Interwencja w sprawie torowiska przy ul. Olszewskiego we Wrocławiu

Interwencja w sprawie torowiska przy ul. Olszewskiego we Wrocławiu

Interwencja poselska skierowana do Magdaleny Wankowskiej - Miejskiej Konserwator Zabytków w sprawie prowadzonego remontu i przebudowy torowiska przy ulicy Olszewskiego we Wrocławiu.

Do: Magdalena Wankowska - Miejska Konserwator Zabytków we Wrocławiu

Szanowna Pani!

Działając na podstawie art. 20 z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się do Pani z interwencją poselską w związku z wykonywanymi obecnie robotami budowlanymi – remontem i przebudową sieci trakcyjnej pt.: „Remont torowiska ul. Olszewskiego od ul. Wróblewskiego – zajezdnia Dąbie
do pętli Biskupin wraz z przebudową sieci trakcyjnej” we Wrocławiu na terenie działek:

AR-1 obręb Biskupin: dz. nr 15,16, 18, 5/3
AR-3 obręb Bartoszowice: dz. nr 48/22, 48/23
AR-4 obręb Biskupin: dz. nr 101/2
AR-4 obręb Dąbie: dz. nr 89/2, 89/3, 90, 92/2, 91
AR-5 obręb Biskupin: dz. nr 1
AR-9 obręb Biskupin: dz. nr 15, 16

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
ul. Bolesława Prusa 75-79
50-316 Wrocław

Wykonawca dokumentacji projektowej:
CONE AMG Sp. z o.o.
ul. Zasobna 49, lok. 9
04-862 Warszawa

Z ogólnodostępnej dokumentacji projektowej wynika, że zamierzenie inwestycyjne obejmuje remont i przebudowę sieci trakcyjnej na terenie osiedla Biskupin, wpisanego do rejestru zabytków pod nr ewid. A/1575/400/Wm z dnia 09.02.1979 r. Teren inwestycji znajduje się w otoczeniu alei dębowej oraz alei mieszanej drzew wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego, art. 29 ust. 2 pkt. 1 uraz pkt. 12 remont
lub przebudowa sieci trakcyjnej nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyłączeniem robót budowlanych wykonywanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków i wymagają pozwolenia na budowę, oraz na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia (art. 29 ust. 4 prawa budowlanego). Z ogólnodostępnych informacji publicznych znajdujących się na stronach: http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl - Wyszukiwarka publiczna RWDZ oraz https://gis.um.wroc.pl/imap - system informacji przestrzennej Wrocławia – decyzje architektoniczne, wynika, że na wykonywane obecnie prace budowlane ani nie została uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę, ani planowana budowa nie została zgłoszona organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Ponadto nadmieniam, że zgodnie z art. 29 ust. 4 prawa budowlanego. do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia robót budowlanych należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej stwierdzam, że ww. pozwolenie nie zostało wydane, dokumentacja projektowa najprawdopodobniej nie została wykonana w oparciu o wytyczne konserwatorskie, a roboty budowlane najprawdopodobniej nie są prowadzone na podstawie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji archeologicznej oraz decyzji na wycinkę drzew znajdujących się na terenie wpisanym do rejestru zabytków, a oznaczonych w dokumentacji projektowej (plansza – projekt zagospodarowania terenu – arkusz 2).

Dodatkowo pragnę zauważyć, że prace budowlane prowadzone są na działkach,
na których znajduje się aleja drzew wpisana do gminnej ewidencji zabytków, w bliskim otoczeniu pni drzew. Roboty ziemne prowadzone są przy korzeniach drzew, które rosną ok. 30-40 cm pod terenem. Z dokumentacji projektowej wynika zaś, że budowa drenażu planowana jest nawet na głębokości 2 m (np. tom II odwodnienie, plansza: profile podłużne).

Powyższe oznacza, że dokumentacja projektowa zakłada wykonanie robót ziemnych i prowadzenie drenażu znacznie poniżej przebiegu korzeni drzew chronionych poprzez wpis do ewidencji zabytków jako aleja dębowa oraz aleja mieszana drzew.

Co więcej, dokumentacja projektowa nie zawiera żadnej informacji nt. planowanego zabezpieczenia drzew, ich korzeni, planowanej wycinki, nie zawiera żadnych ekspertyz dendrologicznych, uzgodnień i wytycznych. Nie dołączono takich informacji również jako kolejnego załącznika SIWZ. Z dokumentów „zewnętrznych”, stanowiących załączniki do dokumentacji projektowej, została dołączona jedynie opinia geotechniczna.

Również specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych nie
obejmuje swoim zakresem prac budowlanych w otoczeniu drzew.

Powyższe sugeruje, że wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej załączonej do przetargu prace budowlane w żaden sposób nie uwzględniają istniejących drzew chronionych na podstawie wpisanego do rejestru zabytków osiedla Biskupin pod nr ewid. A/1575/400/Wm z dnia 09.02.79 r. oraz na podstawie wpisu alei dębowej oraz alei mieszanej drzew, wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. Oznacza to, że chronione prawem drzewa, nawet jeżeli nie będą wycięte, po wykonaniu robót budowlanych nie będą miały szans przeżycia. Tak więc wpisana do ewidencji zabytków aleja drzew zacznie w ramach upływu lat zanikać.

Dokumentacja projektowa jest dostępna na stronach BIP zamawiającego, czyli MPK Sp. z o.o.: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/zapytania_email,21435,c008c31802ec4b9c 212694d5d41ed9f.html

Zdjęcia z prowadzonych robót dostępne są m.in. w artykułach prasowych: https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,26174100 czy-budowa-zielone go-torwiska-zagraza-stuletnim-debom-na-biskupinie.html https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,26158080,rusza-najwiekszy-tegoroczy-remont-torowisk-znikaja-stare-szyny.html

W związku z powyższym proszę o pilną i niezwłoczną interwencję oraz o informację w powyższej sprawie, oraz o skuteczne zajęcie stanowiska w sprawie ochrony i zabezpieczenia istniejących drzew.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Do wiadomości:

  1. Wojewódzki Konserwator Zabytków
  2. Prezydent Wrocławia
  3. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
  4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Załącznik:

  1. Odpowiedź Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia (PINB.WPA.0500.262.2020.BB)