Interwencja poselska w sprawie przebudowy wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastrukturą drogową

Interwencja poselska w sprawie przebudowy wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastrukturą drogową

Interwencja poselska do Tomasza Staruchowicza, Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu w sprawie przebudowy wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastrukturą drogową.

Szanowny Panie!

Działając na podstawie art. 19 i 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się z interwencją w sprawie przebudowy wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastrukturą drogową.

W ostatnich dniach zwrócili się do mnie mieszkanki i mieszkańcy Osiedla Maślice we Wrocławiu z prośbą o interwencję w sprawie przebudowy wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastrukturą drogową (kontrakt na roboty 1B.9) realizowanego w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, współfinansowanego przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (nazywany również Bankiem Światowym), Bank Rozwoju Rady Europy, Fundusz Spójności Unii Europejskiej (POIiŚ 2014-2020) i budżet państwa. Mieszkanki i mieszkańcy wyrażają uzasadnione obawy o negatywne oddziaływanie na środowisko ww. inwestycji, a w szczególności na lokalną faunę i florę oraz skalę planowanej wycinki drzew, a także na obecny rekreacyjny i zabytkowy charakter ul. Ślęzoujście. Mieszkanki i mieszkańcy zwrócili również uwagę na rażące wady przedstawionego projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 1B.9 „Przebudowa wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastrukturą drogową”.

Inwestycja polega na rozbudowie (korpus obwałowania zostanie poszerzony) i modernizacji (wykonaniu dodatkowych zabezpieczeń technicznych, m.in. zabezpieczeń przeciwfiltracyjnych) istniejącego odcinka wału przeciwpowodziowego rzeki Odry. Obecnie stan techniczny wału, jego parametry, jak też i możliwości ograniczenia filtracji wód powodziowych są niewystarczające. Realizacja inwestycji wynika z potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego, ochrony terenów zabudowanych oraz ograniczenia strat powodziowych na przedmiotowym terenie poprzez przebudowę i uszczelnienie istniejącego obwałowania.

Przedmiotowy odcinek wału pełni jednocześnie funkcję drogi publicznej, w ramach realizacji inwestycji droga ta zostanie przebudowana z ulicy o nawierzchni z kostki granitowej o szerokości 3 m na ulicę klasy technicznej D, tj. drogę dojazdową o szerokości jezdni 4,5–5,5 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m.

W tym miejscu chciałabym podkreślić, że potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego, ochrony terenów zabudowanych oraz ograniczenia strat powodziowych na przedmiotowym terenie, poprzez przebudowę i uszczelnienie istniejącego obwałowania nie budzi żadnej wątpliwości oraz jest całkowicie zasadna i wskazana.

Jednocześnie przebudowa i uszczelnienie istniejącego obwałowania oraz przebudowa ul. Ślęzoujście musi nastąpić w sposób zgodny z zasadą "do no significant harm" w zakresie przestrzegania odpowiednich celów środowiskowych oraz z poszanowaniem dla obecnego rekreacyjnego i zabytkowego charakteru ulicy, w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Państwa z następującymi pytaniami i wnioskami w niniejszej sprawie:

1. Udostępnienie nagrania spotkania konsultacyjnego

W dniu 22 grudnia 2021 r. o godz. 17:00 odbyło się  spotkanie konsultacyjne w formie webinarium dotyczące projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 1B.9 „Przebudowa wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastrukturą drogową”. Proszę o udostępnienie w formie elektronicznej zapisu (nagrania) ww. spotkania konsultacyjnego oraz przesłanie pisemnych odpowiedzi na padające w jego trakcie pytania.

2. Inwentaryzacja przyrodnicza oraz ocena oddziaływania na środowisko

Za rażące zaniechanie należy uznać fakt, że na etapie przygotowywania inwestycji nie wykonano inwentaryzacji przyrodniczej, pomimo występujących lokalnie na Maślicach obszarów niezwykle cennych przyrodniczo. Z opracowania można jedynie dowiedzieć się, że nieokreślona grupa specjalistów wykonała wizję terenową, w trakcie której nie wykazano żadnych chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Stwierdzenie takie jest dalekie od prawdy, ponieważ w przypadku przedmiotowego wału w rzeczywistości w jego pobliżu występuje szereg chronionych gatunków, m.in.: kilkanaście gatunków ptaków (muchołówka białoszyja, wilga, dzięcioł duży, kos i inne), kozioróg dębosz (gatunek wymieniony w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej), stanowisko barczatki kataks (gatunek wymieniony w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej), krwiściąg lekarski, czyli roślina żywicielska chronionych modraszków z rodzaju Phengaris (obecność motyli nie jest potwierdzona) oraz zbiornik wodny zasiedlony przez kilka gatunków płazów, m.in. przez traszkę grzebieniastą (gatunek wymieniony w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej). Niniejsze ustalenia zostały zawarte w piśmie Stowarzyszenia Nasze Maślice z dnia 19 grudnia 2021 r. skierowanego do ZDiUM. Mając powyższe na uwadze, informacje zawarte w Planie Zarządzania Środowiskiem są niezgodne ze stanem faktycznym.

Dlaczego nie przeprowadzono inwentaryzacji przyrodniczej, a poprzestano tylko na wizji lokalnej?

W tym miejscu należy również zwrócić uwagę na całkowicie niezrozumiałe w świetle ww. faktów postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2019 r. (WOOŚ.420.202.2018.KK.1) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla omawianej inwestycji (przedsięwzięcia). Uzasadnienie postanowienia o odmowie poprzez stwierdzenie, że “na pierwszy rzut oka” brak jest podstaw do jego prowadzenia, jest niedopuszczalne i niewystarczające w tego typie spraw. Mając na uwadze przedstawione fakty, postępowanie w danej sprawie powinno zostać wznowione i zakończone wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji (przedsięwzięcia).

Należy również podkreślić, że problem migracji i śmiertelności płazów na ul. Rędzińskiej jest znany od lat. Zadrzewienia w ciągu Ługowiny stanowią również lokalny korytarz migracyjny zwierząt. Powyższe należy również brać pod uwagę przy ocenie oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji (przedsięwzięcia), tym samym, w dalszej kolejności, projektując skuteczne rozwiązanie techniczne ułatwiające migrację zwierząt przez drogę i minimalizujące zagrożenie kolizji z ruchem samochodowym.

3. Nasadzenia kompensacyjne

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu przekazał mieszkańcom i mieszkańcom informacje o planowanej wycince 277 drzew w ramach niniejszej inwestycji. Jednocześnie zapowiedziane zostały nasadzenia kompensacyjne, które miałby nastąpić na Złotnikach (Osiedle Leśnica), w znaczący sposób oddalone od miejsca planowanej inwestycji oraz Osiedla Maślice. Dlaczego podjęto decyzję o nasadzeniach kompensacyjnych na Złotnikach, a nie na Maślicach? Czy możliwe jest wskazanie przez ZDiUM miejsca nasadzeń kompensacyjnych na terenie Osiedla Maślice?

4. Przebudowa ul. Ślęzoujście

W ramach realizacji inwestycji ul. Ślęzoujście zostanie przebudowana z ulicy o nawierzchni z kostki granitowej o szerokości 3 m na ulicę klasy technicznej D, tj. drogę dojazdową o szerokości jezdni 4,5–5,5 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m.

Obecna ul. Ślęzoujście ma charakter rekreacyjny, stanowi malownicze i bardzo popularne miejsce spacerów mieszkanek i mieszkańców Osiedla Maślice. Również w opinii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ul. Ślęzoujście zasługuje na to, żeby zostać wpisana do rejestru zabytków. Mając powyższe na uwadze, przebudowa tejże ulicy powinna to uwzględnić i uszanować oryginalność i malowniczość tej drogi pokrytej starą kostką brukową, z granitowymi słupkami przydrożnymi.

Niestety obecna koncepcja przebudowy ul. Ślęzoujście całkowicie i bezpowrotnie zniszczy jej obecny charakter, zamieniając ją w ruchliwa drogę dojazdową z przewidywaną prędkością projektową 50 km/h oraz bez ograniczeń tonażowych. Budowa projektowanej drogi dojazdowej (długa prosta, nieliczne progi zwalniające) wpłynie również w zdecydowany sposób na obniżenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Ślęzoujście.

Dlaczego projektowa prędkość na ul. Ślęzoujście wynosi 50 km/h, a nie 30 km/h? Dlaczego nie wprowadzono w projekcie przebudowy ograniczeń tonażowych? Dlaczego nie przewidziano w projekcie rekonstrukcji obecnego charakteru ul. Ślęzoujście?

Mając ww. na uwadze, w miarę możliwości powinno się dążyć do tego, aby po przebudowie nastąpiła rekonstrukcja obecnego charakteru ul. Ślęzoujście jako ulicy o nawierzchni z kostki granitowej o szerokości 3 m razem z odtworzeniem granitowych słupków przydrożnych. Tak zrekonstruowana droga zachowałaby swój obecny rekreacyjny charakter oraz odtwarzała utracone w czasie przebudowy zabytkowe elementy. Z pewnością byłoby to również z korzyścią dla okolicznej przyrody.

5. Trasa rowerowa Blue Velo

Na ul. Ślęzoujście planowana jest trasa rowerowa Blue Velo w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady - koncepcji sieci głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego. Budowa szkieletu rowerowych tras głównych, wzorem Małopolski i Zachodniego Pomorza, stworzy nową ofertę turystyczną i rekreacyjną, dzięki powiązaniu miejsc atrakcyjnych turystycznie na Dolnym Śląsku z głównymi ośrodkami osadniczymi. Trasy staną się też elementem systemu transportu zeroemisyjnego w województwie poprzez dowiązanie do rozwijanej sieci stacji kolejowych – podniesie to efektywność i użyteczność inwestycji. Uchwalona koncepcja, oprócz zdefiniowania siatki tras głównych, określa również: podsystem tras rowerowych wytyczonych po nieczynnych i nieprzeznaczonych do reaktywacji liniach kolejowych („kolej na rowery”), sposób wdrażania projektu, priorytety realizacyjne (EuroVelo 9 i Blue Velo) czy system numeracji tras rowerowych na Dolnym Śląsku.

Dlaczego nie uwzględniono w projekcie inwestycji trasy rowerowej Blue Velo, która biegnie ul. Ślęzoujście? Czy planowana jest zmiana projektu inwestycji uwzględniająca przebieg ww. trasy rowerowej?

Z góry dziękuję za odpowiedzi na powyższe pytania i udostępnienie nagrania ze spotkania konsultacyjnego.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Do wiadomości:
1. Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia
2. Mariusz Przybylski, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
3. Wojciech Rejman, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
4. Daniel Gibski, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków


Fot. Zdzisław Kubiński, polska-org.pl