Interwencja poselska w sprawie planowanej modernizacji i przebudowy istniejących terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Pułtuskiej we Wrocławiu

Interwencja poselska w sprawie planowanej modernizacji i przebudowy istniejących terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Pułtuskiej we Wrocławiu

Interwencja poselska do Dariusza Kowalczyka, Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN sp. z o.o. w sprawie planowanej modernizacji i przebudowy istniejących terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Pułtuskiej we Wrocławiu.

Szanowny Panie Prezesie!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się z interwencją w sprawie planowanej modernizacji i przebudowy istniejących terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Pułtuskiej we Wrocławiu.

Mieszkańcy i mieszkanki osiedla Borek oraz sąsiednich osiedli korzystający od lat z części sportowo-rekreacyjnych Parku Południowego między ulicami Pułtuską, Ślężną i Sudecką zaniepokojeni są brakiem informacji na temat planowanej modernizacji i przebudowy tej części Parku Południowego, a w szczególności ochrony zabytkowej zieleni i historycznego układu infrastruktury.

Wciąż brak informacji, kiedy korty będą oddane z powrotem do użytku, czy i jakie zmiany będą dotyczyć budynku kortowego, hali kortowej i innych obiektów. Obawiają się także zniszczeń zieleni wysokiej i niskiej przy realizacji prac remontowo-budowlanych. W dalszym ciągu nie zostały usunięte drzewa przeznaczone do wycięcia (suche i porażone chorobami), które zagrażają bezpieczeństwu spacerujących tam ludzi. Nie udzielono również odpowiedzi na zapytania przedstawicieli mieszkańców i mieszkanek osiedla Borek - radnych osiedlowych - w sprawie udostępnienia im do wglądu dokumentacji planowanej modernizacji i przebudowy.

Według licznych analiz Wrocław posiada stosunkowo małą powierzchnię terenów zielonych: kilkukrotnie mniejszą niż Sopot, Zielona Góra, Katowice czy Rybnik. Zatem obowiązkiem urzędu miejskiego, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz spółek gminy Wrocław, takich jak WTC SPARTAN Sp. z o.o., działających w imieniu i na rzecz naszego miasta, powinna być dbałość o tereny zielone, a w szczególności istniejące już parki i zieleńce, które zostały powierzone im w zarząd. Ważne jest każde drzewo o ponad wiekowej historii, których na terenie Parku Południowego jest  niestety coraz mniej. Szpaler 120-letnich dębów okalających korty ziemne, w tym kilku o wymiarach spełniających wymogi dla ustanowienia ich pomnikami przyrody, stanowi szczególną atrakcję przyrodniczą Parku Południowego. W związku z tym podstawą planów modernizacji i przebudowy powinno być opracowanie szczegółowego operatu dendrologicznego z inwentaryzacją drzew oraz analizą przestrzenną oddziaływania na nie robót ziemnych, zaopiniowanego i zaakceptowanego przez właściwego konserwatora zabytków.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Państwa z następującymi pytaniami:

1. Czy WTC SPARTAN Sp. z o.o. planuje opracować operat dendrologiczny dla planowanej modernizacji i przebudowy istniejących terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Pułtuskiej we Wrocławiu, zgodny z Zarządzeniem Nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia, uwzględniając przy tym “Opinię w sprawie wpływu na drzewa koncepcji zagospodarowania terenu kortów tenisowych przy ul. Pułtuskiej zaproponowanej przez firmę SPARTAN” dr inż. Piotra Tyszko-Chmielowca z dnia 14 lutego 2022 r.?

2. Kiedy WTC SPARTAN Sp. z o.o. planuje zwrócić się do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń związanych z  planowaną modernizacją i przebudową istniejących terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Pułtuskiej we Wrocławiu? Czy dokumenty związane z wyżej wymienionymi postępowaniami zostaną udostępnione opinii publicznej tj. mieszkankom i mieszkańcom oraz ich przedstawicielkom i przedstawicielom z Rady Osiedla Borek?

3. Czy WTC SPARTAN Sp. z o.o. planuje zmienić projekt budowlany hali kortowej zgodnie z wymogami operatu dendrologicznego oraz z sugestiami opinii dr inż. Piotra Tyszko-Chmielowca lub zmienić jej lokalizację? Czy rozważana jest rezygnacja z budowy łącznika pomiędzy budynkiem kortowym a halą kortową?

4. Czy WTC SPARTAN Sp. z o.o. planuje ponownie opracować plany rewitalizacji terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Pułtuskiej we Wrocławiu, uwzględniając przy tym opinię dr Iwony Bińkowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego pt. “Koncepcja przekształcenia wschodniej części Parku Południowego we Wrocławiu”, a w szczególności poprzez:

a. zachowanie historycznego układu ciągów pieszych z zakolami na ławki,

b. zachowanie osi widokowej w kierunku stawu,

c. likwidację okrągłego parkingu i przywrócenie jego rekreacyjnej funkcji,

d. wprowadzenie zakazu wjazdu wszelkich pojazdów na teren parku,

e. zachowanie wymiarów obecnego budynku kortowego?

5. Czy WTC SPARTAN Sp. z o.o. planuje nowe nasadzenia zieleni na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Pułtuskiej we Wrocławiu, a także czy rozważa zlecić opiekę nad już istniejącą zielenią Zarządowi Zieleni Miejskiej?

6. Czy WTC SPARTAN Sp. z o.o. planuje w okresie prac inwestycyjnych organizować systematyczne spotkania z przedstawicielami mieszkanek i mieszkańców osiedla, czyli Radą Osiedla Borek?

Chciałabym również zwrócić uwagę na to, że w połowie ubiegłego roku  decyzją władz miasta zmieniono użytkowników wschodniej części Parku Południowego z Krzyckiego Klubu Tenisowego na WTC SPARTAN Sp. z o.o., co miało się przyczynić do zwiększenia dbałości i sprawniejszego zarządzania tym terenem. Niestety z docierających do mnie informacji od mieszkanek i mieszkańców osiedla Borek wynika, że zieleń na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Pułtuskiej we Wrocławiu jest zaniedbana oraz panuje na nim ogólnie pojęty nieporządek. Zwracam się ze szczególną prośbą o odpowiednią reakcję na powyższe uwagi, kierowane przez mieszkanki i mieszkańców.

Bardzo proszę o pilną odpowiedź na powyżej postawione pytania.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Do wiadomości:
1. Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia