Interwencja w sprawie zaorania obszaru na terenie sołectwa Giebułtów objętego ochroną Natura 2000

Interwencja w sprawie zaorania obszaru na terenie sołectwa Giebułtów objętego ochroną Natura 2000

Interwencja poselska skierowana do Michała Kurtyki - Ministra Klimatu i Środowiska, Wojciecha Rejmana - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Andrzeja Szweda-Lewandowskiego - Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie zaorania obszaru na terenie sołectwa Giebułtów, w gminie Mirsk, powiat Lwówek Śląski, Województwo Dolnośląskie, objętego ochroną Natura 2000.

Do: Michał Kurtyka - Minister Klimatu i Środowiska, Wojciech Rejman - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Andrzej Szwed-Lewandowski - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie art. 20 z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracamy się do Państwa z interwencją poselską w związku z doniesieniami prasowymi o zaoraniu terenu objętego ochroną Natura 2000 w sołectwie Giebułtów, w gminie Mirsk, powiat Lwówek Śląski.

Sprawa jest opisana w artykule Mateusza Kokoszkiewicza, opublikowanym w Gazecie Wyborczej w dniu 7 czerwca 2021 pod tytułem „Inwestor chciał zbudować farmę fotowoltaiczną na łące w sieci Natura 2000. Przyrodnicy zastali na miejscu zaorane pole”. Wiele informacji znajduje się w postach grupy „Nie dla elektrowni fotowoltaicznej w Giebułtowie na Naturze 2000” na Facebooku. Artykuły w tej sprawie ukazywały się również w gazecie lokalnej Giebułtowa i na portalu www.lwowecki.info.

Obszar Natura 2000 - Kod obszaru: PLH020102 „Łąki Gór i Pogórza Izerskiego” został wyznaczony w Polsce w dniu 01.03.2011 roku, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE).

Zgodnie z obowiązującym prawem – m.in. ustawą o ochronie przyrody - właściwe
organy państwa po utworzeniu tego obszaru miały i mają obowiązek takiego działania, które zabezpieczy obszar przed degradacją i zapewnią pełną jego ochronę. Należy to do kompetencji tych organów, gdyż:

  • zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody do obowiązków Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska należy pełnienie nadzoru nad funkcjonowaniem obszarów Natura 2000;
  • zgodnie z art. 27a ust. 2 oraz art. 32 ust. 3 do obowiązków Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu należy nadzór nad obszarem Natura 2000 oraz koordynacja funkcjonowania obszarów Natura 2000 na obszarze jego działania.

Pomimo upływu wielu lat od momentu wyznaczenia tego obszaru, organy
odpowiedzialne w ramach pełnionego nadzoru za przygotowanie, w trybie art. 29 ustawy o ochronie przyrody, planu ochrony tego obszaru nie doprowadziły do jego opracowania i przyjęcia w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia. Nie stworzono zatem ram prawnych koniecznych do utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt. Organy te nie podjęły również żadnych skutecznych działań zmierzających do wypełnienia swoich obowiązków ustawowych polegających m.in. na utrzymaniu i przywracaniu do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono przedmiotowy obszar Natura 2000.

Na skutek takich zaniedbań i zaniechań w/w organów właściciele prywatnych gruntów znajdujących się na terenie sołectwa Giebułtów, w obszarze natura 2000 „Łąki Gór i Pogórza Izerskiego”, poprzez współpracę z inwestorem, zaczęli podejmować działania zmierzające do przekształcenia tego terenu z rolniczego na przemysłowy, poprzez wszczęcie procesu zmierzającego do budowy farm fotowoltaicznych na powierzchni ponad 120 ha.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Dlaczego doszło do zaorania chronionego obszaru?
  2. Jakie działania podjęła RDOŚ we Wrocławiu w związku z naruszeniem prawa?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz