Interpelacja w sprawie budowy elektrowni szczytowo-pompowej "Młoty"

Interpelacja w sprawie budowy elektrowni szczytowo-pompowej "Młoty"

Szanowna Pani Minister!

W ostatnich miesiącach na nowo ożyła dyskusja o budowie elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach, w gminie Bystrzyca Kłodzka oraz rozpoczęte zostały w Sejmie prace nad projektem ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących. Zarówno planowana inwestycja, jak i wyżej wymieniony projekt ustawy budzi kontrowersje oraz opór społeczny lokalnej społeczności.

Inwestycja ta bazuje na rozpoczętych w latach 70. pracach górniczych, zawieszonych na początku lat 80. ubiegłego wieku. Elektrownia ta, mimo że nawet nie rozpoczęła się jej budowa, ma od wielu lat silny wpływ na lokalnych mieszkańców, którzy nie są pewni swojej przyszłości. Model takiej elektrowni (750 MW) był oceniony jako nieopłacalny już 40 lat temu. Tak duże elektrownie szczytowo-pompowe były przystosowane do pracy z dużymi obiektami węglowymi lub atomowymi, dla wykorzystania produkcji ich energii nocnej, kiedy spadało zapotrzebowanie gospodarki i gospodarstw domowych. Jest to również wspieranie modelu scentralizowanego energetyki, niebezpieczne strategicznie i militarnie, przed którym właśnie przestrzega nas wojna w Ukrainie i osobiście prezydent Zełenski, deklarując, że przebuduje swój system na rozproszone, zdecentralizowane i odnawialne źródła energii.

Rejon planowanej elektrowni szczytowo-pompowej "Młoty" to wyjątkowo cenny obszar przyrodniczy – europejskiej sieci Natura 2000 o nazwie "Sztolnia w Młotach”. Dawno porzucona budowa, ponad 40-letnia sztolnia elektrowni szczytowo-pompowej "Młoty", została zasiedlona przez kolonię rzadkich nietoperzy, które są gatunkiem chronionym oraz celem europejskiej ochrony. Potencjalna inwestycja graniczyłaby też z kolejnym cennym obszarem Natura 2000 – Dzika Orlica.

Mając powyższe na uwadze, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie przesłanki stoją za decyzją o budowie elektrowni szczytowo-pompowej "Młoty"?

2. Czy decyzja o budowie elektrowni szczytowo-pompowej "Młoty” była konsultowana ze stroną społeczną?

3. Na jakie inwestycje zostanie przeznaczona bezzwrotna dotacja NGOŚiGW w wysokości około 3,5 miliarda złotych?

4. Czy strona rządowa dysponuje analizami dotyczącymi stanu zachowania stworzonej w latach 70. i 80. infrastruktury, takiej jak sztolnie?

5. Czy strona rządowa posiada analizy stosunków wodnych w rejonie planowanej inwestycji? Czy znany jest poziom wód gruntowych, przepływ Bystrzycy Łomnickiej? Jaki budowa elektrowni szczytowo-pompowej będzie miała wpływ na okoliczne rolnictwo, poziom wody w studniach oraz przyrodę?

6. Czy znany jest szacunkowy czas napełnienia obu zbiorników?

7. Czy strona rządowa ma świadomość konieczności ze względów technicznych chemicznego uzdatniania wody w planowanych zbiornikach, które doprowadzi do unicestwienia życia biologicznego w jego wodach i uniemożliwi wykorzystanie rzekomego potencjału turystycznego inwestycji?

8. Stworzenie elektrowni szczytowo-pompowej wiąże się z budową dwóch wielkopowierzchniowych zbiorników wodnych. Czy strona rządowa przeprowadziła analizy oddziaływania tych elementów infrastruktury na mikroklimat okolic Bystrzycy Kłodzkiej? Interesuje mnie w szczególności wpływ na ilość opadów oraz pokrywę śnieżną w okolicach miejscowości żyjących z turystyki górskiej.

9. Budowa elektrowni szczytowo-pompowej "Młoty" będzie wymagała budowy infrastruktury towarzyszącej, w tym kilkudziesięciu kilometrów linii wysokiego napięcia. Czy znany jest przebieg tej linii?

10. Budowa elektrowni szczytowo-pompowej "Młoty" będzie wymagała wysiedlenia kilkudziesięciu osób. Czy rząd planuje zadośćuczynić wszystkim osobom oraz ich prawnym spadkobiercom, które od 50 lat pozbawione są prawa do swobodnego dysponowania własnym majątkiem? Czy znana jest kwota, jaką rząd zamierza przeznaczyć na ten cel?

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Tracz


Ongrys, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons


Odpowiedzi minister klimatu i środowiska