Interwencja do Najwyższej Izby Kontroli w sprawie specustawy COVID-19

Interwencja do Najwyższej Izby Kontroli w sprawie specustawy COVID-19

Interwencja poselska do Mariana Banasia - Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie specustawy COVID-19.

Do: Marian Banaś - Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Szanowny Panie Prezesie!

W związku z procedowaniem tzw. „specustawy koronawirus”, czyli ustawy dotyczącej prewencji i zwalczania chorób zakaźnych, w tym COVID-19, wywołanej koronawirusem oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych, które z takich chorób wynikają, zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie specjalnym nadzorem wykonania przepisów tej ustawy.

Procedowane przepisy przewidują możliwość dokonywania zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, bez stosowania przepisów ustawy “Prawo zamówień publicznych”, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. Wspomina o tym art. 6 procedowanego projektu ustawy.

Tymczasem już dziś jest publicznie wiadome, że osoby powiązane z Partią Prawo i Sprawiedliwość, a także osobiście z Prezydentem RP, Andrzejem Dudą, w tym przypadku były radny PiS - pan Jerzy Milewski, mają czerpać zyski z nadchodzącego nieszczęścia.

Według informacji prasowych, gdańska firma, której akcjonariuszem i członkiem rady nadzorczej jest pan Milewski, miała otrzymać rządowe zlecenie na 3,5 mln złotych na produkcję testów wykrywających koronawirusa. Natychmiast po otrzymaniu rządowego zlecenia wartość akcji firmy wzrosła ponad trzykrotnie.

W normalnych warunkach zwróciłabym się ze stosownym wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do Centralnego Biura Śledczego o podjęcie pilnych działań kontrolnych. Niestety, podległość polityczna tych organów wyklucza w mojej ocenie podjęcie przez nie bezstronnych i skutecznych działań, w celu ochrony interesu państwa przed nieprzejrzystymi działaniami decydentów i kontrahentów, mogących wykazywać polityczne powiązania. Może to narazić Skarb Państwa na znaczny uszczerbek finansowy.

Dlatego zwracam się do Pana Prezesa o kontrolę procesu dokonywania zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, pod kątem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. A także, w pierwszej kolejności o zbadanie opisanej powyżej, budzącej duże wątpliwości, transakcji podmiotu, powiązanego osobowo i kapitałowo z Panem Milewskim, który jednocześnie jest zaufanym współpracownikiem Prezydenta RP.

Proszę także o sprawdzenie faktycznego wyposażenia jednostek nabywających testy i świadczących opiekę zdrowotną, w związku z informacjami o małej ilości przeprowadzonych testów i ich reglamentacji. Martwi mnie również niewielka ilość osób, dla których wykonano testy w naszym kraju, w porównaniu z liczbą pacjentów poddanych tym procedurom w innych krajach Unii Europejskiej.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Załącznik:

  1. Odpowiedź Najwyższej Izby Kontroli (BOE-BOS.0511.754.2020.DW)