Interpelacja nr 2696 do ministra aktywów państwowych w sprawie kosztów związanych z zaniechaniem budowy bloku C Elektrowni Ostrołęka

Interpelacja nr 2696 do ministra aktywów państwowych w sprawie kosztów związanych z zaniechaniem budowy bloku C Elektrowni Ostrołęka

Szanowny Panie Ministrze,

z wielką ulgą przyjęłam do wiadomości informację o zaniechaniu budowy bloku „C” elektrowni w Ostrołęce. Partia Zieloni od początku protestowała przeciwko tej inwestycji jako sprzecznej z polską racją stanu. Niestety, Pański poprzednik podpisał, półtora roku temu, umowę z koncernem GE na wykonanie tej ekologicznie i ekonomicznie szkodliwej inwestycji.

W świetle powyższych faktów zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

  1. Jaka jest łączna kwota nakładów poniesionych na tę inwestycję, z podziałem na koszty uzyskania stosownych zezwoleń (w tym koszty projektów, ekspertyz itp.), koszty przygotowania gruntu pod budowę, koszty nakładów budowlanych, koszty finansowe i inne?
  2. Jaka łączna kwota zostanie zapłacona wykonawcy inwestycji tytułem wykonanych prac?
  3. Ile wyniosą odszkodowania należne wykonawcy tytułem zaniechania inwestycji, w tym tytułem kar umownych?
  4. Jaka kwota została udostępniona spółce Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. przez spółki z udziałem Skarbu Państwa, w tym Grupę Energa i Grupę Enea, oraz banki i inne instytucje finansowe z udziałem Skarbu Państwa z tytułu odpowiedniego wkładu finansowego (kapitał zakładowy lub zapasowy) łącznie z obligacjami, pożyczkami i innymi?
  5. Jaki jest stan zadłużenia spółki Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o.? Czy spółka posiada możliwość bieżącej obsługi zadłużenia z generowanych przychodów?
  6. Jakie kary przewiduje umowa o rynku mocy zawarta przez spółkę Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. za niewykonanie obowiązków przez spółkę? Czy spółka zabezpieczyła odpowiednie środki na wypadek naliczenia kar? Czy zabezpieczenie finansowe złożone u operatora (mowa jest o 35 milionach złotych) ulegnie przepadkowi zgodnie z art. 47 ustawy ustawy o rynku mocy? Czy prawdziwe są doniesienia medialne (https://biznesalert.pl/baca-pogorzelska-jest-nieoficjalna-decyzja-o-porzuceniu-nowej-ostroleki/), zgodnie z którymi limit odpowiedzialności w umowie mocowej jest ustalony na poziomie wysokości wynagrodzenia za trzy pełne okresy rozliczeniowe, tj. ok. 520 milionów złotych?
  7. Czy ministerstwo zawiadomiło prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa opisanego w art. 296 k.k. przez organy spółek i właściwe osoby decyzyjne w strukturach zarządczych państwa? Zwracam uwagę, że wiedza o nieopłacalności tej inwestycji była powszechna (choćby http://instrat.pl/ostroleka-c-2-pl/). Koszty zaniedbań przez osoby, które podjęły decyzje niemieszczące się w rachunku ekonomicznym, obciążają w kolejności spółki uczestniczące w tej inwestycji, ich akcjonariuszy, w tym Skarb Państwa, oraz wszystkie Polki i Polaków, którzy za brak strategii energetycznej państwa i błędy struktur zarządczych płacą w rachunkach za prąd. Polska ma najwyższe ceny hurtowe energii w Europie (https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/ceny-pradu-polska-z-najwyzsza-cena-hurtowa-w-ue/ytj40qh).

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz


Sylwester Górski, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons