Interpelacja nr 12531 do ministra klimatu i środowiska, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie realizacji tzw. dyrektywy azotowej i zanieczyszczenia polskich wód nawozami

Interpelacja nr 12531 do ministra klimatu i środowiska, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie realizacji tzw. dyrektywy azotowej i zanieczyszczenia polskich wód nawozami

Szanowni Państwo!

1. Kontrole Inspekcji Ochrony Środowiska

Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Prawo wodne właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska dokonuje kontroli:

 1. stosowania programu działań,
 2. spełnienia obowiązku posiadania planu nawożenia azotem,
 3. stosowania nawozów zgodnie z planem nawożenia azotem.

Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo wodne właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie wyników kontroli, o której mowa w art. 108 ust. 1, w zależności od zakresu i stopnia naruszenia wydaje z urzędu decyzję, w której może:

 1. nakazać usunięcie w określonym terminie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli lub
 2. ustalić obowiązek uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 4, oraz jej wysokość.

Decyzje, o których mowa w ust. 1, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Do podmiotów prowadzących produkcję rolną oraz działalność, o których mowa w art. 102 ust. 1, niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495), przepisy rozdziału 5 tej ustawy stosuje się odpowiednio.

Podmioty prowadzące produkcję rolną oraz działalność, o których mowa w art. 102 ust. 1, ponoszą opłatę za:

 1. stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 lub z planem nawożenia azotem;
 2. przechowywanie nawozów naturalnych niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4;
 3. prowadzenie dokumentacji realizacji programu działań niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 albo za jej brak;
 4. brak planu nawożenia azotem.

Maksymalne stawki opłaty, o której mowa w ust. 1, wynoszą:

 1. 2000 zł za stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 lub z planem nawożenia azotem;
 2. 3000 zł za przechowywanie nawozów naturalnych niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4;
 3. 500 zł za prowadzenie dokumentacji realizacji programu działań niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 albo za jej brak;
 4. 500 zł za brak planu nawożenia azotem.

Ww. stawki są corocznie aktualizowane w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Stawki na 2020 r.: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20190001029/O/M20191029.pdf

Zgodnie z art. 109a ustawy Prawo wodne, jeżeli podmiot prowadzący działalność, o której mowa w art. 105a ust. 1 pkt 1, nie posiada pozytywnej opinii o planie nawożenia azotem albo posiada plan nawożenia azotem opracowany niezgodnie z art. 105a ust. 3, właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska w drodze decyzji nakazuje usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie. W przypadku nieusunięcia uchybień w wyznaczonym terminie właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska w drodze decyzji wstrzymuje prowadzenie chowu lub hodowli zwierząt, o których mowa w art. 105a ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem wymogu zachowania dobrostanu zwierząt oraz potrzeby bezpiecznego dla środowiska zakończenia prowadzenia chowu lub hodowli zwierząt.

Właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska zezwala na wniosek podmiotu prowadzącego działalność, o której mowa w art. 105a ust. 1 pkt 1, w drodze decyzji, na ponowne podjęcie prowadzenia chowu lub hodowli zwierząt, jeżeli podmiot ten usunął naruszenia stanowiące podstawę do wydania decyzji wstrzymującej prowadzenie chowu lub hodowli zwierząt, o których mowa w art. 105a ust. 1 pkt 1.

Mając na uwadze powyższe, proszę o odpowiedź Ministra Klimatu i Środowiska na następujące pytania:

 1. Ile jest w Polsce gospodarstw podlegających obowiązkowi sporządzenia planu nawożenia azotem?
 2. Ile w okresie od dnia 21.09.2019 r. do dnia 21.09.2020 r. przeprowadzono kontroli dotyczących odpowiednio:
  - stosowania programu działań,
  - spełnienia obowiązku posiadania planu nawożenia azotem,
  - stosowania nawozów zgodnie z planem nawożenia azotem?
 3. Ile na podstawie art. 109 ustawy Prawo wodne wydano w okresie od dnia 21.09.2019 r. do dnia 21.09.2020 r. odpowiednio:
  - decyzji nakazujących usunięcie w określonym terminie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli lub
  - ustalających obowiązek uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 4, oraz jej wysokości?
 4. Jaką kwotę opłat ustalono łącznie decyzjami wydawanymi na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy Prawo wodne, z podziałem na poszczególne kategorie opłat w okresie od dnia 21.09.2019 r. do dnia 21.09.2020 r.?
 5. Ile decyzji nakazujących usunięcie uchybień, wydawanych na podstawie art. 109a ustawy Prawo wodne, wydano w okresie od dnia 21.09.2019 r. do dnia 21.09.2020 r.?
 6. Ile decyzji wstrzymujących prowadzenie chowu lub hodowli zwierząt wydano na podstawie art. 109a ust. 2 ustawy Prawo wodne w okresie od dnia 21.09.2019 r. do dnia 21.09.2020 r.?

Ponadto w związku z katastrofą ekologiczną na rzece Baryczy, w związku z podejrzeniem spowodowania tej katastrofy przez spływające z pól pryzmy nawozu przechowywane niezgodnie z przepisami, zapowiedziano szczegółowe kontrole osób prowadzących działalność rolniczą na tym obszarze (odpowiedź Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na interpelację nr 8738 z dnia 15 lipca 2020 r. – znak odpowiedzi (BM) WPR.054.240.2020.DB).

Mając na uwadze powyższe, proszę o odpowiedź Ministra Klimatu i Środowiska na następujące pytania:

 1. Ile kontroli gospodarstw rolniczych i chlewni oraz ubojni przeprowadzono na tym terenie do dnia złożenia niniejszej interpelacji?
 2. Jakie są wyniki tych kontroli i jakie decyzje zostały w tej sprawie wydane?
 3. Jakie działania naprawcze zostały podjęte w celu odwrócenia skutków ww. katastrofy ekologicznej?

2. Kontrole ARiMR oraz powiatowych lekarzy weterynarii

Wymagania programu azotanowego wchodzą w zakres zasady tzw. wzajemnej zgodności (cross-compliance), dlatego wszyscy rolnicy korzystający z płatności bezpośrednich, a także płatności obszarowych mogą być w tym zakresie kontrolowani przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Innym istotnym aspektem, na który wpływa nadmierne używanie produktów chemicznych w rolnictwie (wymieranie owadów, w tym zapylaczy), jest niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin.

Zgodnie z art. 36 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z dnia 5 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 308, z późn. zmianami):

1. ARiMR przeprowadza kontrole administracyjne i na miejscu w zakresie płatności bezpośrednich, określone w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, w tym kontrole w ramach wzajemnej zgodności wymogów lub norm, chyba że ustawa stanowi inaczej.
1a. W zakresie płatności związanych do zwierząt gatunku owca domowa kontrole na miejscu obejmują również kontrolę dotyczącą zwierząt potencjalnie kwalifikujących się w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi pkt 17 rozporządzenia nr 640/2014, dokonaną przed dniem złożenia wniosku o przyznanie płatności do tych zwierząt.
2. Prezes ARiMR może powierzyć przeprowadzanie kontroli, o których mowa w ust. 1, jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi, określonymi na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1.
3. Przestrzeganie norm lub wymogów może podlegać kontroli administracyjnej zgodnie z art. 96 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013.

Zgodnie z art. 37:

1. Czynności kontrolne w ramach kontroli na miejscu określonej w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, przeprowadzanej przez ARiMR, są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez Prezesa ARiMR.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.
3. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie rolnikowi, jeżeli jest on obecny podczas kontroli.
4. Czynności kontrolne mogą być wykonywane podczas nieobecności rolnika także wówczas, gdy rolnik został zawiadomiony o kontroli zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 809/2014.
5. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:
1) wstępu na teren gospodarstwa rolnego;
2) dostępu do zwierząt;
3) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;
4) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;
5) pobierania próbek do badań;
6) żądania okazywania i udostępniania danych informatycznych.
5a. Rolnik jest obowiązany zapewnić niezbędną pomoc przy wykonywaniu czynności kontrolnych.
6. Z czynności kontrolnych sporządza się sprawozdanie, o którym mowa w art. 59 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, zwane dalej „raportem”, zgodnie z art. 41, art. 43 i art. 72 ust. 1 i 4 rozporządzenia nr 809/2014, który w przypadku stwierdzenia drobnej niezgodności zawiera również informację, o której mowa w art. 72 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia nr 809/2014, oraz termin usunięcia tej niezgodności, ustalony zgodnie z art. 39 ust. 3 rozporządzenia nr 640/2014.
7. W przypadku, gdy rolnik nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie, może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do ustaleń w nim zawartych dyrektorowi oddziału regionalnego ARiMR, w terminie 14 dni od dnia doręczenia raportu, chyba że bezpośrednio po zakończeniu kontroli rolnik, który był obecny podczas kontroli, zgłosił umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w raporcie osobie, która go sporządziła.
8. W przypadku, o którym mowa w art. 72 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia nr 809/2014, raportu nie przesyła się rolnikowi.

Zgodnie z art. 38:

1. Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, jako organ kontroli, o którym mowa w art. 67 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 809/2014, jest właściwy do przeprowadzania kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów wskazanych w załączniku II do rozporządzenia nr 1306/2013, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 13.
2. Czynności kontrolne w ramach kontroli na miejscu, o której mowa w ust. 1, zwanej dalej „kontrolą wymogów”, są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez powiatowego lekarza weterynarii, o którym mowa w ust. 1.
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsce i zakres tych czynności oraz podstawę prawną do ich wykonywania.
4. W przypadku konieczności wykonania czynności kontrolnych w ramach kontroli, o których mowa w ust. 1, poza obszarem działania powiatowego lekarza weterynarii, o którym mowa w ust. 1, lekarz ten upoważnia do wykonania tych czynności powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na położenie siedziby stada w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Do czynności kontrolnych przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na położenie siedziby stada:
1) wykonuje czynności kontrolne w ramach kontroli wymogów w miejscu, zakresie i terminie wskazanych w upoważnieniu;
2) sporządza protokół wykonania czynności kontrolnych;
3) niezwłocznie przekazuje protokół, o którym mowa w pkt 2, powiatowemu lekarzowi weterynarii, o którym mowa w ust. 1.
6. Przed przystąpieniem do wykonania czynności kontrolnych w ramach kontroli wymogów osoba upoważniona do ich wykonania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie do wykonania czynności kontrolnych rolnikowi, jeżeli jest on obecny podczas kontroli.
7. Czynności kontrolne w ramach kontroli wymogów mogą być wykonywane podczas nieobecności rolnika także wówczas, gdy rolnik został zawiadomiony o kontroli zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 809/2014.
8. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli wymogów mają prawo do:
1) wstępu na teren gospodarstwa rolnego, w tym do pomieszczeń i miejsc związanych z utrzymywaniem lub przebywaniem zwierząt;
2) dostępu do zwierząt;
3) pobierania próbek do badań;
4) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;
5) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;
6) żądania okazywania i udostępniania danych informatycznych.
9. Rolnik jest obowiązany zapewnić niezbędną pomoc przy wykonywaniu czynności kontrolnych.
10. Powiatowy lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 1, sporządza raport zgodnie z art. 72 ust. 1 i 4 rozporządzenia nr 809/2014, a w przypadku stwierdzenia drobnej niezgodności, o której mowa w art. 99 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 1306/2013, w tym raporcie umieszcza również informację, o której mowa w art. 72 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia nr 809/2014, oraz termin usunięcia tej niezgodności, ustalony zgodnie z art. 39 ust. 3 rozporządzenia nr 640/2014, i przekazuje ten raport kierownikowi biura powiatowego ARiMR, do którego został złożony wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodego rolnika, płatności dodatkowej, płatności związanych do powierzchni upraw lub płatności związanych do zwierząt.
11. W przypadku, gdy rolnik nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie, może zgłosić umotywowane zastrzeżenia, na piśmie, co do ustaleń w nim zawartych powiatowemu lekarzowi weterynarii, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia doręczenia raportu, chyba że bezpośrednio po zakończeniu kontroli rolnik, który był obecny podczas kontroli, zgłosił umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w raporcie osobie, która wykonywała czynności kontrolne.
12. Powiatowy lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając zgłoszone zastrzeżenia, uzupełnia ustalenia zawarte w raporcie. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń powiatowy lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 1, przekazuje zgłoszone zastrzeżenia, wraz ze swoim stanowiskiem do tych zastrzeżeń i raportem, do właściwego kierownika biura powiatowego ARiMR.
13. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymogi wskazane w załączniku II do rozporządzenia nr 1306/2013, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, oraz rodzaj przeprowadzanych kontroli, z uwzględnieniem kontroli administracyjnych lub kontroli na miejscu, mając na uwadze zapewnienie prawidłowego przeprowadzania tych kontroli.

Zgodnie z art. 39:

1. Główny Lekarz Weterynarii, po zasięgnięciu opinii Prezesa ARiMR, ustala czynniki do analizy ryzyka, na których podstawie jest przeprowadzane typowanie rolników do kontroli, o których mowa w art. 38 ust. 1, oraz liczbę gospodarstw, które zostaną objęte tymi kontrolami.
2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rolnictwa mogą określić, w drodze zarządzenia, warunki, sposób i tryb współpracy ARiMR oraz Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 38 ust. 1.

Zgodnie z art. 42:

1. Oceny wagi stwierdzonej niezgodności, o której mowa w art. 72 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 809/2014, dokonuje się w raporcie, przypisując tej niezgodności odpowiednią liczbę punktów, a w przypadku stwierdzenia celowej niezgodności, o której mowa w art. 40 rozporządzenia nr 640/2014 i art. 75 rozporządzenia nr 809/2014, oceny wagi tej niezgodności dokonuje się w tym raporcie odrębnie, przypisując jej odpowiednią liczbę punktów.
2. Liczba punktów przypisana stwierdzonym niezgodnościom w raporcie jest uwzględniana przy dokonywaniu zmniejszeń lub wykluczeń, o których mowa w art. 73 ust. 2-5, art. 74 ust. 1 i art. 75 rozporządzenia nr 809/2014 oraz w art. 39 ust. 1, 3 i 4 i art. 40 rozporządzenia nr 640/2014.
3. Ocena wagi stwierdzonej niezgodności, o której mowa w art. 72 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 809/2014, dokonana w raporcie, jest uwzględniana w postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy finansowej w ramach działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich, określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w których warunkiem przyznania tej pomocy w pełnej wysokości jest spełnianie wymogów lub norm przez rolnika będącego wnioskodawcą lub beneficjentem tej pomocy.

Zgodnie z art. 43:

1. Kary administracyjnej z tytułu nieprzestrzegania wzajemnej zgodności nie stosuje się, jeżeli wynosi ona nie więcej niż równowartość w złotych kwoty, o której mowa w art. 97 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1306/2013.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w decyzji w sprawie o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodego rolnika, płatności dodatkowej, płatności związanych do powierzchni upraw lub płatności związanych do zwierząt:
1) podaje się informację o niezastosowaniu kary administracyjnej;
2) nakazuje się realizację w wyznaczonym terminie, o którym mowa w art. 39 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 640/2014, określonych działań naprawczych mających na celu usunięcie stwierdzonych niezgodności.
3. ARiMR jest właściwa do podjęcia działań, o których mowa w art. 97 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia nr 1306/2013, w tym kontroli realizacji działań, o których mowa w ust. 2 pkt 2, a w przypadku, gdy niezgodność dotyczy wymogu, do którego kontroli na podstawie art. 38 ust. 1 jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, do podjęcia tych działań jest właściwy ten lekarz.
4. W przypadku, gdy rolnik nie podjął działań naprawczych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, w terminie wyznaczonym w decyzji w sprawie o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodego rolnika, płatności dodatkowej, płatności związanych do powierzchni upraw lub płatności związanych do zwierząt, stosuje się art. 29 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505).

Zgodnie z art. 44:

1. W przypadku stwierdzenia drobnej niezgodności nie stosuje się kary administracyjnej z tytułu nieprzestrzegania wzajemnej zgodności.
2. Jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 39 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia nr 640/2014, zostanie stwierdzone, że rolnik nie usunął drobnej niezgodności w terminie ustalonym w raporcie, określa się karę administracyjną z tytułu tej niezgodności zgodnie z art. 39 ust. 3 rozporządzenia nr 640/2014.
3. Jeżeli decyzja w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich za rok, w którym stwierdzono drobną niezgodność, została wydana przed stwierdzeniem, że rolnik nie usunął drobnej niezgodności w terminie ustalonym w raporcie, karę administracyjną, o której mowa w ust. 2, określa się, zmieniając tę decyzję.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zmiany decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich dokonuje się bez zgody strony.

Mając na uwadze powyższe, proszę o odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na następujące pytania:

 1. Ile gospodarstw podlegało w 2019 r. kontroli na podstawie ww. przepisów ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z dnia 5 lutego 2015 r.?
 2. Ile kontroli przeprowadzono łącznie w 2019 r. na podstawie ww. przepisów ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z dnia 5 lutego 2015 r.?
 3. W ilu przypadkach stwierdzono niezgodności łącznie w 2019 r. na podstawie ww. przepisów ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z dnia 5 lutego 2015 r.?
 4. Ile przypadków celowych niezgodności stwierdzono łącznie w 2019 r. na podstawie ww. przepisów ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z dnia 5 lutego 2015 r.?
 5. W ilu przypadkach w 2019 r. zastosowano karę administracyjną na podstawie ww. przepisów ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z dnia 5 lutego 2015 r.?
 6. Jaka jest łączna kwota kar administracyjnych nałożonych na podstawie ww. przepisów ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z dnia 5 lutego 2015 r. w 2019 r.?
 7. W ilu przypadkach stwierdzono niezgodność w związku z naruszeniem przepisów ustawy Prawo wodne, dotyczących planów nawożenia azotem w 2019 r.?
 8. Jaka jest łączna kwota kar administracyjnych nałożonych w związku z naruszeniem przepisów ustawy Prawo wodne, dotyczących planów nawożenia azotem w 2019 r.?
 9. Ile przypadków naruszenia planów nawożenia azotem stwierdzono w oparciu o informacje Inspekcji Ochrony Środowiska w 2019 r.?
 10. Ile przypadków naruszenia planów nawożenia azotem stwierdzono w oparciu o własne ustalenia ARiMR?
 11. Z ilu gospodarstw ARiMR pobrała próbki gruntu na okoliczność naruszenia planów nawożenia azotem w 2019 r.?
 12. Jaka jest łączna kwota kar administracyjnych nałożonych w związku z nieprzestrzeganiem zasad nawożenia azotem w 2019 r. na podstawie ww. przepisów ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z dnia 5 lutego 2015 r.?
 13. Ile gospodarstw podlegało w 2019 r. kontroli pod kątem właściwego stosowania środków ochrony roślin?
 14. Z ilu gospodarstw ARiMR pobrała próbki gruntu na okoliczność właściwego stosowania środków ochrony roślin w 2019 r.?
 15. Ile przypadków naruszenia zasad właściwego stosowania środków ochrony roślin stwierdzono w 2019 r.?
 16. Jaka jest łączna kwota kar administracyjnych nałożonych w związku z nieprzestrzeganiem zasad właściwego stosowania środków ochrony roślin w 2019 r. na podstawie w/w przepisów ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z dnia 5 lutego 2015 r.?
 17. O ile (w procentach) wzrosło (zmalało) użycie nawozów sztucznych w polskim rolnictwie w okresie od 01.01.2010 r. do 01.01.2020 r.?
 18. O ile wzrosło (zmalało) użycie środków ochrony roślin w polskim rolnictwie w okresie od 01.01.2010 r. do 01.01.2020 r.?

3. Szkolenia dla rolników

Kwestią newralgiczną dla wdrażania nowoczesnych, zgodnych z Europejskim Zielonym Ładem, zasad działania rolnictwa jest właściwa strategia rządowa i samorządowa m.in. w zakresie szkoleń dla rolników.

W związku z powyższym proszę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Jaka jest łączna liczba szkoleń dla rolników przeprowadzonych przez ARiMR i ośrodki doradztwa rolniczego w 2019 r.?
 2. Jaka jest łączna liczba rolników biorących udział w szkoleniach przeprowadzonych przez ARiMR i ośrodki doradztwa rolniczego w 2019 r.?
 3. Jaka jest łączna ilość rolników przeszkolonych przez ARiMR i ośrodki doradztwa rolniczego w zakresie zasad nawożenia azotem?
 4. Jakie jest średnie wynagrodzenie brutto na stanowisku specjalisty i głównego specjalisty w ośrodkach doradztwa rolniczego?
 5. Ile przeprowadzono szkoleń dla instytucji kontrolujących: wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (delegacja ustawowa wynikająca z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne) oraz ARiMR Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, odpowiedzialnej za kontrolę przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności w zakresie ujednolicenia zakresu i sposobu prowadzenia kontroli realizacji programu działań, opracowania wspólnych wytycznych na potrzeby kontroli, w szczególności metod oraz narzędzi (np. kalkulatory wyliczeń) do obliczania: zawartości azotu w nawozach, wymaganej wielkości urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych, średniorocznego stanu zwierząt itp.?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz