Interwencja w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oława

Interwencja w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oława

Interwencja poselska do Burmistrza Miasta Oława Tomasza Frischmanna w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oława.

Szanowny Panie Burmistrzu!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), na prośbę mieszkańców i mieszkanek Oławy zwracam się do Pana z interwencją poselską w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oława.

Po pierwsze, zwracam się o wycofanie się ze zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oława dotyczących utworzenia strefy przemysłowej na terenie gruntów rolnych pomiędzy Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi a miejscowością Jaczkowice i dzielnicą Nowy Otok.

W niniejszej sprawie mieszkanki i mieszkańcy Oławy napisali petycję, w której wyrażają swój sprzeciw wobec wprowadzanych zmian. Strona społeczna racjonalnie dostrzega, że utworzenie strefy przemysłowej w proponowanej lokalizacji będzie miało negatywne skutki, ze względu na zanieczyszczenia i hałas, na komfort i zdrowie osób mieszkających w okolicy lub posiadających działkę na sąsiednich Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Ponadto, proponowana strefa przemysłowa w niepożądany sposób wpłynie na środowisko naturalne. Należy pamiętać, iż na terenie wspomnianych gruntów rolnych znajdują się ujęcia wody, ważne dla Miasta Oława.

Wyżej wymieniona petycja uzyskała już blisko 500 podpisów mieszkanek i mieszkańców Oławy. Uważam, że żaden głos mieszkańców, szczególnie tak liczny, nie powinien zostać zignorowany. Apeluję o podjęcie dialogu z mieszkankami i mieszkańcami w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oława.

Po drugie, przychylam się do inicjatywy mieszkanek i mieszkańców Miasta Oława w sprawie utworzenia Parku Sobieskiego oraz zwracam się o uwzględnienie jej w planach zagospodarowania przestrzennego Miasta Oława.

We wcześniej wspomnianej petycji inicjatorki i inicjatorzy domagają się również nowych terenów zielonych, nowych nasadzeń oraz zaprzestania wycinania starych drzew.

Tereny zielone, a w szczególności drzewa, pełnią niezwykle ważne funkcje w miastach: wspomagają retencję, ograniczają hałas oraz oferują przyjemny cień w upalne dni. Miejskie parki oczyszczają również powietrze, co pozytywnie przekłada się na zdrowie osób mieszkających w mieście. Proponowany przez mieszkanki i mieszkańców Park Sobieskiego byłby dobrą inwestycją w poprawę jakości życia oławianek i oławian.

Proszę o uwzględnienie głosu mieszkańców i mieszkanek Oławy w podejmowaniu decyzji dotyczących studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta Oława.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz


Odpowiedź Burmistrza Miasta Oława Tomasza Frischmanna