Interpelacja w sprawie uproszczenia przepisów ustawy Prawo łowieckie

Interpelacja w sprawie uproszczenia przepisów ustawy Prawo łowieckie

Szanowna Pani Minister!

Od 2018 roku właściciele nieruchomości mają możliwość zakazania polowań na swoim terenie poprzez złożenie oświadczenia przed starostą. Według danych zebranych ze wszystkich starostw powiatowych (https://www.zakazpolowania.pl/powiaty/) na koniec 2021 roku złożono w całym kraju ponad 1000 takich oświadczeń. Mamy jednak sygnały od obywatelek i obywateli, że procedura składania takich oświadczeń jest niepotrzebnie utrudniona. Art. 27b ust. 4 ustawy Prawo łowieckie brzmi:

Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania składa się przed starostą. Starosta jest zobowiązany do nieodpłatnego poświadczania własnoręczności podpisu właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego na oświadczeniu lub cofnięciu oświadczenia”.

W praktyce oznacza to, że oświadczenia można składać jedynie osobiście, stawiając się w starostwie, a w niektórych urzędach nawet sformułowanie „przed starostą” jest rozumiane dosłownie (analogicznie do sformułowania „przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego” w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym). Jest to duże utrudnienie dla osób mieszkających w innej części Polski niż znajdują się posiadane przez nie nieruchomości lub w przypadku nieruchomości będących współwłasnością kilku osób, gdzie urząd oczekuje stawienia się wszystkich współwłaścicieli „przed starostą” w jednym terminie.

Oświadczenie o zakazie polowania jest dość zwyczajną formą wyrażenia woli przez obywatela, nie niesie ze sobą tak doniosłych czy nieodwracalnych skutków, żeby trzeba było przewidywać dla niego jakąś specjalną formę, inną niż w przypadku wszystkich innych pism w postępowaniu administracyjnym, które mogą być przesyłane listem lub składane elektronicznie z wykorzystaniem np. profilu zaufanego.

W maju 2021 roku składaliśmy już do Pani Minister interpelację nr K9INT23695, poruszającą ten sam problem w kontekście pandemii COVID-19 i trudności z osobistym stawiennictwem obywateli w urzędzie. W odpowiedzi uzyskaliśmy odpowiedź, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozważy możliwość zmiany brzmienia art. 27b ustawy Prawo łowieckie w zakresie, który umożliwiałby notarialne poświadczenie podpisu pod oświadczeniem. Od tego czasu ustawa Prawo łowieckie była w Sejmie nowelizowana czterokrotnie, w tym raz z inicjatywy rządu (druk sejmowy nr 2479 z 13 lipca 2022) – paradoksalnie rząd wniósł projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Ministerstwo Klimatu i Środowiska w trakcie uzgodnień międzyresortowych składało uwagi do tego projektu (https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12358453/12867812/12867814/dokument616712.pdf), w tym uwagi odnoszące się do zmian w ustawie Prawo łowieckie, lecz akurat w kierunku zmian w art. 27b żadnych prac nie prowadzono.

W nawiązaniu do treści interpelacji proszę ministerstwo o odpowiedź na pytanie:

Czy Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje zmianę art. 27b ustawy Prawo łowieckie mającą na celu umożliwienie obywatelkom i obywatelom składania oświadczeń o zakazie polowania w sposób analogiczny do tego, jak składa się wszystkie inne pisma w postępowaniu administracyjnym, w tym również w formie elektronicznej?

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Tracz