Interwencja w sprawie transportu żywych zwierząt w okresie zamknięcia granic

Interwencja w sprawie transportu żywych zwierząt w okresie zamknięcia granic

Interwencja poselska do dr lek. wet. Bogdana Konopki - Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie transportu żywych zwierząt w okresie zamknięcia granic spowodowanym pandemią COVID-19.

Do: dr lek. wet. Bogdan Konopka - Główny Lekarz Weterynarii

Szanowny Panie!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się do Państwa z niecierpiącą zwłoki sprawą sytuacji żywych zwierząt transportowanych samochodami ciężarowymi, które utknęły w wielogodzinnych korkach i kolejkach na obecnie zamkniętej granicy polsko-niemieckiej.

Od trzech dni dochodzą do mnie sygnały o wielogodzinnych kolejkach na granicach, w których zablokowane są w transporty żywych zwierząt : świnie, konie, drób i krowy.

W niektórych przypadkach zwierzęta stały po kilkadziesiąt godzin w samochodach ciężarowych, doznając ogromnego cierpienia z powodu unieruchomienia, braku wody i jedzenia, a krowy mleczne dodatkowo z powodu niewydojenia. Otworzenie granicy w Gubinku, w momencie gdy sytuacja była już dramatyczna, nie rozwiązało problemu, jedynie zmniejszyło go w jednymi miejscu. Nie ma żadnej gwarancji, że sytuacja się nie powtórzy, co potwierdził Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Taka sytuacja jest nie do przyjęcia, jest to jawne pogwałcenie zapisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniających je dyrektyw 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1255/97.  Aktualna sytuacja na przejściach granicznych powoduje, że przewidywany czas podróży w większości przypadków nie jest możliwy do zrealizowania, w związku z czym przewóz nie spełnia wymogów rozporządzenia (czas podróży i postoju nie jest zgodny z limitami określonymi w rozdziale V załącznika I rozporządzenia).

Z relacji wolontariuszy monitorujących sytuację na przejściach granicznych w Zgorzelcu oraz Świecku wynika, że kontrole ograniczały się jedynie do sprawdzenia papierów, co jest kolejnym naruszeniem regulacji, które jasno mówią o obowiązku sprawdzenia czy zwierzęta są transportowane zgodnie z rozporządzeniem, a w szczególności, w tym, czy są zdolne do dalszej podróży (Rozdział III art. 2 pkt 1c). Obowiązkiem władz jest podjęcie niezbędnych środków, aby zapobiec lub ograniczyć do minimum wszelkie opóźnienia podczas transportu lub cierpienia zwierząt, w przypadku gdy nieprzewidziane okoliczności utrudniają stosowanie niniejszego rozporządzenia (Rozdział III art. 22 pkt 1). Otworzenie jednego dodatkowego punktu kontroli transportu żywych zwierząt w przypadku zamknięcia wszystkich granic, na których od kilku dni mamy do czynienia z wielogodzinnymi kolejkami (od kilku do kilkunastu godzin), jest absolutnie niewystarczające.

Apelujemy o wstrzymanie transportu żywych zwierząt do czasu uspokojenia się sytuacji na granicach, a dla transportów, które już są w drodze, otworzenia dodatkowych dedykowanych punktów na obecnie zamkniętych granicach, tak by mogły być w sposób sprawny odprawione - nie tylko bez opóźnień, ale również z pełną kontrolą formalną oraz weterynaryjną przewidzianą przez regulacje unijne.

Bardzo prosimy o pilne wprowadzenie proponowanych powyżej zmian oraz zadbanie w tym ciężkim dla nas wszystkich okresie również o dobrostan i zdrowie zwierząt.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Załącznik:

  1. Odpowiedź Komendanta Głównego Straży Granicznej (KG-AS-WPS.070.2.2020)