Interpelacja nr 25425 do ministra klimatu i środowiska w sprawie Służby Leśnej i Straży Leśnej

Interpelacja nr 25425 do ministra klimatu i środowiska w sprawie Służby Leśnej i Straży Leśnej

Szanowny Panie Ministrze,

w ramach PGL Lasy Państwowe działają dwie umundurowane formacje zajmujące się zwalczaniem przestępstw i wykroczeń zaliczanych do szkodnictwa leśnego - Służba Leśna i Straż Leśna.

Służbę Leśną stanowią pracownicy Lasów Państwowych zajmujący się (w myśl ustawy o lasach z 28 września 1991 r.) zarządzaniem lasami należącymi do LP, prowadzeniem gospodarki leśnej i ochroną lasów, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń zaliczanych do szkodnictwa leśnego oraz ochroną mienia. Pracownicy Służby Leśnej mają obowiązek noszenia munduru w czasie pełnienia obowiązków służbowych, korzystając przy tym z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach prawa karnego dla funkcjonariuszy publicznych.

Natomiast Straż Leśna stanowi organ pomocniczy terenowej Służby Leśnej powołany do zwalczania przestępstw i wykroczeń zaliczanych do szkodnictwa leśnego (bezprawne korzystanie z lasu, kłusownictwo, kradzież drewna z lasu państwowego, kradzież lub zniszczenie mienia nadleśnictwa). Strażą Leśną kieruje główny inspektor SL, podporządkowany dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych, jednostkami straży są zaś posterunki w nadleśnictwach podporządkowane nadleśniczemu oraz grupy interwencyjne w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych podlegające dyrektorowi RDLP.

Mając na uwadze szczególną rolę obu formacji w zwalczaniu przestępstw i wykroczeń zaliczanych do szkodnictwa leśnego, kłusownictwa i ochrony przyrody w lasach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe, proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Ilu pracowników zatrudniała Służba Leśna odpowiednio w 2019 i 2020 r.?
 2. Jaka była łączna kwota wydatków na  wynagrodzenia pracowników Służby Leśnej brutto ze wszystkimi dodatkami i nagrodami odpowiednio w 2019 i 2020 r.?
 3. Jakie było średnie wynagrodzenie brutto ze wszystkimi dodatkami i nagrodami pracownika Służby Leśnej odpowiednio w 2019 i 2020 r.?
 4. Ilu pracowników zatrudniała Straż Leśna odpowiednio w 2019 i 2020 r.?
 5. Jaka była łączna kwota wydatków na  wynagrodzenia pracowników Straży Leśnej brutto ze wszystkimi dodatkami i nagrodami odpowiednio w 2019 i 2020 r.?
 6. Jakie było średnie wynagrodzenie brutto ze wszystkimi dodatkami i nagrodami pracownika Straży Leśnej odpowiednio w 2019 i 2020 r.?
 7. Jaka była łączna kwota wypłacona pracownikom Służby Leśnej, w tym również strażnikom leśnym, używającym własnych pojazdów, do celów służbowych na podstawie art. 46a Ustawy o lasach odpowiednio w 2019 i 2020 r.?
 8. Ilu sprawców  przestępstw w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody ustaliła Służba Leśna, w tym Straż Leśna odpowiednio w 2019 i 2020 r.? Ile skierowano w tym zakresie aktów oskarżenia w tych latach? Ile osób skazano prawomocnie odpowiednio w 2019 i 2020 r. za przestępstwa w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody?
 9. Ilu sprawców wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody ustaliła Straż Leśna odpowiednio w 2019 i 2020 r.? Na jakie kwoty nałożono i jakie kwoty pobierano tytułem grzywien w drodze mandatu karnego odpowiednio w 2019 i 2020 r.?
 10. W ilu postępowaniach sądowych w sprawach o wykroczenia wzięli w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach zwalczania wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego wzięli udział strażnicy leśni odpowiednio w 2019 i 2020 r.?
 11. Ile przeprowadzili strażnicy leśni  kontroli podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem i przetwarzaniem drewna i innych produktów leśnych, w celu sprawdzania legalności pochodzenia surowców drzewnych i innych produktów leśnych odpowiednio w 2019 i 2020 r.?
 12. Ilu sprawców kłusownictwa ustalili Strażnicy Leśni odpowiednio w 2019 i 2020 r.?
 13. Ilu sprawców nielegalnego połowu ustalili Strażnicy Leśni odpowiednio w 2019 i 2020 r.?
 14. Ilu sprawców naruszenia przepisów o ochronie przyrody Strażnicy Leśni ustalili odpowiednio w 2019 i 2020 r.?
 15. Ilu sprawców przestępstwa z art. 290 Kodeksu karnego zostało prawomocnie skazanych odpowiednio w 2019 i 2020 r.?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz


CC BY-ND 2.0 Greenpeace Polska/Grzegorz Broniatowski