Interwencja poselska w sprawie budowy tzw. obwodnicy Szklarskiej Poręby

Interwencja poselska w sprawie budowy tzw. obwodnicy Szklarskiej Poręby

Interwencja poselska skierowana do: Mirosława Grafa - Burmistrza Miasta Szklarska Poręba, Jacka Kubielskiego - Burmistrza Miasta Piechowice, Jerzego Łużniaka - Prezydenta Miasta Jelenia Góra, Wojciecha Rejmana - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Tomasza Olszewskiego - p.o. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, dr Andrzeja Raja - Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego, Jerzego Majdana - Nadleśniczego Nadleśnictwa Szklarska Poręba, Katarzyny Adamczyk - Nadleśniczej Nadleśnictwa Śnieżka, Cezarego Przybylskiego - Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Jarosława Obremskiego - Wojewody Dolnośląskiego w sprawie budowy tzw. obwodnicy Szklarskiej Poręby.

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie art. 19 i 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu
mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się do z interwencją w sprawie tzw. obwodnicy Szklarskiej Poręby.

W związku z powzięciem informacji o planowanej przez Gminę Miejską Szklarska
Poręba budowie tzw. obwodnicy Szklarskiej Poręby, wyrażam głęboki sprzeciw wobec planów realizacji wyżej wymienionego zamierzenia, opublikowanego w Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla miasta Szklarska Poręba na lata 2020-2026 jako cel operacyjny 5.7 w pozycji zadanie 13 “Obwodnica, odcinek obwodnicy Szklarskiej Poręby z rejonu Hotelu Las – most na rzece Kamiennej wyjazd z drogi krajowej nr 3 do styku ulic Uroczej i Kilińskiego i dalej do projektowanego łącznika z Szosą Czeską w pobliżu stacji uzdatniania wody oraz odcinka od Trzech Jaworów do drogi Michałowice Jagniątków” oraz zadanie 14 “Obwodnica, odcinek łącznika ulicy Uroczej z ulicą Szosa Czeska – I etap obwodnicy”, jako godzącego w walory
krajobrazowe Szklarskiej Poręby, stanowiącego potężną ingerencję w ekosystem Karkonoszy i otuliny Karkonoskiego Parku Narodowego, ekosystem i walory krajobrazowe regionu, jego wartości przyrodnicze, turystyczne i biologiczne.

Powyższe zamierzenie, będzie stanowić barierę dla korytarzy migracyjnych zwierząt, defragmentując kompleksy leśne, tworząc zagrożenie dla jednego z najważniejszych szlaków turystycznych Karkonoszy, służącego zarówno osobom z ograniczeniami ruchowymi (osoby z niepełnosprawnościami, rodziny z dziećmi), biegaczom, nordic walkerom, rowerzystom i spacerowiczom. Co więcej, budowa obwodnicy zwiększy zanieczyszczenie powietrza w rejonie Szklarskiej Poręby, wzmoży zanieczyszczenie hałasem, zablokuje realne inwestycje w transport niskoemisyjny na terenie miasta Szklarska Poręba, a w przyszłości zastąpienie ruchu pojazdów indywidualnych do stacji kolei linowej na Szrenicę transportem zbiorowym. Powyższa inwestycja, łącząc ul. Jeleniogórską z ul. Szosa Czeska z pominięciem centrum miejscowości z dala od stacji kolejowych, doprowadzi również do marginalizacji transportu kolejowego na linii Szklarska Poręba - Jakuszyce. Realizacja powyższej inwestycji może spowodować również wzrost kolejnych inwestycji typu apartamentowego, które nie są korzystnym modelem rozwoju turystyki górskiej.

W związku z powyższym domagam się pilnego przedłożenia następujących dokumentów i odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Od Gminy Szklarska Poręba:
  a. Jaki jest cel realizacji planowanej drogi?
  b. W jaki sposób realizacja celu budowy obwodnicy jest zgodna z celami
  zrównoważonego rozwoju w kontekście dokumentów strategicznych rozwoju
  Gminy, Powiatu Jeleniogórskiego, Województwa Dolnośląskiego, Polski i Unii
  Europejskiej?
  c. Jaki będzie charakter, profil i kategoria planowanej drogi?
  d. Czy zostały przeprowadzone szacunki lub symulacje natężenia ruchu na
  planowanej drodze, zarówno na całości jej przebiegu, jak i na poszczególnych
  odcinkach? Jeżeli tak, to proszę o ich przesłanie.
  e. Jaki będzie dokładny przebieg planowanej drogi? Proszę o przesłanie mapy
  przedstawiającej jej dokładny przebieg.
  f. Proszę o przesłanie uzyskanych uchwał, decyzji, uzgodnień, opinii i innych
  aktów administracyjnych, w tym operatów geodezyjnych, inwentaryzacji
  przyrodniczych, a w szczególności:
  i. inwentaryzacje przyrodnicze wraz z załącznikami mapowymi;
  ii. operaty geodezyjne wraz z załącznikami mapowymi;
  iii. operaty wodne wraz z załącznikami mapowymi;
  iv. uzgodnienia z Gminą Piechowice;
  v. uzgodnienia z Powiatowym Zarządem Dróg w Jeleniej Górze - o ile
  droga ma mieć charakter powiatowy;
  vi. uzgodnienia z Państwowym Przedsiębiorstwem Wody Polskie w
  zakresie budowy mostów w przebiegu drogi oraz przebiegu drogi w
  pobliżu stref ochrony ujęć wód;
  vii. uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska;
  viii. uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych lub
  odpowiednimi Nadleśnictwami.
 2. Od Gminy Jelenia Góra, Gminy Piechowice, Regionalnej Dyrekcji Ochrony
  Środowiska we Wrocławiu, Regionalnej Dyrekcja Lasów Państwowych we
  Wrocławiu, Nadleśnictw Szklarska Poręba i Śnieżka, Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewody Dolnośląskiego:

  a. Czy byli Państwo podmiotem w ramach konsultacji wyżej wymienionego
  zamierzenia?
  b. Czy w związku z wyżej wymienionymi planami inwestycyjnymi wydawali
  Państwo jakiekolwiek akty administracyjne? Jeżeli tak, proszę o ich przesłanie.
  c. Proszę o podanie sygnatur i przedmiotów toczących się postępowań w wyżej
  wymienionej sprawie.
  d. Jakie jest Państwa stanowisko w sprawie wyżej wymienionego zamierzenia
  inwestycyjnego?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz