Interwencja poselska w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w postaci alei dębowej w ciągu ul. Wojska Polskiego we Wrocławiu

Interwencja poselska w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w postaci alei dębowej w ciągu ul. Wojska Polskiego we Wrocławiu

Interwencja poselska do Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia Sergiusza Kmiecika w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w postaci alei dębowej w ciągu ul. Wojska Polskiego we Wrocławiu.

Szanowny Panie Przewodniczący!

Działając na podstawie art. 20 z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się do Pana z interwencją poselską w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w postaci alei dębowej w ciągu ul. Wojska Polskiego we Wrocławiu.

Przyłączam się do głosu Rady Osiedla Leśnica oraz mieszkanek i mieszkańców Wrocławia o ustanowienie, na podstawie art. 40-45 ustawy o ochronie przyrody, pomnika przyrody w postaci tworu przyrody: alei i szpaleru dębów szypułkowych o długości ok. 1,2 km, obsadzonej ok. 170 drzewami o obwodach od 90 cm do 382 cm.

W ramach społecznej inwentaryzacji drzew, przy udziale Radnych Osiedla Leśnica, mieszkańców i aktywistów, pod kierunkiem mgr biologii Małgorzaty Piszczek zostało ustalone, że przedmiotowa aleja i szpaler dębów szypułkowych o długości ok 1,2 km są obsadzone 170 drzewami o obwodach od 90 cm do 382 cm na wysokości 130 cm od poziomu gruntu.

Podzielam zdanie Rady Osiedla Leśnica, że aleję dębową przy ulicy Wojska Polskiego należy uznać za pomnik przyrody z następujących względów:

 • Jest to aleja i szpaler, czyli skupisko drzew o wielkiej wartości krajobrazowej i ekologicznej.
 • Jest to unikatowa we Wrocławiu pod względem długości (1,2 km) aleja drzew przyulicznych.
 • Wiele dębów w alei i szpalerze osiąga wyjątkowe rozmiary: 15 drzew ma obwód powyżej 300 cm, kilkadziesiąt powyżej 250 cm (szczegóły wymiarów w Załączniku nr 1). Już same pomnikowe rozmiary (300 cm dla dębu szypułkowego) i liczba drzew o tych rozmiarach kwalifikują to skupisko jako pomnik przyrody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.
 • Różnowiekowa struktura alei stanowi wartość samą w sobie, świadcząc o ciągłości starań pokoleń ludzi o utrzymanie tego założenia. Jednocześnie występowanie drzew w różnym wieku daje gwarancję przyszłego utrzymania alei, gdyż miejsce zamierających sędziwych drzew zajmą drzewa w wieku średnim, a te z kolei będą miały następców w postaci nowych nasadzeń lub samosiewów.
 • W alei występują drzewa biocenotyczne, zasiedlone przez mchy, porosty i owady. Co najmniej kilka drzew jest lub było zasiedlonych przez chrząszcza kozioroga dębosza (Cerambyx cerdo), objętego ochroną gatunkową w Polsce. Skupisko wielu okazów dębów o obwodach ponad 250 cm stwarza dobre warunki bytowe dla tego rzadkiego w skali Europy i Polski owada. Dobrze rozwinięte korony licznych drzew oraz dziuple mogą być miejscem gniazdowania ptaków wielu gatunków i siedliskiem nietoperzy. Na wysokie prawdopodobieństwo występowania nietoperzy i sów wskazują obserwacje mieszkańców i mieszkanek. Drzewa noszą ślady żerowania dzięciołów.
 • Zadrzewienie alei uzupełnia krajobrazowo sąsiedztwo lasów i zadrzewień obszaru Natura 2000 PLH020103 Łęgi nad Bystrzycą, bezpośrednio do nich przylegając na południowym krańcu alei. Stanowi też korytarz ekologiczny między ekosystemem miasta a okolicznymi obszarami przyrodniczymi.
 • Aleja wyróżnia się krajobrazowo w tej części Wrocławia, nie znajdując porównania estetycznego z innymi szpalerami i alejami na osiedlu Leśnica. Stanowi ona celową kompozycję przedwojenną. Rozmiary drzew wskazują, że czas jej utworzenia wiąże się z powstaniem brukowanej drogi między Leśnicą i Ratyniem. W alejowy układ drogi wpasowała się kompozycja zakładu Mosaikplatten-Fabrik, powstałego w 1889 roku, czołowego dostawcy najwyższej jakości ceramiki budowlanej dla Wrocławia i regionu, przejętego następnie przez koncern Villeroy&Boch w 1920 roku. Układ ten przecinają tory dawnej kolejki wąskotorowej z dworca Wrocław Leśnica do zakładów.

Wprowadzenie prawnej ochrony tego zespołu drzew zabezpieczy charakter krajobrazowy okolicy i walory przyrodnicze tej części osiedla Leśnica, bardzo industrialnie zmienionej przez przebieg obwodnicy Leśnicy - Alei Kaczorowskiego.

Lokalizacja alei dębów jest atrakcyjna turystycznie. Aleja zaczyna się tuż przy stacji kolei Wrocław Leśnica i jest miejscem spacerów, trasą wypraw rowerowych, obserwacji ornitologicznych i dendrologicznych.

W mojej opinii w odniesieniu do zespołu objętego niniejszym wnioskiem zasadne jest wprowadzenie następujących zakazów:

 1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
 2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
 3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
 4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
 5. zmiany sposobu użytkowania ziemi;
 6. umieszczania tablic reklamowych.

Zwracam się z prośbą do Pana Przewodniczącego o pozytywne rozpatrzenie wniosku Rady Osiedla Leśnica i ustanowienie pomnika przyrody w postaci alei dębowej w ciągu ul. Wojska Polskiego we Wrocławiu. Będzie to świadczyło o pozytywnym zaangażowaniu Rady Miasta w ochronę terenów cennych przyrodniczo na terenie Wrocławia.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Do wiadomości:

 1. Radne i Radni Miasta Wrocławia