Interwencja poselska w sprawie powództw PGL Lasy Państwowe o ochronę dóbr osobistych skierowanych do aktywistów i aktywistek

Interwencja poselska w sprawie powództw PGL Lasy Państwowe o ochronę dóbr osobistych skierowanych do aktywistów i aktywistek

Interwencja do p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józefa Kubicy w sprawie wycinki drzew przy placówkach edukacyjnych w Tychach.

Szanowny Panie!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się z interwencją w związku z powziętą przeze mnie informacją o fakcie pozywania przez jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe aktywistek i aktywistów, walczących o urealnienie partycypacji społecznej w procesie gospodarowania lasami, a także o wdrożenie realnych mechanizmów ochrony przyrody.

Mając powyższe na uwadze, proszę o pilną odpowiedź na następujące pytania:

  1. Które z jednostek PGL Lasy Państwowe wytoczyły w tym roku powództwa o ochronę dóbr osobistych lub wystosowały wezwania do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych oraz na jaką kwotę opiewają poszczególne wezwania?
  2. Proszę o podanie sądów, do których wpłynęły pozwy oraz sygnatur spraw sądowych, a także wysokości każdorazowo zgłoszonych roszczeń.
  3. Proszę wskazać dane pełnomocników procesowych, reprezentujących jednostki organizacyjne Lasów Państwowych oraz kwoty wynagrodzenia, przypadającego na każdy z pozwów.
  4. Ile pozwów o ochronę dóbr osobistych jest w przygotowaniu na zlecenie PGL Lasy Państwowe?

Lasy Państwowe są obiektem szerokiej krytyki społecznej. Tysiące Polek i Polaków zaangażowało się w ramach ponad 270 lokalnych inicjatyw w proces partycypacji w zarządzaniu Lasami. Próba zastraszania ich pozwami sądowymi jest działaniem niedopuszczalnym w demokratycznym państwie prawa. Tego rodzaju odpowiedź - nawet na mocną krytykę - jest działaniem, które nie powinno mieć miejsca ze strony państwowej jednostki organizacyjnej.

Domagam się pilnych wyjaśnień w tej sprawie ze strony Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Jednocześnie zwracam się do Pana Rzecznika Praw Obywatelskich o kontrolę i przystąpienie do postępowań sądowych po stronie pozwanych w danych sprawach.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Do wiadomości:
1. dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW, Rzecznik Praw Obywatelskich


Diego Delso, delso.photo, License CC-BY-SA