Potraktujmy ustawę o Centralnym Azylu dla Zwierząt jako dobrą ideę

Potraktujmy ustawę o Centralnym Azylu dla Zwierząt jako dobrą ideę

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni prezentuję stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt.

Każdego roku tylko na polskiej granicy służba celna zatrzymuje kilka tysięcy żywych zwierząt, gatunków chronionych, które są przedmiotem przemytu. Obecnie najczęściej zatrzymywane są w takich przypadkach pijawki lekarskie, gady i ptaki. Ale wszyscy też pamiętamy historię, dramatyczne wydarzenia związane z zatrzymaniem ciężarówki z 10 tygrysami na granicy polsko-białoruskiej w 2019 r. Ta historia była niestety najlepszym przykładem na to, że państwo polskie będące wschodnią granicą Unii Europejskiej nie jest na takie sytuacje gotowe. Nie jest nawet gotowe na codzienne przyjmowanie małych zwierząt zatrzymywanych przez służbę celną. Takie sytuacje wymagają przewiezienia zatrzymanych zwierząt do miejsca, w którym będzie można udzielić im pomocy weterynaryjnej, zapewnić warunki zgodne z ich potrzebami biologicznymi, miejsca, w którym mogą odbyć kwarantannę. W historii tygrysów ratunek przyszedł ze strony poznańskiego zoo, ale to było działanie wyjątkowe. Na co dzień odbierane zwierzęta nie mogą od razu być przekazane ogrodowi zoologicznemu pod opiekę właśnie z powodu potrzeby kwarantanny i czasu na przygotowanie miejsca dostosowanego do ich potrzeb. Żaden ogród zoologiczny w Polsce nie utrzymuje bowiem pustych wybiegów, pomieszczeń gotowych, by w każdej chwili przyjąć zwierzęta i umożliwić przeprowadzenie kwarantanny.

Mamy jeszcze drugą sytuację. Mianowicie Policja i organizacje ochrony zwierząt coraz częściej podejmują interwencje, w czasie których z powodu łamania ustawy o ochronie zwierząt oraz przepisów dotyczących gatunków chronionych istnieje pilna potrzeba interwencyjnego odbioru i zabezpieczenia zwierząt w miejscu, które umożliwia ich leczenie i rehabilitację. Widać zatem na podstawie tych dwóch przypadków, że utworzenie Centralnego Azylu dla Zwierząt jest ideą godną poparcia, która umożliwi udzielenie pomocy zwierzętom, które na tę pomoc po prostu czekają.

Przedstawiony przez rząd projekt ustawy przeszedł procedurę konsultacji społecznych, zaangażowały się organizacje pozarządowe, zaangażowali się specjaliści, którzy zgłosili wiele poprawek. Te poprawki zostały do projektu wprowadzone. Dziś oczywiście ten projekt wymaga jeszcze kilku zmian, w większości zgodnych z intencją wnioskodawcy opisaną w uzasadnieniu. Dlatego jako Koalicja Obywatelska będziemy składać siedem poprawek, które sprawią, że ten projekt będzie jeszcze lepszy. Mam nadzieję, że Wysoka Izba poprze te poprawki i poprze działanie zmierzające do utworzenia Centralnego Azylu dla Zwierząt.

Centralny azyl będzie oczywiście pierwszą taką jednostką w Polsce, a więc jest oczywiste, że mogą się zdarzyć pewne niedociągnięcia i problemy w funkcjonowaniu i będzie trzeba tę ustawę jeszcze nowelizować. Ale już dziś dzięki naszym poprawkom możemy podjąć działania, które wyeliminują to ryzyko. Chodzi mi tutaj o dwie konkretne kwestie: pierwsza kwestia związana z budżetowaniem, z wydatkami oraz druga kwestia związana z niedopuszczeniem do sytuacji, by ten azyl się zapełniał i nie przyjmował nowych zwierząt. Jeśli chodzi o środki z budżetu, to przedstawione w projekcie ustawy limity wydatków na stworzenie i działanie azylu są po prostu zbyt niskie. Mamy rosnące ceny materiałów budowlanych, co budzi wątpliwości, czy uda się odpowiednio przebudować docelowe miejsce powstania azylu. Muszę także podkreślić, że niemożliwe jest ograniczenie kosztów funkcjonowania azylu, jeżeli są w nim zwierzęta, bo przecież nie możemy ograniczyć im racji żywnościowych lub limitować niezbędnej opieki weterynaryjnej. Niestety ten zaprojektowany budżet sprawia, że może się on nie domykać już w 5. roku funkcjonowania azylu.

Druga kwestia, którą chciałam poruszyć, to jest konieczność utworzenia centralnego zarządzania informacją na temat tego, gdzie są zatrzymane zwierzęta, jaki mają status prawny, oraz stworzenia scentralizowanej sieci miejsc i jednostek specjalistycznych gotowych do przyjęcia zwierząt, które odbędą kwarantannę w azylu. Jest to bardzo ważne działanie po to, by zapobiec sytuacji, że azyl będzie przepełniony, że nie będzie można przyjmować nowych zwierząt i tak naprawdę cała idea azylu nie będzie zgodna z tym zamysłem. Dlatego już dziś stwórzmy taki mechanizm, który będzie początkiem. Potraktujmy ustawę o Centralnym Azylu dla Zwierząt jako dobrą ideę (Dzwonek), dopracujmy ją i potraktujmy jako pierwszy krok w budowie skutecznego i zdecentralizowanego systemu, który pozwoli zapewnić nam dobrą opiekę zwierzętom odbieranym interwencyjnie i tym z przemytu. (Oklaski)