Klauzula informacyjna POMOC PODCZAS KAMPANII WYBORCZEJ MAŁGORZATY TRACZ 2023

Administrator, czyli Kto?

Administratorem, czyli osobą, która odpowiada za bezpieczeństwo i ochronę danych osób, które wyraziły chęć pomocy oraz współpracowały podczas kampanii wyborczej Małgorzaty Tracz 2023, dalej jako „Kampania” jest Małgorzata Tracz.

Dlaczego posiadamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe zawarte zostały w zgłoszeniu, które przesłałeś za pomocą strony www.malgorzatatracz.pl. W jakim celu i jakie dane przetwarzamy o Tobie?

Zbieramy dane o Tobie by:

 • nawiązać z Tobą kontakt i móc z Tobą współpracować podczas Kampanii – zapytamy Cię o imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;
 • podtrzymać lub zmienić zasady Naszej współpracy, np. w formie porozumienia o wykonywanie świadczeń wolontariackich lub innej umowy cywilno-prawnej – zapytamy Cię wtedy dodatkowo o numer PESEL lub dane dokumentu tożsamości;
 • usprawniać komunikację z wyborcami, promować działalność i wizerunek kandydata w materiałach promocyjnych i informacyjnych – dlatego, tam, gdzie zarejestrowany zostanie Twój wizerunek lub wypowiedź zapytamy Cię o zgodę na ich rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej, np. na stronie internetowej www.malgorzatatracz.pl oraz na profilach Jego mediów społecznościowych;
 • zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osób, które pozyskiwane będą podczas Kampanii, np. jeżeli w ramach współpracy poprosimy Cię o zarządzanie treściami w mediach społecznościowych kandydata, możemy poznać nazwę Twoich kont społecznościowych oraz awatar.

Czy mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe, jeżeli TAK to, jak długo?

Dane o Tobie mamy prawo przetwarzać ponieważ:

 • posiadamy Twoją zgodę, np. by nawiązać z Tobą kontakt; móc z Tobą współpracować podczas Kampanii lub podczas innego Naszego projektu a także by promować materiały informacyjne Kampanii i kandydata, w których zarejestrowany został Twój wizerunek lub wypowiedź.
  Dane przechowywać będziemy rok po rozwiązaniu Naszej współpracy lub do czasu wycofania przez Ciebie lub przez Twojego rodzica/opiekuna prawnego zgody w tym zakresie;
 • są niezbędne by nawiązać lub wykonać z Tobą umowę – np. porozumienie o wykonywanie świadczeń wolontariackich lub innej umowy cywilno-prawnej.
  Dane przechowywać będziemy 5 lat, co wynika m.in. z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego – np. przechowywania ewentualnych rozliczeń z Tobą lub organami podatkowymi, bankami, ZUSem.
  Dane przechowywać będziemy 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało Nas do wystawienia dokumentu księgowego.
 • niezbędne do realizacji Naszych prawnie uzasadnionych interesów lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, tj. zapewnienie bezpieczeństwa danych osób, które pozyskiwane będą podczas Kampanii, (cyber)bezpieczeństwa Naszych systemów teleinformatycznych oraz pozostałych informacji, które wymagają zachowania ochrony, a także ustalenia, obrony lub ewentualnego dochodzenia Naszych roszczeń.
  Dane przetwarzać będziemy do dnia wniesienia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu a w przypadku systemów teleinformatycznych max. 2 lata.

Profilowanie

Nie profilujemy Cię, tzn. automatycznie nie przypisujemy ani nie przewidujemy Twoich zachowań, preferencji czy postaw.

Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe?

Dane o Tobie możemy przekazać Naszym zaufanym dostawcom, którzy w Naszym imieniu i zgodnie z Naszymi wskazówkami zajmują się świadczeniem usług, np.:

 • obsługą IT;
 • hostingiem Naszej Strony;
 • z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, księgowości, podatków lub innych usług doradczych
 • pocztowych i kurierskich.

Możemy również ujawniać dane o Tobie, działając w dobrej wierze, że ujawnienie takich informacji jest pomocne lub racjonalnie oraz niezbędne do:

 • przestrzegania obowiązującego prawa lub spełnienia żądań organów państwowych;
 • egzekwowania zasad określonych w Naszych politykach i umowach, włącznie z badaniem potencjalnego ich naruszenia;
 • badania, wykrywania, ochrony lub podejmowania czynności dotyczących nielegalnej działalności, innych wykroczeń, podejrzenia oszustwa lub bezpieczeństwa;
 • ustalenia lub wykonania Naszych praw do obrony przed roszczeniami prawnymi;
 • ochrony przed uszczerbkiem praw własności lub bezpieczeństwa Naszego, Naszych Użytkowników lub dowolnej strony trzeciej;
 • współpracy z organami ścigania.

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach świadczenia na Naszą rzecz usług przez Microsoft. W tych wyjątkowych sytuacjach przekazywanie danych odbywa się na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską instrumentów prawnych oraz wdrożonych przez Nas dodatkowych zabezpieczeń.

Poza teren EOG mogą być przekazywane dane zawarte w serwisach społecznościowych, co może wiązać się z ryzykiem dla obsługi przysługujących Ci praw i wolności na obszarze USA, dlatego zalecamy zapoznanie się z ich politykami prywatności.

Naruszenia ochrony danych osobowych

Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest przez Nas dokumentowany. Jeśli dojdzie do naruszenia przepisów o ochronie danych, poinformujemy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli to wpłynie na twoją prywatność, powiadomimy również Ciebie.

Jakie masz Prawa?

Zawsze, kiedy wykorzystujemy Twoje Dane osobowe, masz prawo:

 • uzyskać dostęp do nich oraz otrzymać ich kopię;
 • sprostować takie, które są nieprawidłowe a także uzupełnić te, które są niekompletne;
 • usunąć takie, na które pozwala RODO;
 • sprzeciwić się ich przetwarzaniu w granicach określonych przez RODO;
 • ograniczyć ich przetwarzanie na zasadach określonych w RODO;
 • otrzymać, w powszechnie używanym formacie, te, które nam dostarczasz;
 • nie podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołującym prawne lub podobne skutki;
 • złożyć skargę do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa, jeżeli uznasz, że wykorzystujemy je niezgodnie z przepisami; oraz
 • wycofać zgodę na ich przetwarzanie, o ile ich wykorzystywanie uzależnione było od tej zgody.

Jak możesz się z Nami skontaktować?

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Maciejem Słobodzianem, Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Małgorzatę Tracz, pod adresem: kontakt@malgorzatatracz.pl. W treści zgłoszenia:

 • podaj swoje dane i zdarzenie, które jest powodem pytania;
 • przedstaw swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań;
 • wskaż oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

Publikacja sfinansowana przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI