Interwencja poselska w sprawie wniosku z dnia 17 maja 2023 r. o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 12 grudnia 2022 r. nr 3254/2022

Interwencja poselska w sprawie wniosku z dnia 17 maja 2023 r. o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 12 grudnia 2022 r. nr 3254/2022

Interwencja poselska do Starosty Powiatu Wrocławskiego Romana Potockiego w sprawie wniosku z dnia 17 maja 2023 r. o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 12 grudnia 2022 r. nr 3254/2022.

Szanowny Panie Starosto!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), na prośbę mieszkańców i mieszkanek Sadkowa (Gmina Kąty Wrocławskie) zwracam się do Pana z interwencją poselską w sprawie wniosku z dnia 17 maja 2023 r. o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 12 grudnia 2022 r. nr 3254/2022 w przedmiocie pozwolenia na budowę 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Sadkowie na działce nr 14/2.

Po pierwsze, zwracam się o pozytywne uwzględnienie wniosku z dnia 17 maja 2023 r. o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 12 grudnia 2022 r. nr 3254/2022.

W danej sprawie doszło do naruszenia art. 10 KPA w zw. z art. 28 KPA poprzez przeprowadzenie postępowania administracyjnego, zakończonego ostateczną decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 12 grudnia 2022 r. nr 3254/2022 z naruszeniem powyższych przepisów, a w szczególności poprzez pozbawienie stron możliwości brania udziału w tym postępowaniu w sytuacji, gdy w analogicznym postępowaniu administracyjnym (umorzonym we wrześniu 2022 r. z powodu cofnięcia wniosku przez inwestora) o nr SPAB. 6740.1680.2022.KM (KWr.2895-D) dotyczącym analogicznego pozwolenia na budowę dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na tej samej działce 14/2, wnioskodawcy byli przez organ uznani za stronę postępowania.

W wyżej wymienionym postępowaniu zapewniono stronom czynny udział, a tym samym trudno przyjąć, aby analogiczne postępowanie wszczęte miesiąc później dotyczące dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na tej samej działce 14/2 mogło być przez organ traktowane inaczej.

Po drugie, mieszkańcy i mieszkanki zgłaszają wątpliwości, w zakresie zgodności wyżej wymienionej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXXII/264/96 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 16 grudnia 1996 r.).

Planowana budowa 9 budynków jednorodzinnych wolno stojących nie spełnia określonego w paragrafie 9 ustępie 2 uchwały wymogu, zgodnie z którym minimalna wielkość działki budynku wolno stojącego wynosić ma co najmniej 500 m2 oraz jest sprzeczna z paragrafem 9 ustępem 1 uchwały stawiającym wymóg dostosowania zainwestowania działek i gabarytów projektowanych obiektów do charakteru zabudowy sąsiednich działek.

Zgodnie z orzecznictwem (por. wyrok WSA w Kielcach z dnia 6.05.2013 sygn. akt II SA/Ke 185/13, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 26.11.2010 sygn. akt II SA/Po 637/10) przez pojęcie „wolno stojący” rozumieć należy samodzielność i suwerenność konstrukcji obiektu, to jest jego fizyczne oddzielenie od innych obiektów budowlanych. Chodzi tu o taki budynek, który nie jest połączony z innym obiektem budowlanym i nie wykorzystuje w swojej konstrukcji jakichkolwiek elementów innego obiektu budowlanego i jako całość stanowi samodzielną konstrukcję, nieograniczoną fizycznie w przestrzeni innymi budowlami.

Mając powyższe na uwadze, należy przyznać rację mieszkańcom i mieszkankom Sadkowa, że w ramach planowanej inwestycji zaplanowana została zbyt duża ilość budynków jednorodzinnych wolno stojących, a tym samym projekt nie jest zgodny z wymaganiami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Proszę o uwzględnienie głosu mieszkańców i mieszkanek Sadkowa w podejmowaniu decyzji o omawianej inwestycji.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz


Odpowiedź Starosty Powiatu Wrocławskiego Romana Potockiego


Sławomir Milejski, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons