KLAUZULA INFORMACYJNA – DARCZYŃCY

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest partia Zieloni z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 1b/22, 00-539, Warszawa, adres e-mail: sekretariat@partiazieloni.pl. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 12a. Partia Zieloni przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką bezpieczeństwa danych osobowych. Za przestrzeganie tej polityki i zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych odpowiedzialny jest Inspektor Ochrony Danych: iod@partiazieloni.pl.

1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z wykazaniem prawidłowości finansowania partii politycznej oraz Funduszu Wyborczego na gruncie przepisów podatkowych oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w zw. z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (dalej „Ustawa”).

2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne i konieczne do potwierdzenia możliwości przyjęcia takiej darowizny przez partię polityczną zgodnie z Ustawą. W przypadku ich nie podania darowizna będzie podlegać zwrotowi na zasadach określonych w Ustawie.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez do czasu zakończenia dot. badania sprawozdania finansowego partii politycznej przez PKW oraz przez okres określony na podstawie przepisów skarbowych i podatkowych oraz przepisów kodeksu wyborczego.

4. Posiadają Państwo dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Powyższe uprawnienia ograniczone są przez przepisy prawa obowiązujące Administratora.

5. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa i wymogów RODO, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, komitetowi wyborczemu tworzonego przez Administratora, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w tym w szczególności Państwowej Komisji Wyborczej lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających działalność Partii (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych), innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne lub księgowe).

6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.