Interpelacja nr 17160p do ministra klimatu i środowiska, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie przekazywania gruntów Skarbu Państwa, zarządzanych przez KOWR, PGL Lasy Państwowe

Interpelacja nr 17160p do ministra klimatu i środowiska, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie przekazywania gruntów Skarbu Państwa, zarządzanych przez KOWR, PGL Lasy Państwowe

Szanowny Panie Ministrze!

W odpowiedzi na Państwa odpowiedź na moją interpelację nr 17160, podpisaną przez Panią Annę Gembicką - Sekretarz Stanu (z dnia 29.01.2021 r., znak SZ.mr.058.1.2021), w której to Pani Sekretarz w Pana imieniu stwierdza, że "nie jest prawdą, że Dyrektor Generalny KOWR wydał oddziałom terenowym dyspozycję ograniczenia stosowania art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w zakresie przekazywania wydzielonych geodezyjnie gruntów, wchodzących w skład ZWRSP", proszę o dalsze informacje:

  1. Czy znana jest Ministerstwu treść pisma Grzegorza Pięty, Wicedyrektora Generalnego KOWR z dnia 05.02.2019 r., w którym to piśmie stwierdza się, że "Lasy Państwowe na gruntach, które były przekazane w trwały zarząd, będą prowadziły gospodarkę leśną, polegającą m.in. na wycince znajdującego się tam drzewostanu, a zatem sposób wykorzystania takiej nieruchomości nie będzie związany z ochroną gruntów. Po wygaśnięciu trwałego zarządu, KOWR może otrzymać nieruchomość, pozbawioną drzewostanu leśnego. Dlatego też ta forma zagospodarowania może być stosowana przez oddziały terenowe KOWR jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W przypadku, gdy w dyspozycji oddziału terenowego KOWR znajdują się niezagospodarowane działki, stanowiące w planach zagospodarowania przestrzennego lub w studium lasy, powinny być one rozdysponowane w drodze sprzedaży."?
  2. W mojej ocenie opisana powyżej treść pisma jasno wskazuje, że KOWR wydał dyspozycję ograniczenia stosowania art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, wbrew treści normatywnej przepisu, a udzielona mi odpowiedź nie polega na prawdzie. Czy znana jest Państwu dyspozycja art. 271 Kodeksu karnego?
  3. Czy w ocenie KOWR Lasy Państwowe niewłaściwie gospodarują gruntami powierzonymi im w trwały zarząd?
  4. Czy i kiedy opisana powyżej budząca wątpliwości dyspozycja zostanie odwołana?
  5. Czy KOWR będzie kierował wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy pod zalesienie dla gruntów w jego zarządzie, które są w istocie gruntami zalesionymi, wyłączonymi z gospodarki rolnej i dla których nie ma obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego?
  6. Czy mają Państwo świadomość, że KOWR, dokonując zbycia działek, takich jak ta w miejscowości Wilkszyn, stanowiących funkcjonalną część lasu, zarośniętych drzewami, przyczynia się do defragmentacji lasu i narastania negatywnego zjawiska antropopresji na drzewostany leśne, przez co negatywnie wpływa na stan i wartość gruntów, zarządzanych przez Lasy Państwowe?
  7. Czy ministerstwu i KOWR znana jest słuszna krytyka ze strony Lasów Państwowych odnośnie do zjawisk defragmentacji lasu, suburbanizacji oraz antropopresji, które zagrażają zarządzanym kompleksom leśnym Skarbu Państwa i dlaczego nadzorowana przez Państwa instytucja przyczynia się do tego zjawiska?
  8. Czy możliwe jest spowolnienie procesu sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w zarządzie KOWR do czasu wejścia w życia opisanej przez Państwa nowelizacji?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz