Interwencja w sprawie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie zakładów Hutmen i FAT we Wrocławiu

Interwencja w sprawie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie zakładów Hutmen i FAT we Wrocławiu

Interwencja poselska do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wojciecha Rejmana w sprawie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie zakładów Hutmen i FAT we Wrocławiu.

Szanowny Panie Prezydencie!

Szanowny Panie Dyrektorze!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), na prośbę mieszkańców i mieszkanek Wrocławia zwracam się do Panów z interwencją poselską w sprawie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie zakładów Hutmen i FAT we Wrocławiu.

Chodzi o tereny dawnych zakładów Hutmen i FAT w rejonie ulic Grabiszyńskiej i Klecińskiej (obręb Grabiszyn, arkusze 21 i 22), dla których obecnie w opracowaniu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 801 Grabiszyńska, Klecińska. Od ponad stu lat są one użytkowane przemysłowo, w ramach działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi. Znane biuro projektowe AP Szczepaniak zaproponowało wybudowanie w tym miejscu Central Park Wrocław, czyli osiedla z mieszkaniami i biurami.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Prezydenta Wrocławia o podjęcie działań na podstawie art. 101d Prawa ochrony środowiska w celu dokonania identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na wyżej wymienionym terenie.

Zwracam się również do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o podjęcie działań na podstawie art. 101f lub art. 101g Prawa ochrony środowiska w celu wykonania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi na wyżej wymienionym terenie.

Podjęcie wyżej wymienionych działań jest kluczowe dla bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, w kontekście przyszłości tych terenów jako osiedla z mieszkaniami i biurami. Przeprowadzenie wyżej wymienionych badań, a następnie przeprowadzenie potencjalnej remediacji wyżej wymienionych terenów są niezbędnymi działaniami, które powinny zostać podjęte już na obecnym etapie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Należy w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z dokumentem „Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb w województwie dolnośląskim na podstawie wieloletnich badań monitoringowych WIOŚ Wrocław - lata 2010-2015” wokół obiektów Hutmen S.A. we Wrocławiu wystąpiły przekroczenia stężeń metali ciężkich (Zn, Pb, Cu, Cd) w stosunku do wartości dopuszczalnych. W tym miejscu należy również przywołać następujące cytaty z wyżej wymienionego opracowania:

Największe stężenia metali ciężkich wykazano przy Hutmen S.A. we Wrocławiu (Zn, Pb, Cd),”;

Ekstremalne stężenia Zn, Pb i Cd w rejonie Hutmen S.A. we Wrocławiu stwierdzono na terenie ROD Jarzębina w 2 punktach pomiarowych na glebie o składzie granulometrycznym gliny lekkiej pylastej przy wartości pH 7,3: Zn - 2780 mg/kg, Pb -1150 mg/kg, Cd - 10,7 mg/kg.”.

Dlatego mając powyższe na uwadze, bardzo proszę o podjęcie odpowiednich, określonych prawem działań.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz


Odpowiedź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wojciecha Rejmana


Andrzej Otrębski, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons