Lex knebel do kosza!

Lex knebel do kosza!

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3304, 3304-A i 3466).

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ta ustawa jest zamachem na prawo lokalnych społeczności do decydowania o tym, co może powstać w ich sąsiedztwie, zamachem na prawo własności każdej osoby posiadającej ziemię...

(Poseł Anna Paluch: A cóż to pani...)

...zamachem na gminy, które stracą prawo do kształtowania ładu przestrzennego na własnym terenie. Rząd PiS wprowadza tzw. inwestycje strategiczne wyjęte z przepisów o ochronie środowiska. A co może być taką inwestycją strategiczną? Niemalże wszystko: lotniska, autostrady, zapory na rzekach, obiekty energetyki jądrowej czy inwestycje związane z CPK. Co więcej, warunki tych inwestycji nie będą uzgadniane z gminami czy ich mieszkańcami, tylko będą im narzucane. Dlatego miejsce tej ustawy jest tylko i wyłącznie w koszu na śmieci. Lex knebel do kosza. (Oklaski)