurencyjności polskich rolników ekologicznych, jeśli chodzi o możliwość stosowania tych samych nawozów i środków ochrony roślin, które są stosowane w krajach sąsiadujących? Aktualny brak dostępności z przyczyn barier prawnych powoduje, że np. polscy sadownicy ekologiczni nie mogą stosować tych samych środków ochrony roślin, co ich konkurenci w innych krajach, natomiast produkty ekologiczne z tych krajów są sprzedawane w Polsce.
  6. Jakie bieżące działania na 2021 rok planowane są w odniesieniu do promocji rolnictwa ekologicznego w kraju i za granicą z podaniem planowanych kwot oraz źródeł finansowania?
  7. Czy zostało zaplanowane wsparcie dla rozwoju kanałów dystrybucyjnych żywności ekologicznej – zwłaszcza zgodnie z koncepcją skracania łańcuchów dostaw i rozwoju lokalnych rynków żywności - pozwalające rozwiązać obecne problemy w łańcuchu dostaw? W szczególności dotyczy to podjęcia prac legislacyjnych dotyczących zielonych zamówień publicznych?

Na końcu, pragnę podkreślić, że nie jest to pierwszy raz, gdy strona społeczna, a także podmioty prowadzące produkcję ekologiczną muszą się zwracać czy też wręcz dopominać o zapewnienie im równego i pełnego udziału w decydowaniu o przyszłości rolnictwa ekologicznego w Polsce. Dotychczasowa i powtarzająca się wybiórczość tego procesu oraz konieczność ciągłego apelowania do MRiRW o podjęcie działań na rzecz poprawy sytuacji w polskiej produkcji ekologicznej – często dotycząca stale tych samych kwestii – budzi coraz większy niepokój i potrzebę zadania pytania o możliwość rzeczywistej zmiany tej sytuacji na (nareszcie) współpracę, która przyniesie wymierne korzyści zarówno producentom ekologicznym, jak i polskim konsumentom.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz