Interpelacja nr 23289 do ministra klimatu i środowiska w sprawie inicjatywy Lasy i Obywatele oraz dostępu do Systemu Informatycznego Lasów Państwowych

Interpelacja nr 23289 do ministra klimatu i środowiska w sprawie inicjatywy Lasy i Obywatele oraz dostępu do Systemu Informatycznego Lasów Państwowych

Szanowny Panie Ministrze,

w ostatnich tygodniach z ogromnym zainteresowaniem społecznym przyjęta została mapa Zanim Wytną Twój Las inicjatywy Lasy i Obywatele (https://mapy.lasyiobywatele.pl/zanim-wytna-twoj-las.html). Z ogromnym smutkiem przyjęłam zmasowaną akcję pracowników podległych Panu Lasów Państwowych, mającą na celu zdezawuowanie tej inicjatywy.

Inicjatywa Lasy i Obywatele wypełnia potężną lukę w dostępie do informacji o pracach gospodarczych dla zwykłych obywatelek i obywateli, dla których informacje zawarte w Banku Danych o Lasach (BDL) są po prostu niedostępne ze względu na sposób ukształtowania tego portalu. Potrzeby lepszej komunikacji na linii Lasy Państwowe - społeczeństwo dowodzi mapa już ponad 220 inicjatyw społecznych, związanych z lasami w całej Polsce, a także bardzo pozytywny odbiór narzędzia Lasów i Obywateli wśród zwykłych użytkowniczek i użytkowników Internetu.

Podległa Panu instytucja zamiast przygotować - w oparciu o dostępne w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych (SILP) dużo bardziej dokładne dane - podobną mapę, obrazującą prace leśne przewidziane w poszczególnych latach, z podziałem na części wydzieleń, rodzaje rębni, wycinane gatunki, wiek i ilość drewna przewidzianego do pozyskania, wydaje miliony złotych i tysiące roboczogodzin swoich pracowników (zarówno w sposób zorganizowany, poprzez tworzenie materiałów prasowych i publikacji internetowych, jak i zaangażowanie w godzinach pracy w mediach społecznościowych) na walkę z inicjatywami społecznymi. Tej walki wygrać nie może - ruchy leśne, mające charakter oddolny, stają się powszechne, skupiają osoby o bardzo różnym wykształceniu, wieku, poglądach politycznych czy filozoficznych. W myśl haseł „Las łączy” i „Wspólny las” wdrażają idee społeczeństwa obywatelskiego i domagają się zarówno dostępu do wiedzy, jak i prawa do współdecydowania o zarządzaniu wspólnym dobrem, jakim są polskie lasy.

Podległa Panu instytucja PGL Lasy Państwowe, która zarządza prawie 1/4 terytorium Polski i ogromnym dobrem, jakim są lasy publiczne, musi wdrożyć realne mechanizmy partycypacyjne, które istniejące konflikty leśne przekształcą w bazę do społecznej partycypacji. Aktualnie jednak administracja Lasów Państwowych działa w zupełnie odwrotnym kierunku.

W całej Polsce otrzymujemy sygnały o braku dostępności informacji o przetargach na prace leśne w BIP nadleśnictw. Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych odmówiła ostatnio Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze dostępu do danych z SILP (https://www.facebook.com/przyrodnicze.org/posts/4043494235726682). A jak wskazuje fundacja, przetworzenie takich danych to stosunkowo niewielki nakład pracy dla informatyka (o wiele mniejszy niż zmasowana akcja przeciwko organizacji Lasy i Obywatele).

Mając na uwadze powyższe, proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jakie nakłady pracy oraz jakie nakłady finansowe poniosły jednostki podległe Panu, a w szczególności PGL Lasy Państwowe, w ramach działań prowadzonych w prasie i social mediach w związku z publikacją mapy Zanim Wytną Twój Las inicjatywy Lasy i Obywatele?
  2. Kiedy podległe Panu Lasy Państwowe udostępnią społeczeństwu w sposób czytelny pełen dostęp do SILP?
  3. Czy nakaże Pan Lasom Państwowym sporządzenie czytelnej mapy prac gospodarczych w lasach, z uwzględnieniem podziału na wydzielenia i ich części, poszczególne lata prac gospodarczych, ilość i gatunki oraz wiek pozyskiwanego drewna?
  4. Czy ministerstwo zadba o stworzenie platformy współpracy pomiędzy Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych (szczebel centralny), regionalnymi dyrekcjami Lasów Państwowych (szczebel regionalny) i nadleśnictwami (szczebel lokalny) a organizacjami społecznymi i gminami, która to platforma urealni proces partycypacji społecznej w zarządzaniu lasami publicznymi w Polsce?
  5. Czy dyrekcja generalna udostępni inicjatywie Lasy i Obywatele dokładne informacje z systemu SILP dotyczące dokładnego umiejscowienia planowanych rębni w pododdziałach, rębni już wykonanych w bieżących PUL, rębni planowanych w bieżącym i następnym roku oraz innych powiązanych informacji, których Lasy Państwowe na razie nie udostępniają, a o które inicjatywa Lasy i Obywatele wnioskuje w trybie dostępu do informacji o środowisku, by wprowadzić je na swoją mapę?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz