Interpelacja nr 60 w sprawie sytuacji planistycznej ROD w kontekście założeń projektu rozporządzenia opracowanego przez Ministra Rozwoju i Technologii

Interpelacja nr 60 w sprawie sytuacji planistycznej ROD w kontekście założeń projektu rozporządzenia opracowanego przez Ministra Rozwoju i Technologii

Interpelacja poselska do ministra rozwoju i technologii w sprawie sytuacji planistycznej ROD w kontekście założeń projektu rozporządzenia opracowanego przez Ministra Rozwoju i Technologii.

Szanowna Pani Minister!

Z niepokojem odebrałam alarmujące informacje o tym, że projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy już za dwa lata może skutkować zakazem ujawniania rodzinnych ogrodów działkowych (dalej: „ROD”) w planach miejscowych na większości terenów gmin. W obecnym kształcie projekt może dotknąć nawet 60% ROD. W negatywnym scenariuszu ich istnienie będzie sprzeczne z planem miejscowym, co otworzy drzwi do ich likwidacji, nawet na cele komercyjne.

Nowa ustawa wymaga, by do końca 2025 r. wszystkie gminy uchwaliły tzw. plany ogólne, w których tereny gmin zostaną podzielone na tzw. strefy planistyczne. Uchwalane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (dalej: „mpzp”) będą musiały być zgodne z planem ogólnym. Szczegółowe przeznaczenie terenu (opisane w mpzp) będzie musiało być zgodne z ogólnym przeznaczeniem, tj. strefą planistyczną przyjętą dla danego obszaru.

Ustawa wprowadza 13 rodzajów stref, ale szczegółowe określenie, co może być wprowadzane do mpzp w danej strefie, określi rozporządzenie. Kształt projektu rozporządzenia budzi obawy działkowców. Ogrody działkowe mają być dopuszczalne zaledwie w 2 z 13 stref, są to strefa „zieleni i rekreacji” oraz strefa „wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną”.

W wielu gminach do przygotowania planów ogólnych będą wykorzystywane założenia obecnych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (dalej: „studium”), które w wielu przypadkach dziś dopuszczają istnienie i chronią istniejące ROD na terenach obejmujących większość nowych stref planistycznych na terenach przemysłowych, zabudowy wielorodzinnej, usługowej czy terenach kolejowych i drogowych. Strefach, na których zgodnie z zapisami projektu rozporządzenia ich istnienie nie będzie możliwe. Przykłady takie można wskazać również we Wrocławiu, gdzie bezpośrednio zagrożone są np. ROD „Dalie” na Szczepinie w strefie zabudowy wielorodzinnej czy ROD „Bażant” na Psim Polu w strefie przemysłowej.

Przypomnijmy, aż w 11 z 13 stref projekt rozporządzenia zakazuje wprowadzania ROD do mpzp. Wejście w życie tych przepisów oznaczałoby, że ogrody zlokalizowane w sąsiedztwie innym niż domy jednorodzinne lub zieleń niemalże z założenia pozbawiono by szans na wprowadzenie do planów miejscowych. Zgodnie z ustawą, przeznaczenie w planie miejscowym obszaru ROD na inny cel otwiera możliwość dla przymusowej likwidacji ROD. Zatem kształt rozporządzenia zaważy na tym, ile ogrodów stanie przed widmem likwidacji.

Sprawa dotyczy ROD, w których z działek korzystają setki tysięcy rodzin, ogrodów położonych na terenach miast, ale niekoniecznie w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej lub terenów zielonych. Dla nich wszystkich brak modyfikacji projektu rozporządzenia w zakresie stref planistycznych już wkrótce może oznaczać zagrożenie przymusową likwidacją.

Dlatego zwracam się do Pani Minister z pytaniem, czy do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy zostaną wprowadzone zmiany postulowane przez Polski Związek Działkowców, a tym samym rozszerzony zostanie katalog stref planistycznych, w który istnienie rodzinnych ogrodów działkowych będzie dopuszczalne?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz


Odpowiedź ministra rozwoju i technologii


Fot. jofwooster, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons