Interwencja w sprawie wycinki w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska

Interwencja w sprawie wycinki w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska

Interwencja poselska skierowana do Arkadiusza Wojciechowicza - Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Pawła Górskiego - Nadleśniczego Nadleśnictwa Oleśnica Śląska, Marcina Kasiny - Wójta Gminy Oleśnica oraz Agnieszki Wersty - Wójta Gminy Zawonia w sprawie wycinki w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska.

Do: Arkadiusz Wojciechowicz - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Paweł Górski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Oleśnica Śląska, Marcin Kasina - Wójt Gminy Oleśnica, Agnieszka Wersta - Wójt Gminy Zawonia

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie art. 20 z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się do Państwa z interwencją poselską w związku z trwającą wycinką drzew w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska.

W ostatnich dniach mieszkanki i mieszkańcy Trzęsowic, Stanięcić, Złotówek oraz
okolic alarmują oraz zwracają się o pomoc i interwencję w sprawie wycinki lasu na obszarze oddziału 6, 12 i 13-stego oraz innych w sąsiedztwie wyżej wymienionych miejscowości, należących administracyjnie do Nadleśnictwa Oleśnica Śląska. Realizowany przez Nadleśnictwo Oleśnica Śląska Plan Urządzenia Lasu wycinkę najstarszych okazów przyrodniczych w ramach tzw. "przebudowy drzewostanu".

Od kilkudziesięciu lat Trzęsowice oraz ościenne miejscowości znajdują się w
bezpośrednim sąsiedztwie lasu. Prowadzone obecnie wycinki znacznie odsunie las od zabudowań, na co nie zgadzają się mieszkanki i mieszkańcy miejscowości od lat
zlokalizowanych pod lasem i czego bardzo się obawiają. Pozostawienie 25-metrowego pasa drzew na granicy lasu nie rozwiąże opisanych poniżej problemów.

Graniczący z Trzęsowicami, Stanięcicami i Złotówkiem las pełni ważne funkcje
społeczne, krajobrazowe i przyrodnicze. Jest dla nas miejscem odpoczynku, turystyki i uprawiania sportów.

Ważnym aspektem z punktu widzenia ekologii jest fakt, że od niedawna te okolice
zasiedliły ponownie po latach takie gatunki jak orzeł, żuraw, czy czapla. Ponadto, wskazany powyżej obszar jest najbliższym i najobfitszym w okolicy miejscem do zbioru m.in. licznych grzybów i jagód, które przyciągają zarówno okolicznych mieszkańców, jak i licznych turystów.

Ponadto okoliczni mieszkańcy i mieszkanki podkreślają znaczenie funkcji ochronnej lasu. Jego bliskość lasu chroni przed wpływem wszystkich negatywnych zdarzeń atmosferycznych, m.in. silnych wiatrów, gradobić i gwałtownych burz, jak również przed coraz bardziej dotkliwymi upałami. Istnieją uzasadnione obawy, że wycięcie drzew ze wspomnianych oddziałów lasu spowoduje zmniejszenie ochrony przed takimi zjawiskami, drastycznie zmieniając klimat w okolicy. Las ten stanowi również tzw zielone płuca Wrocławia, oczyszczając powietrze dostające się do miasta, które niestety przoduje w światowych rankingach miast o zanieczyszczonym powietrzu.

Istotna jest również funkcja biotyczna lasu, dzięki której drzewa pozytywnie wpływają na samopoczucie, mikroklimat i zdrowie ludzi. Naukowcy dowodzą, że dzięki procesowi wiązania węgla atmosferycznego i tlenków azotu w masie organicznej, uwalnianie tlenu, pary wodnej, fitoncydów, zapachów, a także tworzenie potencjału biotycznego, ma wpływ na środowisko leśne, ale także na szeroko pojęte środowisko przyrodnicze w bliskim otoczeniu lasu.

Mając na uwadze wyżej wymienione argumenty, w pełni popierając słuszne i
uzasadnione postulaty lokalnej społeczności, zwracam się do Państwa z apelem o
uwzględnienie stanowiska mieszkanek i mieszkańców i ograniczenie trwających wycinek.

Liczę, że w nowym Planie Urządzenia Lasu (PUL) Nadleśnictwa Oleśnica Śląska
nastąpi przewartościowanie funkcji tego lasu, gdzie funkcja społeczna, klimatyczna, wodochronna i ochronna (bioróżnorodność) będzie miała bezwzględne pierwszeństwo nad funkcją surowcową. Mam nadzieję, że zostaną przyjęte konkretne propozycje do PUL i że uwagi strony społecznej zostaną uwzględnione.

Zwracam się również do władz gmin Oleśnica i Zawonia, w których granicach leży
wspomniany las, o wzięcie odpowiedzialności za ten proces i aktywny udział w działaniach na rzecz realizacji słusznych i uzasadnionych postulatów okolicznych mieszkanek i mieszkańców. Jestem na stanowisku, że lokalny samorząd, mający obowiązek ochrony naszego lokalnego środowiska oraz adaptacji i przeciwdziałania zmianom klimatu, powinien aktywnie działać w tym zakresie.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz