Na jakiej podstawie projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii?

Na jakiej podstawie projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii?

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druki nr 455 i 480).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W uzasadnieniu czytamy, że za przyjęciem nowelizacji przemawia rzekomo fakt, że drzewa martwe występujące w lasach na terenie Polski mają miąższość wynoszącą dziesiątki milionów metrów sześciennych. Tymczasem wiadomo, że Polska jest krajem o niskich zasobach martwego drewna na tle lasów w innych państwach Unii Europejskiej. Wiadomo także, że drzewa martwe i zamierające są siedliskami i żerowiskami wielu cennych i zagrożonych wyginięciem gatunków chronionych prawem Unii Europejskiej. Wiemy także, że już obecnie przeciwko Polsce toczy się postępowanie o naruszenie prawa Unii Europejskiej z uwagi na zwolnienie gospodarki leśnej z zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków zwierząt. Jak projektodawca zamierza wytłumaczyć się z kolejnej zmiany prawa, która zezwalając na spalanie drzew martwych i zamierających, uderza w ochronę leśnych gatunków ważnych dla Wspólnoty Europejskiej? Na jakiej podstawie państwo twierdzą, że projekt nowelizacji nie jest sprzeczny z prawem Unii? (Oklaski)