Zapytanie nr 1372 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie odmawiania okazania legitymacji służbowej przez funkcjonariuszy Policji

Zapytanie nr 1372 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie odmawiania okazania legitymacji służbowej przez funkcjonariuszy Policji

Szanowny Panie Ministrze!

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów z dnia 4 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 192) policjant, który przystępuje do czynności służbowych związanych z wykonywaniem uprawnień określonych w § 1 pkt 1, 3, 6 i 7, podaje swój stopień, imię i nazwisko, w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, przyczynę podjęcia czynności służbowych, a na żądanie osoby, wobec której jest prowadzona czynność, podaje podstawę prawną podjęcia tej czynności. Zgodnie z ust. 3 tego paragrafu w przypadku realizacji czynności służbowych, o których mowa w § 1 pkt 8 i 9, podanie informacji wskazanych w ust. 1 następuje na żądanie osoby, wobec której czynność służbowa jest realizowana.

Tymczasem podczas ostatnich działań Policji podczas zatrzymania aktywistki Margot w Warszawie w dniu 7 sierpnia 2020 r. wyraźnie udokumentowano przypadki odmowy podania przez interweniujących funkcjonariuszy Policji – nawet w stosunku do parlamentarzystek dokonujących poselskich interwencji – i w obecności swoich przełożonych za ich aprobatą podania tych danych, czyniąc utrudnionym lub wręcz niemożliwym późniejszą weryfikację działań tych funkcjonariuszy.

Wskazuję w tym miejscu, że przedmiotowe przepisy mają zapobiec samowoli funkcjonariuszy Policji i nadużywania przez nich władzy. I stanowią gwarancję dla osób, które są obiektem działań Policji, możliwości późniejszej obrony ich praw.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Dlaczego funkcjonariusze Policji odmawiają wykonania obowiązków nałożonych na nich rozporządzeniem?
  2. Czy wobec policjantów biorących udział w ww. interwencjach i ich przełożonych wszczęto postępowania dyscyplinarne?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz


Franciszek Vetulani, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons