Interwencja poselska w sprawie wycinki w lesie w Nowej Karczmie

Interwencja poselska w sprawie wycinki w lesie w Nowej Karczmie

Interwencja poselska do p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia Tomasz Międzyrzeckiego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wojciecha Rejmana w sprawie planowanej wycinki na obszarze wydzielenia PGL LP w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Widawy we Wrocławiu.

Szanowni Panowie!

Działając na podstawie art. 20 z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się z interwencją poselską dotyczącą planowanej wycinki na obszarze wydzielenia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, adres leśny: 13-17-1-01-7-f-00, położonego w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Widawy (PLH020036), nieopodal Nowej Karczmy na osiedlu Pracze Odrzańskie we Wrocławiu.

Jak wynika z załącznika nr 2.2. „szczegółowy rozmiar prac według grup czynności,
czynności i lokalizacji” do specyfikacji warunków zamówienia „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Miękinia w roku 2023” (nr postępowania: 36/2022), w wyżej wymienionym wydzieleniu ma nastąpić w roku 2023 całkowity wyrób drewna pilarką oraz zrywka.

Planowana całkowita wycinka powyższego obszaru o powierzchni ponad 4 hektarów znajdującego się w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Widawy wzbudziła w pełni uzasadniony niepokój i oburzenie mieszkańców i mieszkanek Wrocławia oraz środowiska naukowego, które planowało przeprowadzić badania na tym obszarze w bieżącym roku. Jak zwracają uwagę naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na tym obszarze notowany jest kozioróg dębosz oraz prawdopodobnie chroniona kwietnica okazała, a także dawniej notowana przeplatka maturna oraz zgniotek cynobrowy i dąbrowiec samotnik.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia
o rezygnację z planowanej wycinki na tym obszarze.

Jednocześnie zwracam się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we
Wrocławiu o interwencję w tej sprawie, mając na uwadze, że wycinka ma być dokonana w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Widawy. Proszę również o informację, czy planowana wycinka była konsultowana z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Rosnące znaczenie lasów na terenach zurbanizowanych rodzi potrzebę odpowiedniego kształtowania polityki ochrony środowiska i wymaga modyfikowania planów związanych z wycinkami. Równie ważna jest także ochrona lasów przed wycinką na terenach objętych formami ochrony przyrody.

Dlatego bardzo proszę o przychylenie się do niniejszej prośby.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz


Odpowiedź p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia Tomasz Międzyrzeckiego

Odpowiedź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wojciecha Rejmana