Interwencja w sprawie zanieczyszczenia światłem, na które narażeni są mieszkańcy Siechnic i okolic

Interwencja w sprawie zanieczyszczenia światłem, na które narażeni są mieszkańcy Siechnic i okolic

Interwencja poselska do Hanny Biernackiej, Powiatowej Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu w sprawie zanieczyszczenia światłem, na które narażeni są mieszkańcy Siechnic i okolic.

Szanowna Pani Inspektor!

Działając na podstawie art. 20 z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się do Pani
z interwencją poselską w związku zanieczyszczeniem światłem, na które narażeni są mieszkańcy i mieszkanki Siechnic i okolic.

Mieszkanki i mieszkańcy z tych okolic zwrócili się do mnie ze skargą na nadmierną emisję światła powodowaną przez szklarnie Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej Siechnice sp. z o.o., zlokalizowane w Siechnicach przy ul. Opolskiej 30.

Zanieczyszczenie światłem ma negatywny wpływ na zdrowie mieszkanek
i mieszkańców Siechnic. Nadmierna emisja światła zaburza ludzki cykl dobowy,
co w niektórych przypadkach prowadzi do nadmiernego stresu, bezsenności, odczuwania niepokoju czy gorszej odporności organizmu. Powoduje także pogorszenie się warunków życia zwierząt. Może prowadzić do oślepienia
i dezorientacji migrujących gatunków ptaków oraz zakłóceń w ich gospodarce
hormonalnej. Zanieczyszczenie światłem jest też jednym z głównych powodów wymierania owadów.

W tej sprawie zwracałam się do Ministerstwa Klimatu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Od obu instytucji otrzymałam odpowiedź, że kompetencje odnośnie zanieczyszczenia światłem leżą wyłącznie
po stronie inspektora budowlanego. W załączniku przesyłam odpowiedź Ministerstwa Klimatu z dnia 25.03.2020 r. o numerze k9INT1818 na interpelację poselską oraz odpowiedź Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
we Wrocławiu z dnia 19.02.2020 r. WI.002.2020.ARS.KMB na interwencję poselską.

Z odpowiedzi Ministerstwa Klimatu wynika, “że zgodnie z § 293 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065): „Urządzenia oświetleniowe, w tym reklamy, umieszczone na zewnątrz budynku lub w jego otoczeniu nie mogą
powodować uciążliwości dla jego użytkowników ani też przechodniów

i kierowców. Jeżeli światło skierowane jest na elewację budynku zawierającą okna, natężenie oświetlenia na tej elewacji nie może przekraczać 5 luksów
w przypadku światła białego i 3 luksów w przypadku światła kolorowego
lub światła o zmieniającym się natężeniu, błyskowego, ewentualnie pulsującego.”.

W tym stanie rzeczy stwierdzić należy, że istnieją unormowania, na podstawie których można egzekwować od przedsiębiorców dochowanie norm i zapewnienie poszanowania praw osób użytkujących otoczenie obiektu emitującego światło.
W przypadku wskazanych w interpelacji szklarni ograniczenie opisanych uciążliwości związanych z emisją światła jest możliwe między innymi dzięki zastosowaniu przez przedsiębiorcę specjalistycznych, zaciąganych po zmierzchu kurtyn.

Z uwagi na uciążliwość zanieczyszczenia światłem proszę o podjęcie działań w celu
zmniejszenia emisji światła szklarni Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej Siechnice sp. z o.o.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Do wiadomości:
1. Pan Milan Ušák, Burmistrz Siechnic
2. Pan Piotr Wiss, Dolnośląski Inspektor Nadzoru Budowlanego