Interwencja w sprawie poziomu emisji hałasu m. in. z zakładu LG Energy Solution w Kobierzycach

Interwencja w sprawie poziomu emisji hałasu m. in. z zakładu LG Energy Solution w Kobierzycach

Interwencja poselska skierowana do Mariusza Wojewódki - Zastępcy Dolnośląskiego Inspektora Ochrony Środowiska, Cezarego Przybylskiego - Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Andrzeja Jarocha - Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Romana Potockiego - Starosty Powiatu Wrocławskiego, Ryszarda Pacholika - Wójta Gminy Kobierzyce oraz Wojciecha Rejmana - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie ws. poziomu emisji hałasu m. in. z zakładu LG Energy Solution w Kobierzycach.

Do:  Mariusz Wojewódka - Zastępca Dolnośląskiego Inspektora Ochrony Środowiska, Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Andrzej Jaroch - Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego, Ryszard Pacholik - Wójt Gminy Kobierzyce, Wojciech Rejman - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie art. 20 z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), w związku z wystąpieniem do mnie mieszkańców i mieszkanek Tyńca Małego i Biskupic Podgórnych, zwracam się do Państwa z interwencją poselską w sprawie zakładu LG Energy Solution, który zlokalizowany jest na obszarze gminy Kobierzyce.

Na terenie między Biskupicami Podgórnymi a Tyńcem Małym znajduje się
Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Wrocław Euro – Park Kobierzyce, zlokalizowana między drogą 348 a drogą 35, obejmująca m. in. ulice Koreańską, LG, Seulską.

Zlokalizowane na w/w terenie fabryki znajdują się w bliskiej odległości od zabudowań mieszkalnych, tj. głównie zabudowy jednorodzinnej w Tyńcu Małym i Biskupicach Podgórnych, istniejącej przed zlokalizowaniem na w/w terenie strefy przemysłowej. Nadto, niedaleko fabryk położona jest szkoła i przedszkole, do których uczęszcza kilkaset dzieci.

Jak wskazują same mieszkanki i mieszkańcy, których kilkudziesięcioro podpisało
prośby o interwencję do WIOŚ we Wrocławiu, znajdujące się na w/w terenie fabryki powodują znaczącą uciążliwość dla mieszkańców w/w wsi, głównie (choć nie tylko) z powodu nasilającego się hałasu. Hałas ten, wedle ręcznych pomiarów i obserwacji mieszkańców, pochodzi najprawdopodobniej z wentylatorów, służących do utrzymania procesów produkcyjnych oraz wymiany powietrza w fabrykach, znajdujących się na w/w terenie i w sposób rażący przekracza dopuszczalne normy hałasu.

Wedle mieszkanek i mieszkańców, istotne jest, że ustalone w ogólnodostępnych
źródłach założenia środowiskowe, znajdujące się w dokumentach złożonych w celu uzyskania pozwolenia na budowę, a określające możliwy wpływ planowanej inwestycji na środowisko w szczególności w zakresie emitowanego hałasu, nie oddają stanu faktycznego. Są to dokumenty zawierające dane życzeniowe, jakby przypadkowo leżące tuż poniżej dopuszczalnej emisji hałasu i – wedle oceny mieszkanek i mieszkańców – nigdy nie skontrolowane w toku zwyczajnej działalności zakładu, już po jego uruchomieniu.

Hałas w opinii mieszkanek i mieszkańców jest tak silny, iż w znaczący sposób
uprzykrza im życie. Niepokojące w niniejszej sprawie są w ich ocenie nadto dwie okoliczności:

 • pierwsza z nich to bliskość fabryk w stosunku do szkoły i przedszkola oraz
  zabudowań mieszkaniowych. Fabryka LG Solution jest obecnie największym
  producentem baterii do samochodów elektrycznych w Europie, a po
  zapowiedzianej niedawno rozbudowie zakładu stanie się największym na
  świecie producentem tych baterii. Wszystko to zaledwie kilkaset metrów od
  szkoły, przedszkola oraz zabudowy mieszkaniowej. Fabryka LG Solution jest
  fabryką chemiczną (wcześniej nazywała się LG Chem), która w toku produkcji
  używa znaczących ilości chemikaliów i powoduje emisję zanieczyszczeń do
  atmosfery. Już sam ten fakt budzi poważny niepokój mieszkańców,
 • nadto – jak wywodzą – skoro ewidentne jest, iż założenia dotyczące emisji
  hałasu, przedstawione w dokumentacji środowiskowej sporządzonej przed
  budową pierwszej z fabryk, rozmijają się z rzeczywistą emisją hałasu, to istnieje
  niestety bardzo duże prawdopodobieństwo, że również pozostałe dane zostały
  sporządzone w ten sam sposób, tj. w taki, aby wykazać brak uciążliwości
  zakładu i jego wpływania na środowisko wyłącznie w celu uzyskania
  niezbędnych pozwoleń. Dotyczy to nie tylko przekroczonych norm emisji
  hałasu, lecz także emisji zanieczyszczeń oraz ryzyka wybuchu gromadzonych
  chemikaliów i wyprodukowanych już akumulatorów. Wybuch taki – jak
  wskazują – mógłby spowodować nie tylko zagrożenie życia i zdrowia
  mieszkańców, lecz także katastrofę ekologiczną. Powszechnie znane są
  zdarzające się pożary baterii elektrycznych w samochodach. W przypadku fabryki LG Energy Solution chodzi o setki tysięcy sztuk takich baterii. Wskazuje
  się, iż pożar baterii samochodowej może wywołać znaczące następstwa, gdyż
  „zagrożenie wynika z samej budowy akumulatora. Tam, gdzie łączą się
  materiały o wysokiej gęstości energii i łatwopalne elektrolity, powstaje w
  dosłownym rozumieniu wybuchowa mieszanka. Szczególnie niebezpieczna
  sytuacja powstaje zawsze wtedy, gdy akumulator litowy w sposób
  niekontrolowany oddaje nagromadzoną energię. Bo kiedy powstające ciepło
  przekroczy temperaturę topnienia separatora, dochodzi do niemożliwej do
  opanowania reakcji łańcuchowej, groźnego zjawiska „thermal runaway"
  (niestabilności cieplnej; źródło: Bezpieczne składowanie akumulatorów
  litowych - poradnik (denios.pl)). Pożar baterii samochodowej jest bardzo trudny do ugaszenia, a w czasie pożaru „zachodzi również niebezpieczeństwo, że z wnętrza ogniw będą się wydobywać szkodliwe substancje, jak kwas solny lub fluorowodorowy. Mogą one występować np. w postaci oparów i szkodzić
  ludziom przez kontakt ze skórą lub wdychanie. Przy gaszeniu mogą ulegać
  rozcieńczeniu wodą gaśniczą, wsiąkać w ziemię (jeśli nie ma odpowiedniego
  urządzenia wychwytowego) i powodować szkody w środowisku” (źródło:
  Bezpieczne składowanie akumulatorów litowych - poradnik (denios.pl)).

Mieszkańcy i mieszkanki słusznie domagają się zachowania m. in. norm hałasu,
przewidzianych przepisami art. 112 i następnie Prawa Ochrony Środowiska oraz
wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

Otrzymałam od mieszkańców pismo WIOŚ we Wrocławiu z dnia 01.02.2021r. znak
WI.7024.8.2021.BK.MN W/L.dz441/2021, kierowane do mieszkańca Tyńca, z którego wynika m. in., że:

 • w dniu 19.01.2021r. dokonano „rozpoznania w terenie” z orientacyjnymi pomiarami w okolicy posesji przy ul. Polnej 20;
 • pomiar wskazał przekroczenie dopuszczalnej normy o 3 dB w porze dziennej;
 • WIOŚ może „wyciągnąć konsekwencje” wobec przedsiębiorcy, naruszającego normę wyłącznie w przypadku, gdy posiada on decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu;
 • WIOŚ nie jest w stanie ustalić źródła przekroczenia normy z powodu skumulowania hałasu od strony drogi i poszczególnych zakładów podstrefy;
 • WIOŚ wystąpił do Starosty Wrocławskiego z wystąpieniem o zobowiązanie zarządcy podstrefy do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego i w konsekwencji nałożenie obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego ograniczenia.

I. Interwencja do Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Mając na uwadze powyższe, a w szczególności dyspozycję art. 113 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 826), z późn. zmianami, proszę o informację:

 1. Czy WIOŚ poprzestała na pomiarach hałasu z okolic ul. Polnej, czy też podjęto się pomiaru poziomu hałasu najbliższych podstrefy terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży?
 2. Czy WIOŚ dokonała pomiaru poziomu hałasu w porze nocnej?

Jeżeli odpowiedzi na powyższe pytania okazałyby się przeczące, proszę o dokonanie takich pomiarów. Mieszkańcy skarżą się bowiem na znaczne przekroczenia w porze nocnej, co jest szczególnie dotkliwe, bowiem zakłóca nocny spoczynek. Być może pomiary z najbliższej odległości pomogą Państwu określić źródła przekroczeń.

WIOŚ jako organ kontrolny nie może wobec tak dużego zakresu osób dotkniętych
naruszeniem poziomu dopuszczalnego hałasu skapitulować, nie ustalając źródeł
emisji. Należy dokładnie zdiagnozować, jakie jest oddziaływanie zakładów podstrefy na najbliżej położone tereny mieszkaniowe i przeznaczone pod pobyt dzieci zarówno w porze dziennej, jak i w porze nocnej. Mieszkańcy mają prawo domagać się tu dokładnych danych.

II. Interwencja do Starosty Powiatu Wrocławskiego.

W związku z w/w wystąpieniem WIOŚ Starosta powinien na podstawie art. 237 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska nałożyć na zarządcę podstrefy obowiązek sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, w szczególności w zakresie emisji hałasu. Jesteście tu Państwo uprawnieni do wskazania metody badań i studiów. Proszę, aby uwzględnić tu w szczególności pracę urządzeń zakładów, w tym urządzeń wentylacyjnych. Wskazuję, że w aktualnej praktyce stosuje się różnorodne sposoby wytłumiania hałasu urządzeń przemysłowych, np. w postaci tłumików na wentylatorach, ekranów akustycznych, itp. W konsekwencji zatem ustalenia WIOŚ i prawidłowo sporządzony przegląd ekologiczny pod nadzorem WIOŚ i Starosty Wrocławskiego, powinny skutkować wydaniem decyzji na
podstawie art. 362 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, która nałoży na zarządcę
podstrefy obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;
czynności zmierzające do ograniczenia oddziaływania na środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego; rychły termin wykonania obowiązku.

Po zakończeniu działań opisanych powyżej oczekuję wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu na podstawie art. 115a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Jednocześnie proszę o szczegółowe badanie w ramach wydawania kolejnych pozwoleń dla inwestycji obejmujących emisje hałasu na tym obszarze, czy w ich efekcie warunki akustyczne nie ulegną dalszemu pogorszeniu.

III. Interwencja do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Mając na uwadze opisany powyżej stan zwracam się do Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego o niepodejmowanie uchwał, zmierzających do ustanowienia/rozszerzenia stref przemysłowych na tym obszarze do czasu, aż zostaną mieszkańcom zapewnione warunki życia zgodne z obowiązującymi normami hałasu.

IV. Interwencja do Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Proszę o objęcie tego terenu programem ochrony środowiska przed hałasem,
sporządzanym na podstawie art. 119a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Proszę o
informację, jakie działania są podejmowane przez Marszałka w celu uniknięcia
podobnych kolizji zabudowy przemysłowej z zabudową mieszkaniową na terenie Dolnego Śląska.

V. Interwencja do Wójta Gminy Kobierzyce i RDOŚ we Wrocławiu.

Proszę uwzględnić – przy wydawaniu i opiniowaniu nowych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kolejnych zakładów przemysłowych w tej okolicy – skumulowanych emisji hałasu na różne rodzaje terenów. Proszę o uwzględnienie istniejącego stanu w studium uwarunkowań i kierunków oraz w planach miejscowych dla tych obszarów. Należy uniknąć dalszego kumulowania hałasu, którego poziom w chwili obecnej został przekroczony.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Załączniki:

 1. Odpowiedź Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WI.7024.76.2021.BK.MN)
 2. Odpowiedź Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (WOOŚ.400.1.40.2021.MM.1)