Interwencja poselska w sprawie dostępu do informacji o Radzie Programowej TBS Wrocław Spółka z o.o.

Interwencja poselska w sprawie dostępu do informacji o Radzie Programowej TBS Wrocław Spółka z o.o.

Interwencja poselska do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka oraz p.o. Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Rady Nadzorczej TBS Wrocław Sp. z o.o. Wojciecha Adamskiego w sprawie dostępu do informacji o Radzie Programowej TBS Wrocław Spółka z o.o.

Szanowny Panie Prezydencie! Szanowny Panie Prezesie!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się do Panów z interwencją poselską w sprawie dostępu do informacji o wynagrodzeniu członków Rady Programowej TBS Wrocław Spółka z o.o.

W dniu 18 listopada 2022 r. wystosowałam interwencję poselską do TBS Wrocław
Sp. z o.o. dotyczącą działania rad programowych lub innych gremiów doradczych w spółkach z udziałem Gminy Wrocław, w której domagałam się udzielenia m.in. informacji o podanie ich pełnego składu osobowego, wysokości miesięcznego oraz rocznego wynagrodzenia oraz czasu pełnionej funkcji przez każdego członka lub członkinię gremium.

W dniu 23 grudnia 2022 r. pismem nr RPM.07.28.1.2022.ŁM uzyskałam odpowiedź odmowną w zakresie udostępnienia ww. informacji, gdyż jak tłumaczyło TBS Wrocław Sp. z o.o. „Materia, którą poruszyła Pani w przedmiotowej interwencji, dotyka niezwykle istotnej kwestii ochrony prywatności pracowników oraz współpracowników spółki, co nakłada na TBS Wrocław Sp. z o.o. określone obowiązki w zakresie ochrony prywatności w tym zakresie. Te obowiązki wynikają zarówno z przepisów krajowych, jak też z uregulowań RODO”. Jednocześnie zostałam zaproszona przez Zarząd TBS Wrocław Sp. z o.o. do przeprowadzenia kontroli poselskiej w siedzibie Spółki „w celu udzielenia kompleksowej odpowiedzi na pytania zadane przez Panią posłankę”.

W dniu 16 stycznia 2023 r., korzystając z ww. zaproszenia, przeprowadziłam kontrolę poselską w siedzibie Spółki, w czasie której uzyskałam ustne wyjaśnienia od ówczesnego Prezesa Spółki, a także otrzymałam pisemną odpowiedź na moje pytania pismem nr RPM.07.28.2.2022.ŁM. W wymienionym piśmie TBS Wrocław Sp. z o.o. poinformowało mnie, że „Współpraca TBS Wrocław Sp. z o.o. z członkami Rady Programowej spółki (w każdej kadencji) była oparta na umowie cywilnoprawnej”. Jednocześnie Spółka odmówiła udostępnienia listy członków Rady Programowej pierwszej kadencji, motywując to tym, „że z uwagi na przepisy regulujące ochronę danych osobowych (w tym prywatność osób fizycznych) spółka nie znajduje podstaw formalnych do udostępnienia personaliów członków Rady Programowej pierwszej kadencji, działającej przy Zarządzie TBS Wrocław Sp. z o.o.”.

Mając powyższe informacje na uwadze, w dniu 1 lutego 2023 r. skierowałam wniosek do Biura Analiz Sejmowych o interpretację przepisu, a dokładnie art. 19 w zw. z art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora i odpowiedzi na pytanie, czy przywołane wyżej przepisy ustawy mogą stanowić podstawę prawną do udostępnienia przez TBS Wrocław Sp. z o.o. informacji o składzie osobowym, wysokości miesięcznego i rocznego wynagrodzenia oraz czasu pełnienia funkcji przez członka lub członkinię gremium doradczego, tzw. „rady programowej” TBS Wrocław Sp. z o.o.

W dniu 23 lutego 2023 r. otrzymałam dokument nr BAS-WAP-202/23 pod tytułem „Opinia prawna na temat dostępu posła do informacji o wynagrodzeniu członków Rady Programowej TBS Wrocław Spółka z o.o.”. Powyższa opinia prawna w sposób jednoznaczny stwierdza, że:

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego dominuje pogląd, że udostępnienie danych osobowych osoby fizycznej, która zawarła umowę z podmiotem publicznym korzystającym z majątku publicznego, nie prowadzi do naruszenia prywatności takiej osoby.

oraz

Udostępnienie imion i nazwisk osób fizycznych – członków Rady Programowej TBS Wrocław Sp. z o.o. – które zawarły umowy cywilnoprawne z TBS Wrocław Sp. z o.o., a także ujawnienie informacji o wysokości ich wynagrodzenia, nie narusza dóbr osobistych tych osób. Omawiany przepis stanowi również podstawę prawną obowiązku udostępnienia danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit c i e rodo.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Rady Nadzorczej TBS Wrocław Sp. z o.o. o zobowiązanie Zarządu TBS Wrocław Sp. z o.o. do niezwłocznego opublikowania personaliów członków i członkiń Rady Programowej pierwszej kadencji, działającej przy Zarządzie TBS Wrocław Sp. z o.o.

Jednocześnie zwracam się do Prezydenta Wrocławia pełniącego Funkcję Zgromadzenia Wspólników TBS Wrocław Sp. z o.o. o podjęcie działań mających na celu opublikowanie personaliów członków i członkiń Rady Programowej pierwszej kadencji, działającej przy Zarządzie TBS Wrocław Sp. z o.o. Jednocześnie domagam się wiążącego zobowiązania jednoosobowych spółek Gminy Wrocław oraz spółek z większościowym udziałem Gminy Wrocław do wywiązywania się w należyty sposób z udostępniania informacji na podstawie zarówno ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, jak i ustawy o dostępie do informacji publicznej, w zakresie, o którym mówi załączona opinia prawna Biura Analiz Sejmowych.

Zgodnie z art.  61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. W obecnych czasach pogłębiającego się kryzysu zaufania do władz publicznych oraz kryzysu transparentności działania władz publicznych, konieczne jest, aby Wrocław był forpocztą nowych wysokich standardów jawności w życiu publicznym.

Jednocześnie wskazuję, że bezprawna odmowa przez podległe Państwu podmioty łamie wprost moje uprawnienia posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, wynikające z art. 19 i następne ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, uniemożliwiając mi wykonywanie moich ustawowych uprawnień i obowiązków. Taka postawa jest niezrozumiała w kontekście standardów demokratycznego państwa prawa, na które powołuje się od zawsze wrocławski samorząd, i które to standardy chcielibyśmy we Wrocławiu na najwyższym poziomie utrzymać. Nie godzi się tu ukrywać przed społeczeństwem informacji pod pozorem „ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa”, czy też „RODO”. Społeczeństwo ma pełne prawo znać okoliczności związane z zarządzaniem i wydatkowaniem publicznych funduszy, czy to przez Urząd Miasta, czy podległe Gminie Wrocław osoby prawne.

Jestem przekonana, że zarówno Pan Prezydent, jak i Pan Prezes TBS Wrocław Sp. z o.o. podzielają powyższe zdanie i zrobią wszystko, aby nie pozostało ono tylko pustymi słowami i deklaracjami.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Załącznik:

  1. Interwencja poselska z dnia 18 listopada 2022 r.
  2. Pismo z dnia 23 grudnia 2022 r. (RPM.07.28.1.2022.ŁM)
  3. Pismo z dnia 16 stycznia 2023 r. (RPM.07.28.2.2022.ŁM)
  4. Opinia prawna na temat dostępu posła do informacji o wynagrodzeniu członków Rady Programowej TBS Wrocław Spółka z o.o. (BAS-WAP-202/23)

Odpowiedź p.o. Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Rady Nadzorczej TBS Wrocław Sp. z o.o. Wojciecha Adamskiego