Interwencja poselska w sprawie wycinki drzew wzdłuż Towarowej Obwodnicy Wrocławia na nasypie linii kolejowej nr 349

Interwencja poselska w sprawie wycinki drzew wzdłuż Towarowej Obwodnicy Wrocławia na nasypie linii kolejowej nr 349

Interwencja poselska do Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Ireneusza Merchela w sprawie wycinki drzew wzdłuż Towarowej Obwodnicy Wrocławia na nasypie linii kolejowej nr 349.

Szanowny Panie Prezesie!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późń. zm.), zwracam się z interwencją poselską w sprawie wycinki drzew wzdłuż Towarowej Obwodnicy Wrocławia na nasypie linii kolejowej nr 349.

Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję w sprawie trwającej wycinki drzew wzdłuż Towarowej Obwodnicy Wrocławia (dalej: „TOW”) oraz tzw. Promenady Krzyckiej, stanowiącej jeden z najważniejszych ogólnodostępnych terenów zielonych dla południowych osiedli Wrocławia. Drzewa na nasypie linii kolejowej nr 349 rosną od ponad 100 lat, kiedy to w 1896 roku ukończono budowę TOW. Stanowią one ważny element wpływający na poprawę komfortu życia mieszkanek i mieszkańców, zapewniając im tereny rekreacyjne, ochronę akustyczną oraz oczyszczając powietrze.

Jednocześnie drzewa wzdłuż TOW pełnią szereg funkcji przyrodniczych. Po pierwsze, linie kolejowe to korytarze ekologiczne, czyli trasy migracji roślin i zwierząt, łączą wyspowo rozsiane populacje organizmów. Bezpiecznie przeprowadzają zwierzęta przez miasto, pozwalając im unikać konfliktów z ludźmi. Żeby korytarze były drożne, używane przez zwierzęta - muszą być zazielenione, przy czym wiele zwierząt jest wprost związanych z drzewami. Po drugie, krzewy są w tym miejscu co najmniej równie ważne jak drzewa, bo to one - wraz z welonowymi zbiorowiskami pnączy - tworzą miejsca schronienia i rozmnażania dla większości bytujących tu zwierząt. I po trzecie, drzewa i krzewy wzdłuż Promenady Krzyckiej są siedliskami zwierząt chronionych gatunków, głównie ptaków i nietoperzy.

Tym samym należy jasno stwierdzić, że istnieją mocne argumenty przyrodnicze i społeczne za pozostawieniem zieleni średniej i wysokiej wzdłuż TOW.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją administracyjną nakazał PKP PLK „usunięcie nieprawidłowości w zakresie usytuowania drzew i krzewów w obrębie torów nr 1 i 2 linii kolejowej nr 349” w terminie do 31 grudnia 2025 roku. Decyzja ta nakłada na PKP PLK obowiązek spełnienia warunków technicznych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na TOW.

Jednakże należy podkreślić, że wybór, rozmiar i zakres czynność naprawczych należy do PKP PLK. Dlatego też niezrozumiały jest brak podjęcia przez PKP PLK działań z zachowaniem zasady nieczynienia znaczącej szkody środowisku (do no significant harm). Działania takie były możliwe zarówno na podstawie art. 57a ustawy o transporcie kolejowym oraz terminu wyznaczonego do 31 grudnia 2025 roku.

Zgodnie z art. 57a ustawy o transporcie kolejowym w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 54. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego ani zakłócać działania urządzeń służących do prowadzenia tego ruchu. Zgody na odstępstwo udziela starosta (Prezydent Wrocławia) w drodze postanowienia, po uzgodnieniu właściwego zarządcy, mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Nie ma najmniejszych wątpliwość, że wycinka drzew wzdłuż TOW oraz Promenady Krzyckiej jest szczególnie uzasadnionym przypadkiem, w którym dopuszczalne jest odstępstwo od odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana Prezesa o podjęcie niezwłocznej decyzji o wstrzymaniu wycinki drzew wzdłuż TOW oraz Promenady Krzyckiej. Biorąc pod uwagę termin wykonania czynności naprawczych, zwracam się o podjęcie wspólnych działań z Prezydentem Wrocławia mających na celu ograniczenie zakresu wycinek do niezbędnego minimum, poprzedzając go inwentaryzacją dendrologiczną, operatem dendrologicznym i projektem ochrony zieleni przy współpracy ze stroną społeczną reprezentowaną przez rady osiedli oraz organizacje przyrodnicze i społeczne.

Ochrona wiekowych drzew jest naszym wspólnym obowiązkiem wobec obywateli i obywatelek, przyszłych pokoleń oraz polskiej przyrody. Dlatego proszę o priorytetowe potraktowanie tej sprawy oraz szybką i zdecydowaną reakcję.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Do wiadomości:

  1. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk
  2. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacy Góra

Odpowiedź Członków Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Piotra Majerczaka i Grzegorza Kurdziela