Interwencja poselska w sprawie działań Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Dolnośląskiego w ramach Międzynarodowego Planu Ostrzegawczo-Alarmowego

Interwencja poselska w sprawie działań Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Dolnośląskiego w ramach Międzynarodowego Planu Ostrzegawczo-Alarmowego

Interwencja poselska do Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego w sprawie działań Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Dolnośląskiego w ramach Międzynarodowego Planu Ostrzegawczo-Alarmowego.

Szanowny Panie Wojewodo!

Działając na podstawie art. 19 i 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się z interwencją poselską w związku z działaniami Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Dolnośląskiego w ramach Międzynarodowego Planu Ostrzegawczo-Alarmowego (dalej „MPOA”) w obliczu trwającej katastrofy ekologicznej na Odrze.

Zgodnie z aktualnym MPOA, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu stanowi jedną z Międzynarodowych Głównych Centrali Ostrzegawczych (dalej „MGCO”) - centrów informacyjnych, działających w służbie ciągłej, które w ramach Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami (dalej „MKOOpZ”) zapewniają przekazywanie sprawdzonych zgłoszeń o awariach w dorzeczu Odry.

MGCO są zobowiązane zgłaszać jako awarie, zdarzenia oraz wypadki mające oddźwięk w społeczeństwie (np. zwiększone ilości martwych ryb lub zanieczyszczenie olejami). Obecna katastrofa ekologiczna na Odrze oraz pierwsze sygnały o niej płynące z Oławy na przełomie lipca i sierpnia spełniały powyższe kryteria.

Zgodnie z MPOA, pierwszy meldunek na odpowiednim formularzu rozsyła MGCO, na którego obszarze działania doszło do awarii (faksem oraz mailem) – w przypadku katastrofy ekologicznej na Odrze było to Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu. MGCO przesyła meldunek do wszystkich stacji odbiorczych wskazanych MGCO oraz do wiadomości do Sekretariatu MKOOpZ.

Jak wynika z treści MPOA, dokonane zgłoszenia są ewidencjonowane w dzienniku, który jest prowadzony we wszystkich MGCO w tym w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Dolnośląskiego. Dziennik ma zawierać następujące dane: data, godzina, nazwisko pracownika przekazującego meldunek oraz nazwisko pracownika odbierającego meldunek, łącznie z treścią zgłoszenia. Przy przekazywaniu meldunków drogą pisemną są one załączane do dziennika w przypadku faksu wraz z potwierdzeniem odebrania lub wysłania, natomiast w przypadku maila w formie wydrukowanej wraz z odpowiednim plikiem.

Zgodnie z Międzynarodowym Planem Awaryjnym, działania służące zwalczaniu awarii są organizowane i zapewniane zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami prawnymi (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) przez odpowiednie organy zarządzania kryzysowego poszczególnych państw członkowskich (wojewodów oraz centra zarządzania kryzysowego).

Mając powyższe na uwadze zwracam się do Pana z następującymi pytaniami:

  1. Czy i kiedy wysłany został meldunek do MGCO Hradec Králové, MGCO Frankfurt nad Odrą, MGCO Gorzów Wielkopolski oraz MGCO Opole o katastrofie ekologicznej na Odrze?
  2. Czy, kiedy i do jakich organów przekazywane były informacje na potrzeby zarządzania kryzysowego w obliczu katastrofy ekologicznej na Odrze?

Wnoszę również o przekazanie w formie elektronicznej kopii dziennika, w którym ewidencjonowane są zgłoszenia w ramach działania MPOA oraz całość korespondencji z innymi MGCO i w ramach zarządzania kryzysowego w obliczu katastrofy ekologicznej na Odrze od dnia 1 lipca 2022 roku.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Do wiadomości:

  1. Prezes Rady Ministrów;
  2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;
  3. Wojewoda Zachodniopomorski;
  4. Wojewoda Lubuski;
  5. Przewodniczący Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem.