Interpelacja nr 17160 do ministra klimatu i środowiska, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie przekazywania gruntów Skarbu Państwa, zarządzanych przez KOWR, PGL Lasy Państwowe

Interpelacja nr 17160 do ministra klimatu i środowiska, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie przekazywania gruntów Skarbu Państwa, zarządzanych przez KOWR, PGL Lasy Państwowe

Szanowni Panowie Ministrowie!

Zwracam się z interpelacją poselską w sprawie przekazywania gruntów Skarbu Państwa do zalesienia, które dopuszcza art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Zgodnie z wyżej wymienionym artykułem: “Na wniosek Krajowego Ośrodka, właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej przekazuje nieodpłatnie, w drodze decyzji, Lasom Państwowym wydzielone geodezyjnie grunty wchodzące w skład Zasobu, przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”.

Otrzymałam niepokojącą informację, że poprzedni dyrektor generalny KOWR miał wydać dyspozycję oddziałom terenowym, aby takich nieodpłatnych przekazań nie dokonywać. Jednocześnie w wielu miejscach w Polsce KOWR posiada atrakcyjne nieruchomości gruntowe w bezpośrednim sąsiedztwie lasu. Ich zabudowa jest szkodliwa dla flory i fauny lasu, a także dla stosunków wodnych. „Osaczanie” kompleksów leśnych zabudową na skraju lasu jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem. Przykładem takiej sytuacji może być planowana sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie średzkim, gminie Miękinia, obrębie Wilkszyn, nr działki: 181/13 o pow. ewid. 0,2496 (https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/266725). Działka ta leży praktycznie przy ścianie Lasu Mokrzańskiego i jest w większości zadrzewiona.

W mojej ocenie takie nieruchomości powinny trafiać pod zarząd PGL Lasy Państwowe i zwiększać zasób leśny. Sprzedaż takich działek spowoduje szybkie ich przekwalifikowanie w nieruchomość budowlaną i powstanie kolejnych inwestycji mieszkaniowych na linii lasu. Skarb Państwa, a w szczególności KOWR, nie powinien przyczyniać się do procesu niekontrolowanego przekształcania terenów rolniczych na obrzeżach miast w obszary zabudowane, w szczególności mające negatywny wpływ na kompleksy leśne.

Mając na uwadze powyższe, proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Czy prawdą jest, że dyrekcja generalna KOWR wydała oddziałom terenowym dyspozycję ograniczenia stosowania art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie przekazywania PGL Lasy Państwowe wydzielonych geodezyjnie gruntów, wchodzących w skład zasobu?
  2. Ile decyzji w trybie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wydanych zostało odpowiednio w 2018 r., w 2019 r. i w 2020 r.?
  3. Ile hektarów gruntów wchodzących w skład zasobu przekazano PGL Lasy Państwowe w trybie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa odpowiednio w 2018 r., w 2019 r. i w 2020 r.?

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Tracz