Interwencja w sprawie składowiska odpadów w Pawłowie Trzebnickim

Interwencja w sprawie składowiska odpadów w Pawłowie Trzebnickim

Interwencja poselska do Agnieszki Mulki-Sokołowskiej - Prokurator Okręgowej we Wrocławiu oraz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie składowiska odpadów w Pawłowie Trzebnickim.

Do: Agnieszki Mulki-Sokołowskiej - Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.) oraz art. 24 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tj. Dz.U. 2019 poz. 1862, z późn. zm.), zgłaszam bezpośrednie ryzyko zagrożenia szkodą w środowisku.

W związku z przeprowadzoną w grudniu 2019 roku przez moich asystentów społecznych Roberta Suligowskiego i Anetę Dukszto interwencją poselską w miejscowości Pawłów Trzebnicki, ustalono, co następuje.

Na działkach numer 84/6, 84/9, 84/11 obręb Pawłów Trzebicki, gmina Prusice, prowadzona jest działalność, polegająca na wydobyciu kruszywa oraz na częściowej rekultywacji wyrobiska, m.in. na podstawie decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 20.02.2017r. numer 166/2017 (znak DOW-S-V.7244.3.2017.AS). Decyzja ta została w dniu 31.01.2020 roku przeniesiona decyzją nr 3/2020 na Spółkę Dolnośląskie Centrum Kruszyw Sp. z o.o.

Decyzja ta zezwala m.in. na wypełnienie wyrobiska odpadami, w tym pyłami i żużlami zawierającymi metale ciężkie. Odpady te składowane są bezpośrednio w ziemi, co stanowi zagrożenie przedostawania się do wód gruntowych niebezpiecznych dla zdrowia substancji.

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Miasta i Gminy w Prusicach (pismo z dnia 04.03.2019r. znak OŚ.603.4.2019) wykazała przy tym, że z terenu wyrobiska podmuchy wiatru roznoszą pyły po okolicy. Robert Suligowski i Aneta Dukszto potwierdzili ten fakt, poprzez analizę zanieczyszczeń elewacji budynków od strony wyrobiska.

Ponadto, z przeprowadzonych kontroli wynika, że adresat tej decyzji wykonywał ją w sposób niezgodny z prawem, a to m.in. poprzez prowadzenie nielegalnego składowania odpadów, w tym medycznych, co zostało potwierdzone przez właściwe służby.

Zakład ten znajduje się w bliskim sąsiedztwie (ok. 500 m) zabudowań wsi Pawłów Trzebnicki. Niedawno, po kontroli jakości wody przy posesji nr 72, została wyłączona studnia głębinowa, ze względu na zanieczyszczenie wody. W tym miejscu należy wskazać, że nieruchomość, na której znajduje się zakład, znajduje się w pobliżu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 303 Pradolina Baryczy - Głogów (E), dla którego Minister Środowiska zawiadomieniem znak DGIKGhg-4731-23/6873/44385/11/MJ z 30.05.2011r. przyjął dokumentację hydrologiczną, ustalającą obszary ochronne tego zbiornika.

Wiem, że wobec faktu nielegalnego składowania na tym terenie m.in. odpadów medycznych, Policja i Prokuratura Rejonowa w Trzebnicy wszczęły w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Zwracam się w tym miejscu o kontrolę organu nadrzędnego - Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu - nad czynnościami podjętymi w tej sprawie.

Ponadto wnoszę o sprawdzenie, czy organy administracji publicznej, tj. w szczególności Wojewódzka Inspekcja Ochrony środowiska i Marszałek Województwa Dolnośląskiego wykonali swoje przewidziane prawem obowiązki:

- nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na sprawcę (WIOŚ);

- cofnięcia zezwolenia, względnie cofnięcie

- wezwania do usunięcia naruszenia, pod rygorem zezwolenia (Marszałek Województwa);

a to w kontekście ewentualnego naruszenia art. 231kk.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Załącznik:

  1. Odpowiedzi: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (WSI.512.5.2020.AS.2) oraz Prokuratury Krajowej - Departamentu Postępowania Przygotowawczego (PK II Ko1 424.2020).