Wesprzyj moją kampanię!

Wesprzyj moją kampanię!

Kandyduję w nadchodzących wyborach parlamentarnych i proszę o Twoje wsparcie finansowe. Zależy mi na dokończeniu spraw, których się podjęłam. Zależy mi na ekologicznej, demokratycznej i solidarnej Polsce – możliwej tylko bez trzeciej kadencji rządów PiS.

Moja kampania wyborcza jest finansowana przez moich wyborców i wyborczynie. To dzięki Wam mogę wydrukować ulotki, plakaty i banery. To dzięki Wam mogę wykupić reklamy w social media oraz organizować wydarzenia medialne. To dzięki Wam mogę być zielonym głosem w Sejmie.

Za 5 zł mogę wydrukować 50 ulotek. Za 10 zł mogę wydrukować 10 plakatów. Za 25 zł mogę wydrukować 1 baner. Za 100 zł mogę zawieść baner na przystanku MPK na 3 tygodnie. Każda kwota wsparcia finansowego jest ważna i pozwala mi na dotarcie do szerszej grupy wyborców i wyborczyń!

JEŚLI CHCESZ DOKONAĆ WPŁATY NA MOJĄ KAMPANIĘ WYBORCZĄ, UZUPEŁNIJ PONIŻSZĄ ANKIETĘ I UZYSKAJ DANE DO PRZELEWU:

WESPRZYJ MOJĄ KAMPANIĘ!
Uzupełnij poniższe pola, aby uzyskać dane do przelewu. Ankietę wypełnia tylko JEDNA osoba, która następnie będzie wykonywać przelew ze swojego/wspólnego rachunku bankowego w swoim imieniu.

Wpłaty na rzecz kampanii mogą być dokonywane za pośrednictwem Funduszu Wyborczego Zieloni wyłącznie przez osoby fizyczne, które jednocześnie spełniają następujące warunki:

  • mają polskie obywatelstwo,
  • mieszkają stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • mają rachunek bankowy (własny lub wspólny), z którego dokonają standardowego przelewu.

Zabronione jest:

  • dokonywanie tzw. „przelewów ekspresowych”,
  • dokonywanie wpłat z konta firmowego,
  • dokonywanie wpłat za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego w dokonywaniu płatności (np. serwisów obsługujących płatności elektroniczne),
  • dokonywanie wpłat gotówką (np. w kasie banku, w urzędzie pocztowym, w punkcie przyjmowania opłat).

Każda osoba dokonująca wpłaty na Fundusz Wyborczy Zieloni może zostać poproszona o wykazanie spełnienia warunków, o których mowa powyżej lub o przesłanie potwierdzenia przelewu, na co wyraża zgodę poprzez dokonanie przelewu.

Łączna suma wpłat na konto Funduszu Wyborczego Zieloni od jednej osoby fizycznej w II połowie roku kalendarzowego 2023 nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w II połowie 2023 r., tj. kwoty 54 000 PLN.

Kwota wpłacona na Fundusz Wyborczy Zieloni ponad dopuszczalny limit zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu.

Informacje o wpłatach darowizn w kwocie przekraczającej w jednym roku 10 000 zł od danej osoby na wszystkie subkonta partii, zgodnie z ustawą o partiach politycznych, zostaną zamieszczone w rejestrze wpłat udostępnianym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej partii Zieloni. W rejestrze wpłat zamieszcza się następujące informacje: imię, nazwisko, imię ojca oraz miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłaty (czyli miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu), datę wpłaty oraz wysokość wpłaty.

Korzyści majątkowe (w tym wpłaty) pozyskane przez komitet wyborczy lub Fundusz Wyborczy niezgodnie z przepisami prawa podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.

Każdy wpłacający winien, przed dokonaniem przelewu, zapoznać się z niniejszą klauzulą:

KLAUZULA INFORMACYJNA – DARCZYŃCY

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest partia Zieloni z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 1b/22, 00-539, Warszawa, adres e-mail: sekretariat@partiazieloni.pl. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 12a. Partia Zieloni przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką bezpieczeństwa danych osobowych. Za przestrzeganie tej polityki i zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych odpowiedzialny jest Inspektor Ochrony Danych: iod@partiazieloni.pl.

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z wykazaniem prawidłowości finansowania partii politycznej oraz Funduszu Wyborczego na gruncie przepisów podatkowych oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w zw. z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (dalej „Ustawa”).

2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne i konieczne do potwierdzenia możliwości przyjęcia takiej darowizny przez partię polityczną zgodnie z Ustawą. W przypadku ich nie podania darowizna będzie podlegać zwrotowi na zasadach określonych w Ustawie.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez do czasu zakończenia dot. badania sprawozdania finansowego partii politycznej przez PKW oraz przez okres określony na podstawie przepisów skarbowych i podatkowych oraz przepisów kodeksu wyborczego.

4. Posiadają Państwo dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Powyższe uprawnienia ograniczone są przez przepisy prawa obowiązujące Administratora.

5. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa i wymogów RODO, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, komitetowi wyborczemu tworzonego przez Administratora, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w tym w szczególności Państwowej Komisji Wyborczej lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających działalność Partii (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych), innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne lub księgowe).

6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Informacja o przepisach karnych zgodnie z ustawą o partiach politycznych

art. 49c. pkt. 3) Kto przekazuje partii politycznej albo przyjmuje w imieniu partii politycznej środki finansowe lub wartości niepieniężne z naruszeniem przepisów art. 25 podlega grzywnie od 1000 do 100 000 złotych.

art. 49g. pkt. 2) Kto dokonuje wpłat na Fundusz Wyborczy w wysokości przekraczającej limity określone w art. 36a ust. 1 lub 2, podlega karze grzywny.


Publikacja sfinansowana przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI