Interwencje w sprawie chlewni w Olszy pod Miliczem

Interwencje w sprawie chlewni w Olszy pod Miliczem

Interwencje poselskie do: Piotra Lecha - Burmistrza Gminy Milicz w sprawie wstrzymania decyzji na budowę chlewni na 2000 sztuk tuczników w miejscowości Olsza, Mariusza Przybylskiego - Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej) w sprawie przedstawienia badań, analiz i wszelkich dokumentów wydanych w sprawie budowy chlewni, Wojciecha Rejmana - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przedstawienia badań, analiz i wszelkich dokumentów wydanych w sprawie budowy chlewni oraz do Mariusza Dąbrowskiego - Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu w sprawie podania informacji dotyczącej rocznego zużycia wody w miejscowości Olsza za lata 2018 i 2019 potrzebnych w kontekście budowy chlewni.

Do: Piotra Lecha - Burmistrza Gminy Milicz

Szanowny Panie Burmistrzu!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2018 poz. 2081, z późn. zm.), zwracam się z prośbą o wstrzymaniu decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę chlewni na 2000 sztuk tuczników w miejscowości Olsza w gospodarstwie nr 37.

1. Raport inwestora opisujący wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko posiada liczne braki i nieścisłości, co podważa zasadność realizacji tej inwestycji.

2. Niedostatecznie opracowano kwestię zaopatrzenia obiektu w wodę. Zakład Usług Komunalnych w Miliczu, pismem z dnia 15 listopada 2019 roku, jednoznacznie stwierdził, że inwestor posiada zezwolenie tylko na dostawę wody na cele gospodarcze w budynku mieszkalnym, a więc nie na chlewnię! Mieszkańcy Olszy obawiają się, iż, przy prawdopodobnej suszy, jaka będzie w tym roku, mogą mieć miejsce znaczne problemy z dostawą wody do ich gospodarstw. Latem ubiegłego roku ograniczono zużycie wody tylko do potrzeb bytowych.

3. Mieszkańcy Olszy wyrazili głębokie zaniepokojenie odorem, który z reguły towarzyszy hodowli fermowej trzody chlewnej. Inwestor zaplanował wentylację grawitacyjną (bez udziału wentylatorów mechanicznych, co motywował towarzyszącym pracy tych maszyn hałasem. Wentylacja grawitacyjna ma jedną zasadniczą wadę - źle działa latem, a szczególnie w upały i przy braku wiatru. Z praktyki wiadomo, że wówczas otwiera się okna i odór rozlewa się po całej okolicy. Właśnie tego obawiają się mieszkańcy!

4. Inwestor nie przedstawił w sposób dostatecznie przekonujący rozwiązania problemu usuwania gnojowicy. W raporcie zakłada się, że będzie ona wykorzystana do nawożenia gruntów ornych. Nie podano dokładnie, na jakich polach i czy będą to własne grunty inwestora czy pola udostępnione na mocy umowy z innymi odbiorcami? Do tej kwestii odniósł się Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych pismem z dnia 12 grudnia 2019 roku.

5. Zakładana pojemność kanału rusztowego jest tylko nieco większa od zakładanej półrocznej produkcji gnojowicy. Jest to ważne, gdyż ewentualne awarie techniczne lub niedotrzymania terminów np. odbioru tuczników mogą stać się źródłem problemów, których konsekwencje będą ponosić przede wszystkim mieszkańcy Olszy.

6. Według inwestora planowany obiekt nie wymaga adaptacji do zmian klimatu. Takie stwierdzenie nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości, co potwierdzają ogólnie dostępne badania naukowe i ekspertyzy. Wiedza o pustynnieniu Polski i zmianie klimatu, począwszy od podwyższenia średnich temperatur aż do wielomiesięcznych upałów i susz jest już powszechna i musi być uwzględniona w przedstawionym raporcie.

7. Brak informacji o ochronie przeciwepizootycznej, co w okresie rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru świń, jest niedopuszczalny. Las praktycznie graniczy z posesją inwestora, a ogniska ASF są już notowane w Wielkopolsce. Choroba ta powoduje znaczne straty finansowe, społeczne i zootechniczne.

Planowana budowa chlewni budzi zdecydowany sprzeciw mieszkańców Olszy, którzy nie chcą oddychać śmierdzącym powietrzem z chlewni. Boją się, że latem nie będą mogli otworzyć okien, okolica straci walory krajobrazowe a oni sami ewentualne korzyści ekonomiczne płynące z turystyki. Budowa tuczarni spowoduje (i już powoduje) konflikty w tej małej społeczności! Nie może być tak, aby jeden człowiek - inwestor nie liczył się z opiniami współmieszkańców.

Dlatego popieram słuszne protesty mieszkańców Olszy domagających się przestrzeni do życia w zdrowych warunkach i w otoczeniu pięknej przyrody, którzy liczą na przyjazdy turystów podziwiających walory tamtejszej fauny i flory.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Do: Mariusza Przybylskiego - Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej)

Szanowny Panie Dyrektorze!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2018 poz. 2081, z późn. zm.), zwracam się z prośbą o przedstawienie badań, analiz i wszelkich dokumentów. na podstawie których zostało wydane postanowienie znak WR.RZŚ.436.77.2019.JS W sprawie realizacji przedsięwzięcia “Budowa chlewni na działce nr 37 w miejscowości Olsza, o obsadzie do 2000 szt. tuczników (280DJP)".

Prośbę swoją motywuję tym, iż raport inwestora, na podstawie którego wydano wyżej wspomniane postanowienie, zawiera wiele kontrowersji i nieścisłości oraz budzi obawy mieszkańców wsi Olsza. Dotyczą one zaopatrzenia w wodę powyższego obiektu, zagrożenia brakiem wody, a także niebezpieczeństwa przedostania się zanieczyszczeń z chlewni do wód gruntowych (nadal wykorzystywane są tam studnie głębinowe).

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Do: Wojciecha Rejmana - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Szanowny Panie Dyrektorze!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2018 poz. 2081, z późn. zm.), zwracam się z prośbą o przedstawienie badań, analiz i wszelkich dokumentów. na podstawie których zostało wydane postanowienie znak WOOŚ.4221.48.2019.MM.7 W sprawie planowanego przedsięwzięcia “Budowa chlewni na działce nr 37 w miejscowości Olsza, o obsadzie do 2000 szt. tuczników (280DJP)".

Raport inwestora, na podstawie którego wydano wej wspomniane postanowienie, budzi wiele kontrowersji i zawiera nieścisłości. Mam między innymi zastrzeżenia do lokalizacji chlewni w pobliżu lasu i w niedalekiej odległości od terenów przyrodniczo chronionych oraz sposobu zagospodarowania gnojowicy (braku wyszczególnionych pól, gdzie będzie ona wylewana).

Planowana budowa chlewni budzi zdecydowany sprzeciw mieszkańców Olszy, którzy nie chcą oddychać śmierdzącym powietrzem z chlewni. Boją się, że latem nie będą mogli otworzyć okien, okolica straci walory krajobrazowe a oni sami ewentualne korzyści ekonomiczne płynące z turystyki. Budowa tuczarni spowoduje (i już powoduje) konflikty w tej małej społeczności! Nie może być tak, aby jeden człowiek - inwestor nie liczył się z opiniami współmieszkańców.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Do: Mariusza Dąbrowskiego - Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu

Szanowny Panie Dyrektorze!

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 15.11.2019 znak ZUK/DT/R/1741/2019 i działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2018 poz. 2081, z późn. zm.), zwracam się z prośbą o podanie informacji dotyczącej rocznego zużycia wody w miejscowości Olsza za lata 2018 i 2019.

Informacja ta jest mi potrzebna do rozpatrzenia postulatów mieszkańców Olszy w związku z planowaną tam budową chlewni na 2000 sztuk tuczników. Mieszkańcy obawiają się, że realizacja tej inwestycji w sposób zdecydowany pogorszy zaopatrzenie wody w wiosce.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Załącznik:
1. Odpowiedzi: PGW "Wody Polskie" (KBO.050.3.2020), Zakład Usług Komunalnych w Miliczu (ZUK/DT/R/403/2020)