Ile nowych środków trafi do Inspekcji Weterynaryjnej?

Ile nowych środków trafi do Inspekcji Weterynaryjnej?

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2152 i 2191).

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Omawiana ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej ma na celu dostosowanie naszego prawodawstwa w sposób ułatwiający stosowanie prawa unijnego, a konkretnie rozporządzenia nr 2017/625. Projektowana zmiana ma zapewnić w przeciągu kolejnych 10 lat dochody dla budżetu państwa wysokości ok. 150 mln zł rocznie. Zgodnie z motywem 65. wskazanego rozporządzenia państwa członkowskie powinny zapewnić stałą dostępność odpowiednich zasobów finansowych pozwalających na zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników oraz należyte wyposażenie właściwych organów przeprowadzających kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe. W tym samym motywie rozporządzenia jako jedno ze źródeł finansowania etatów inspekcji wskazano pobieranie opłat lub należności. Zatem moje pytanie jest takie: Jaka kwota uzyskanych w wyniku tej nowelizacji dochodów budżetu państwa zostanie przeznaczona (Dzwonek) na podwyżki i tworzenie nowych etatów Inspekcji Weterynaryjnej? Wszyscy wiemy, że pensje tam są niskie, brakuje pracowników i te pieniądze powinny tam pójść.