Interwencja w sprawie planowanej budowy zbiornika retencyjnego w Dolinie Prądnika

Interwencja w sprawie planowanej budowy zbiornika retencyjnego w Dolinie Prądnika

Interwencja poselska skierowana do Przemysława Dacy - Prezesa Wód Polskich w sprawie planowanej budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Prądnik Korzkiewski, zlokalizowanej w Dolinie Prądnika.

Do: Przemysław Daca - Prezes Wód Polskich

Szanowny Panie Prezesie!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się z interwencją o wstrzymanie planowanej budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Prądnik Korzkiewski (gmina Wielka Wieś, woj. małopolskie), zlokalizowanej w Dolinie Prądnika, u wrót Ojcowskiego Parku Narodowego.

O interwencję w tej sprawie zwrócili się do mnie członkowie i członkinie grupy
“Ocal Dolinę Prądnika”, która liczy już ponad 2400 osób.

Propozycja budowy zbiornika wodnego na cieku Prądnik w km 18+840, oznaczonego jako działanie nr W_GZW_978, została zawarta w projekcie aktualizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Dorzecza Wisły sporządzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie i obecnie do 22 czerwca bieżącego roku jest poddana konsultacjom społecznym.

W opinii grupy “Ocal Dolinę Prądnika” powyższy projekt ma niewielkie znaczenie dla redukcji ryzyk powodziowych, natomiast jego realizacja spowoduje nieodwracalne szkody dla środowiska terenów chronionych. Członkowie i członkinie wyżej wymienionej grupy przy wsparciu mieszkańców i mieszkanek Doliny oraz turystów i turystek protestują przeciw projektowi i uzasadniają to następująco:

 1. Teren planowanego zbiornika znajduje się na obszarze chronionym z uwagi na status otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego (OPN) jako terenu Natura 2000 i obowiązuje na tym terenie zakaz przedsięwzięć mających negatywny wpływ na obszar chroniony (Rozporządzenie Rady Ministrów ws. OPN z dnia 8.08.1997 - Dz. U. 1997.99.607).
 2. Zbiornik będzie miał negatywny wpływ na wyjątkowy krajobraz. Dolina Prądnika to wyjątkowa wysoczyzna z pięknymi ostańcami wapiennymi, jaskiniami i szczelinami krasowymi. Spotyka się tu wyjątkowe i chronione siedliska buczyny i jaworzyny.
 3. Zbiornik wpłynie negatywnie na zwierzęta, zniszczone zostaną siedliska naturalne fauny i zamknięte korytarze migracyjne.
 4. Szata roślinna w obrębie zbiornika zostanie całkowicie zniszczona (występują
  tu gatunki chronione). Niektóre gatunki roślin występujące w Dolinie zagrożone są wymarciem oraz objęte całkowitą lub częściową ochroną. To m.in. widłoząb zielony, obuwik pospolity, brzoza ojcowska.
 5. W Dolinie Prądnika żyje wiele ptaków i innych zwierząt (m.in rzadki gacek mroczek późny, mopek, łasice, gronostaje, tchórze, popielice, piżmaki). Cechą szczególną prądnickiej fauny jest występowanie gatunków górskich, a także związanych z istnieniem szczególnie cennych krajobrazowo skał i jaskiń. Budowa zbiornika spowoduje dewastację siedlisk i korytarzy przemieszczania się tych zwierząt.
 6. Funkcjonowanie zbiornika będzie miało znaczący wpływ na zmianę jakości wody, pojawią się substancje biogenne, zmieni się zakwaszenie i zostanie zaburzony naturalny proces samooczyszczania.

Każdy zbiornik retencyjny to ogromna ingerencja w środowisko naturalne. Planowany zbiornik zmieni cały ekosystem Ojcowskiego Parku Narodowego. A przecież tereny zalesione i porośnięte krzakami stanowią naturalny czynnik retencyjny i przeciwdziałają powodziom.

Apeluję o rozpatrzenie innych, proekologicznych metod zapobiegania podtopieniom, które nie wymagają ingerencji w środowisko naturalne.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Do wiadomości:

 1. Wojewoda Małopolski
 2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
 3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie