KPO jest oparty na mało ambitnej polityce energetycznej Polski

KPO jest oparty na mało ambitnej polityce energetycznej Polski

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom (druki nr 1123 i 1130).

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! W debacie nad Funduszem Odbudowy i Krajowym Planem Odbudowy kompletnie zapomnieliśmy o tym, że jako Europejki i Europejczycy stworzyliśmy plan odbudowy po pandemii jako most od kryzysu do zielonej i innowacyjnej gospodarki, a przysłany wczoraj do komisji dokument nie jest takim mostem. On nie jest nawet chybotliwą kładką.

KPO jest oparty na mało ambitnej polityce energetycznej Polski i tylko utrwala politykę opartą na paliwach kopalnych, węglu i gazie. Wiele inwestycji wpisanych w KPO jest niezgodnych z zasadą: nie czyń poważnej szkody, i może doprowadzić do degradacji środowiska. To nie jest Krajowy Plan Odbudowy, to jest krajowy plan zmarnowanej szansy. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)