Interwencja poselska w sprawie wycinki siedliska Jelonka Rogacza

Interwencja poselska w sprawie wycinki siedliska Jelonka Rogacza

Interwencja poselska przygotowana wspólnie z Posłanką Klaudią Jachirą skierowana do p.o. dyrektora Józefa Kubicy - Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Arkadiusza Wojciechowicza - Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Grzegorza Pietruńki - Nadleśniczego Nadleśnictwa Oława w sprawie wycinki dębów w okolicy Dąbrowy Janikowskie (w oddziale 110g, obręb Nowy Dwór).

Do: p.o. dyrektora Józef Kubica - Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Arkadiusz Wojciechowicz - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Grzegorza Pietruńko - Nadleśniczy Nadleśnictwa Oława

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie art. 20 z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła
i senatora (tj. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracamy się do Państwa z interwencją poselską w związku z zaplanowaną rębnią 1B (rębnia pasowa - pozysk 95% grubizny) w oddziale 110, obrębie Nowy Dwór, Nadleśnictwo Oława, która jest siedliskiem jelonka rogacza, będącego pod ścisłą ochroną. Występowanie tego rzadkiego gatunku owada w planowanej rębni potwierdza pan Piotr Kurek, który jest wolontariuszem monitorującym od 5 lat populację jelonka rogacza w Dąbrowach Janikowskich, działającym pod opieką dr hab. Marcina Kadeja - entomologa, dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jelonek rogacz (Lucanus cervus), wpisany do Załącznika nr III Konwencji Berneńskiej, Załącznika nr II Dyrektywy Siedliskowej, opatrzony symbolem EN (gatunek bardzo wysokiego ryzyka) na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce" (2002) i o takim samym symbolu w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt. Bezkręgowce" (2004), był pod ścisłą ochroną w naszym kraju od roku 1952 do 2014.

Obszar planowanej rębni obfituje także w innego, bardzo cennego chrząszcza:
kozioroga dębosza (cerambyx cedro), także chronionego dyrektywą siedliskową oraz Konwencją Berneńską. Poprzez swoją działalność stwarza on dogodne warunki bytowania innych zwierząt chronionych, np. nietoperzy z rodziny karlików.

Obecnie zaplanowana wycinka, o której informują wywieszone już tablice wycinki
w oddz. 110g, obręb Nowy Dwór, Nadleśnictwo Oława to rębnia 1B to zupełna pasowa (pozysk 95% grubizny), przeprowadzona przy użyciu harvesterów, doprowadzi do całkowitej śmierci danego lasu, a wraz z nim żyjących tam owadów.

W związku z powyższym zwracamy się o podjęcie następujących działań:

  1. Natychmiastowe wstrzymanie planowego pozysku drewna w oddziale 13-20-1-04-110-g-00 w obrębie Nowy Dwór, Nadleśnictwo Oława do czasu ustalenia, czy w wymienionym oddziale leśnym nie znajduje się znacząca populacja jelonka rogacza.
  2. Wyznaczenie zespołu badawczego celem oszacowania liczebności jelonka rogacza w przedmiotowym oddziale leśnym i ustanowienia metod ochrony tego gatunku, a dopiero na tej podstawie ustanowienie wytycznych do gospodarki leśnej w oddz. 110-g.

W sytuacji zagrożenia tego cennego i rzadkiego gatunku liczymy na podjęcie właściwych działań, mających na celu zabezpieczenie siedliska i ochronę jelonka rogacza.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz
Klaudia Jachira

Do wiadomości:

  1. RDOŚ we Wrocławiu
  2. Wydział Biologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  3. Generalny Inspektor Ochrony Środowiska


Załącznik:

  1. Odpowiedź Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (WSI.402.146.2021.JS)