Interwencja poselska w sprawie planowanej wycinki drzew w alei Topolowej w Mokronosie Górnym

Interwencja poselska w sprawie planowanej wycinki drzew w alei Topolowej w Mokronosie Górnym

Interwencja poselska do Pana Juliana Żygadło, Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz do Pana Romana Potockiego, Starosty Powiatu Wrocławskiego w sprawie planowanej wycinki drzew na alei Topolowej w Mokronosie Górnym.

Szanowni Panowie!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się z interwencją w sprawie planowanej wycinki drzew na alei Topolowej w Mokronosie Górnym, o której zostałam poinformowana przez mieszkanki i mieszkańców tej miejscowości.

Zgodnie z otrzymanymi informacjami planowana jest wycinka 14 drzew na alei Topolowej w ciągu dawnej drogi wojewódzkiej nr 370. Mieszkańcy i mieszkanki wyrażają uzasadnione wątpliwości, czy konieczna jest wycinka wszystkich przeznaczonych do niej drzew oraz zwracają uwagę na problem wieloletnich zaniedbań w cięciach i pielęgnacji ww. drzew. Wycinka nie jest jedyną metodą poprawy bezpieczeństwa jazdy po drogach z rosnącymi blisko jezdni drzewami. Zanim piły pójdą w ruch, należy rozważyć inne środki, takie jak instalacja barier energochłonnych czy oznakowanie drzew tablicami odblaskowymi. Na wielu drogach pożądane może być obniżenie dopuszczalnej prędkości. Należy podkreślić, że obecność drzew przydrożnych skłania kierowców do ostrożniejszej jazdy, co wykazały liczne badania naukowe.

Aleje są już od ponad 200 lat elementem tradycyjnego krajobrazu Europy Środkowej. Są cennym siedliskiem przyrody, w tym gatunków chronionych prawem krajowym i europejskim. Na terenach rolniczych są często jedynym schronieniem wielu gatunków, szczególnie ptaków, nietoperzy i owadów. Wnętrze starych drzew to bogaty ekosystem, żyją tu setki gatunków owadów, grzybów i drobnoustrojów, których najbardziej utytułowanym i chronionym przedstawicielem jest pachnica dębowa. Przydrożne drzewa łagodzą mikroklimat, spowalniają wiatry, dają cień, sprzyjają opadom, chronią glebę przed erozją, a także wpływają na globalny klimat, pochłaniając dwutlenek węgla. Ponadto są piękne, zdobią i uatrakcyjniają krajobraz oraz umilają podróż.

Ochrona wiekowych alei drzew na terenie Gminy i Miasta Kąty Wrocławskie powinna stanowić priorytet, mając zwłaszcza na uwadze jej uczestnictwo w latach 2012–2016 w projekcie LIFE+ „Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych” (LIFE11/INF/PL/467), w ramach którego była jedną z gmin wiodących. W załączniku do interwencji przesyłam również publikację Drzewa przydrożne – dobre praktyki. Z doświadczeń programu „Drogi dla Natury” wydaną przez Fundację EkoRozwoju w 2016 roku, podsumowującą powyższy projekt.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Panów z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Czy sporządzona została opinia dendrologiczna dla drzew przeznaczonych do planowanej wycinki? Jeśli nie, to czy takowa jest planowana przed wydaniem decyzji?
  2. Czy przeprowadzona została procedura uzgodnienia usunięcia drzew w pasie drogowym drogi publicznej z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, o której mowa w art. 83a ust. 2a ustawy o ochronie przyrody?
  3. Czy planowane są w najbliższym czasie cięcia i pielęgnacja drzew w ciągu alei Topolowej? Czy planowane jest zlecenie regularnego prowadzenia tego typu prac profesjonalnej firmie arborystycznej?
  4. Czy planowane jest wykorzystanie podstawowych instrumentów prawnych do ochrony drzew w ciągu alei Topolowej, takich jak objęcie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub objęcie ochroną pomnikową grupy drzew tworzących aleję?

Bardzo proszę o pilną odpowiedź na powyżej postawione pytania. Ochrona drzew przydrożnych powinna i musi stanowić jeden z priorytetów gmin i powiatów w procesach inwestycyjnych oraz utrzymaniu dróg publicznych w ich zarządzie. Dlatego również bardzo proszę o ponowne rozważenie zasadności wycinki wszystkich przeznaczonych do niej drzew.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Do wiadomości:
1. Wojciech Rejman – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu