Interwencja w sprawie planowanej budowy spalarni odpadów Cieśle-Wyszogród

Interwencja w sprawie planowanej budowy spalarni odpadów Cieśle-Wyszogród

Interwencja poselska skierowana do Marcina Kasiny - Wójta Gminy Oleśnica, Jarosława Obremskiego - Wojewody Dolnośląskiego oraz Wojciecha Rejmana - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie projektu budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów na terenie Cieśli i Wyszogrodu.

Do: Marcin Kasina - Wójt Gminy Oleśnica, Jarosław Obremski - Wojewoda Dolnośląski, Wojciech Rejman - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się z interwencją poselską w sprawie planów zmiany MPZP dla miejscowości Cieśle i Wyszogród oraz zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cieśle i Wyszogród (działki numer: 169/4, 169/5, 169/6, 169/7, 169/3, 245, 246 - obręb Cieśle, 160/1, 160/2, 10/2, 10/1, 17, 18/1, 18/2, 159, 161 - obręb Wyszogród).

Początkowo MPZP oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowości Cieśle i Wyszogród zakładały powstanie składowiska odpadów oraz instalacji ich termicznego przetwarzania, jednak jak poinformował w dniu 16 marca 2021 r. Wójt Gminy Oleśnica, Pan Marcin Kasina, zapisy dotyczące budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów mają zostać wycofane. W dalszym ciągu pozostaje jednak kwestia wykorzystania wyżej wymienionych terenów pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny, usługi oraz infrastruktura techniczna określona w dokumencie jako “pod gospodarkę odpadami”. Tak uogólniony zapis sprawia, że mieszkanki i mieszkańcy gminy
Oleśnica nie wiedzą, co ostatecznie powstanie na terenie w pobliżu Cieśli oraz Wyszogrodu.

Natomiast wśród propozycji zmian w MPZP możemy znaleźć zapisy, które wzbudzają uzasadnione obawy. Zaznaczono, że “Na terenach dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”, a następnie w kilku punktach opisano, że “plan nie wprowadza ustaleń mogących mieć negatywny wpływ na stan środowiska”. Zapisy te wzajemnie się wykluczają.

Przyłączam się do głosu mieszkanek i mieszkańców gminy Oleśnica o wycofanie się z planów zmiany MPZP oraz studium uwarunkowań i kierunków dla Cieśli i Wyszogrodu.

Mieszkanki i mieszkańcy są przeciwni proponowanym zmianom, argumentując, że:

 • dalsze prace w kierunku zmiany powyższych dokumentów wykluczają jedynie
  powstanie instalacji termicznego przetwarzania odpadów, ale jego składowiska
  już nie;
 • zmiany na wyżej wymienionych terenach wiążą się ze zmianami w drogach
  dojazdowych, które na mocy powyższych dokumentów mogą stać się częścią
  terenu.

Ważną przesłanką przeciwko zmianom w MPZP i studium jest zmiana istniejącego
krajobrazu przez budynki do 46 metrów wysokości i spadek wartości gruntu oraz
nieruchomości.

Przyłączam się zatem do protestu mieszkanek i mieszkańców i proszę o uwzględnienie ich głosu sprzeciwu i rezygnację z tego kontrowersyjnego projektu.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Załącznik:

 1. Odpowiedzi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (WSI.400.3.2021.KM, WSI.410.49.2021.KM)