Interwencja w sprawie komisyjnego pobrania próbek kruszywa z żużla hutniczego LRC

Interwencja w sprawie komisyjnego pobrania próbek kruszywa z żużla hutniczego LRC

Interwencja poselska skierowana do Wojciecha Błońskiego - Wójta Gminy Długołęka, Michała Cioska - Kierownika Wydziału Remontów i Inwestycji Gminy Długołęka oraz Urzędu Gminy Długołęka w sprawie komisyjnego pobrania próbek kruszywa z żużla hutniczego LRC.

Do: Wojciech Błoński - Wójt Gminy Długołęka, Michał Ciosek - Kierownik Wydziału Remontów i Inwestycji Gminy Długołęka, Urząd Gminy Długołęka

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się z interwencją poselską dotyczącą komisyjnego pobrania próbek kruszywa z żużla hutniczego LRC wykorzystywanego do budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia celem dodatkowego przeprowadzenia ewentualnych badań.

Do mojego biura poselskiego zwrócili się mieszkańcy i mieszkanki Kiełczowa
zaniepokojeni wykorzystywaniem na trwającej budowie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia kruszywa z żużla hutniczego LRC. W szczególności zaniepokojeni są tym, że kruszywo zostało wykonane z żużla hutniczego z Siechnic. Mają obawy, że kruszywo może zawierać chrom w ilości prawie 5-krotnie przekraczającej wartości graniczne. Potwierdzać to mają dwa niezależne od siebie badania wykonane na zlecenie mieszkańców i mieszkanek Kiełczowa oraz Stowarzyszenia Ekologicznego Eko-Unia.

Chrom jest metalem ciężkim, mogącym przenikać do wód gruntowych, a budowa
obwodnicy według planów będzie przebiegać m.in. przez obszar Natura 2000 oraz w odległości 500 m od ujęcia wody pitnej w Śliwicach, dostarczającego wodę znacznej części mieszkańców Gminy Długołęka. Z tego względu zaniepokojeni mieszkańcy i mieszkanki Kiełczowa postulowali komisyjne pobranie, przy udziale wszystkich zainteresowanych stron, wielu reprezentatywnych i randomizowanych prób kruszywa oraz zlecenie ich badania do niezależnych laboratoriów. Takie badanie pozwoliłoby uzyskać obiektywny wynik i ostatecznie wyjaśnić jakość kruszywa, co powinno być w interesie wszystkich zaangażowanych stron.

Wśród materiałów, które zostały nam przesłane przez zaniepokojonych mieszkańców i mieszkanki Kiełczowa, znajdowało się pismo Inżyniera Kontraktu Pana Sebastiana Kijasa z 16 marca 2021 roku skierowane do kierownika Wydziału Remontów i Inwestycji Gminy Długołęka Pana Michała Cioska, w którym padła następująca deklaracja:

“- w piśmie [4] Wykonawca zgodnie z deklaracją Dostawcy zgłasza gotowość do komisyjnego pobrania próbek celem dodatkowego przeprowadzenia ewentualnych badań. W przypadku wyrażenia woli wykonania takiego dodatkowego badania przez gminę Długołęka proszę informacje, w celu ustalenia dogodnego terminu dla wszystkich stron. Na wniosek Głównego Wykonawcy prosimy o przedstawienie, które laboratorium miałoby wykonać badanie. Inżynier rekomenduje wybranie wspólnie niezależnego laboratorium, w celu uniknięcia dalszych sporów, a wyniki przeprowadzonego arbitrażu stanowiłyby podstawę do rozwiązania powstałych wątpliwości”.

Powyższa deklaracja Inżyniera Kontraktu, Wykonawcy i Dostawcy o gotowości
do komisyjnego pobrania próbek celem dodatkowego przeprowadzenia ewentualnych badań jest wyjściem naprzeciw postulatom sformułowanym przez zaniepokojonych mieszkańców i mieszkanki Kiełczowa. Oferta przeprowadzenia dodatkowego badania została skierowana do Gminy Długołęka. Jak dowiedzieli się pracownicy mojego biura poselskiego w rozmowie telefonicznej z Panem Michałem Cioskiem, kierownikiem Wydziału Remontów i Inwestycji Gminy Długołęka w dniu 6 kwietnia 2021 roku, Gmina Długołęka przyjęła tę ofertę i prowadzi właśnie starania mające na celu przeprowadzenie komisyjnego pobrania próbek oraz dodatkowych badań kruszywa.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z prośbą o potwierdzenie powyższych
informacji o przystąpieniu Gminy Długołęka do przeprowadzenie komisyjnego pobrania próbek i dodatkowych badań kruszywa oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. W jakim terminie i miejscu odbędzie się komisyjne pobranie próbek kruszywa?
  2. Jaka akredytowana firma została wybrana do komisyjnego pobrania próbek kruszywa?
  3. Czy do komisyjnego pobrania próbek kruszywa zostaną dopuszczeni przedstawiciele strony społecznej: zaniepokojeni mieszkańcy i mieszkanki Kiełczowa, sołtysi i sołtyski wsi, przy których ma przebiegać Wschodnia Obwodnica Wrocławia, radni i radne Gminy Długołęka oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych?
  4. Jakie akredytowane i niezależne laboratorium zostało wybrane do badania pobranych komisyjnie próbek kruszywa?
  5. W jakim terminie możemy się spodziewać wyników badania pobranych komisyjnie próbek kruszywa? Czy wyniki zostaną opublikowane do publicznej wiadomości?
  6. Czy do czasu otrzymania wyników badania obranych komisyjnie próbek kruszywa Gmina Długołęka będzie się domagać wstrzymania przewożenia kruszywa z żużla hutniczego LRC na teren budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia?

Przypominam, że zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.) organy i jednostki, wobec których poseł podjął interwencję, są obowiązane najpóźniej w ciągu 14 dni powiadomić posła o stanie rozpatrywania sprawy i w terminie uzgodnionym z posłem ostatecznie ją załatwić.

Bardzo proszę również o bieżące informowanie mnie o przebiegu wyżej wymienionej sprawy. Mam nadzieję, że niezwłocznie przeprowadzone komisyjne pobranie próbek kruszywa oraz ich dodatkowe badanie pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości mieszkanek i mieszkańców Kiełczowa.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Załącznik:

  1. Informacja Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu (IR.7830.8-104.I.2019.BSŻ)