Interwencja ws. ogromnych podwyżek czynszów w mieszkaniach TBS we Wrocławiu

Interwencja ws. ogromnych podwyżek czynszów w mieszkaniach TBS we Wrocławiu

Do: Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk

Szanowny Panie Prezydencie!

W związku z szeregiem skarg otrzymanych od mieszkańców TBS Wrocław, działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się do Pana z poniższą interwencją. Wedle informacji przekazanych mi przez protestujących w tej sprawie mieszkańców podwyżka czynszów TBS Wrocław jest wysoka i dotkliwa, szczególnie dla najmniej zamożnych mieszkańców i rodzin wielodzietnych. Mieszkańcy mówią tu o skali podwyżek o ok. 30%.
Mam świadomość trudnej sytuacji finansowej i rosnących kosztów utrzymania budynków.

Jednak apeluję, aby w tej sytuacji zachować trzy podstawowe zasady.

Pierwszą z nich jest wstrzemięźliwość kosztowa po stronie Spółki. Z przekazanych mi informacji wynika, że Spółka jest m.in. sponsorem drużyny koszykarskiej. Uważam osobiście, że spółka, której podstawowym celem jest zaspokojenie taniego społecznego zasobu mieszkaniowego powinna redukować wszelkie koszty niezwiązane z jej podstawową działalnością do minimum. W związku z powyższym zwracam się do Pana z prośbą o przeprowadzenie pilnego audytu kosztowego Spółki w celu pozyskania maksymalnych oszczędności, które pozwolą zredukować ewentualne podwyżki do minimum. Wiąże się z tym również wysokość wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej, które słusznie kłują w oczy zdesperowanych mieszkańców. Pensje na poziomie 20.000 złotych miesięcznie nie korelują ze społecznym mieszkalnictwem, również fakt zasiadania w Radzie Nadzorczej urzędników Wrocławia mógłby zostać w tym zakresie zweryfikowany. Wreszcie, czy Spółka potrzebuje własnego biura prasowego i rzecznika? Czy tego rodzaju działań nie może prowadzić sam Urząd, posiadający rozbudowane biuro prasowe? TBS Wrocław powołuje się na duży wzrost kosztów finansowych w postaci odsetek od kredytów. Czy Zarząd rozważał zabezpieczenie stóp procentowych zaciąganych zobowiązań?

Drugą zasadą powinna być maksymalizacja przychodów ze źródeł dodatkowych, takich jak wynajem powierzchni pod paczkomaty, sklepy, reklamy, etc. Takie dodatkowe dochody powinny być źródłem obniżania kosztów działalności Spółki i wpływać na wysokość zobowiązań czynszowych najemców TBS Wrocław, którzy są głównym klientem tego rodzaju dodatkowej działalności.
Wreszcie jako konieczne jawi się pytanie o efektywność energetyczną budynków i źródła ich ogrzewania. Wiemy o kotłowniach gazowych, których koszt utrzymania i zasilania jest bardzo wysoki i będzie rósł. Czy rozważane jest w tym zakresie inwestowanie w pompy ciepła? Czy TBS planuje produkcję własnej energii (panele fotowoltaiczne na dachach), aby obniżyć koszty zasilania w energię części wspólnych i instalacji? Takie działania podjęła Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe, co wpłynęło wydatnie na redukcję kosztów dla
mieszkańców.

Trzecią zasadą powinna być pomocniczość TBS Wrocław i Gminy Wrocław dla osób najmniej zamożnych. W budynkach TBS mieszka wiele osób o średnich i niskich dochodach, w tym emeryci i rodziny wielodzietne. Osoby te związały się szczególnym stosunkiem z TBS Wrocław na wiele lat, wpłacając niemałe wkłady finansowe. Osoby te liczyły na stabilność stosunków najmu. Naszym obowiązkiem jest o taką stabilność wspólnie zadbać. Oznacza to również, że osobom, których nie będzie stać na ponoszenie dodatkowych kosztów należy – czy to za pośrednictwem Urzędu czy Spółki – zapewnić system wsparcia, który nie zostawi tych osób w trudnej sytuacji.
Byłoby swoistym kuriozum, gdyby podwyżki w TBS Wrocław
doprowadziły w konsekwencji do kryzysu bezdomności wśród mieszkańców.

Licząc na zrozumienie, uprzejmie proszę o podjęcie pilnych działań, mających na celu obniżenie kosztów działalności Spółki, zwiększenie jej przychodów w zakresie niezwiązanym z substancją mieszkaniową, a także stworzenie programu osłonowego dla najsłabszych.

Z poważaniem
Małgorzata Tracz
Posłanka na Sejm RP