Interwencja poselska w sprawie planowanej wycinki drzew przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku

Interwencja poselska w sprawie planowanej wycinki drzew przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku

Interwencja poselska do Pana Grzegorza Zawiślaka, Burmistrza Prudnika oraz do Pana Radosława Roszkowskiego, Starosty Prudnickiego w sprawie planowanej wycinki drzew przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku.

Szanowni Panowie!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się z interwencją w sprawie planowanej wycinki drzew przy Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, o której zostałam poinformowana przez Grono Pedagogiczne.

Zgodnie z otrzymanymi informacjami planowana jest wycinka 63 zdrowych drzew rosnących na działkach nr 2580/41, 1217/60 oraz 1532/49 będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. Planowana wycinka jest związana z budową nowego parkingu obok szkoły.

Grono Pedagogiczne w piśmie z dnia 14 kwietnia 2022 r. kategorycznie sprzeciwia się wycince powyższych drzew. Swój sprzeciw opiera na uzasadnionych argumentach związanych z rolą pełnioną przez dane drzewa: ochronie przed hałasem z pobliskiej drogi krajowej, zapewnianiu cienia dla budynku szkoły w upalne dni oraz poprawie samopoczucia uczniów i uczennic szkoły. Nauczyciele i nauczycielki wskazali również jako alternatywne miejsce dla planowanej budowy nowego parkingu dawne i nieużywane boisko szkolne, którego przebudowa na parking nie byłaby związana z wycinką drzew.

Ochrona drzew przydrożnych powinna i musi stanowić jeden z priorytetów gmin i powiatów w procesach inwestycyjnych oraz utrzymaniu terenów będących w ich zarządzie. Dlatego bardzo proszę o ponowne rozważenie zasadności przeprowadzenia wycinki w tej sprawie oraz uwzględnienie sugestii Grona Pedagogicznego Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Do wiadomości:
1. Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku


Broxlet12345, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons