PiS usunął z dzisiejszego porządku obrad informację na temat Turowa

PiS usunął z dzisiejszego porządku obrad informację na temat Turowa

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (druki nr 1243 i 1254).

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! PiS usunął z dzisiejszego porządku obrad informację rządu na temat Turowa. Boicie się. Boicie się, bo nie macie żadnych nowych informacji prócz tego, że Czesi wnieśli wniosek o nałożenie na Polskę 5 mln euro kary dziennie za nierespektowanie decyzji TSUE. Nie macie nic innego poza tym, że Komisja Europejska dołączyła do skargi Czechów przeciwko Polsce. Turów jak w soczewce pokazuje, że w sposób naruszający prawo unijne wydajecie i przedłużacie koncesje. Najpierw w marcu 2020 r. przedłużyliście koncesję do 2026 r., a potem, gdy skarga Czechów była już w TSUE, z butą i arogancją przedłużyliście ją do 2044 r. Kiedy spojrzycie prawdzie w oczy? (Dzwonek) Kiedy przedstawicie ambitny plan odejścia od węgla i sprawiedliwej transformacji do 2030 r. nie tylko dla rejonu Turoszowa, lecz także dla całej Polski? Musimy działać tu i teraz. (Oklaski)