4 konkrety dla kultury

4 konkrety dla kultury

Dzisiaj wspólnie z Markiem Gluzińskim i z wrocławskiej Akcji Kultura przedstawiliśmy 4 konkretne postulaty dla kultury w Polsce.

  1. Odpolitycznimy kulturę

Artysta powinien być skutecznie chroniony przed wszelkimi formami cenzury, a sztuka przed wszelkimi formami politycznej instrumentalizacji. Strategie i programy kulturalne muszą być rzetelnie konsultowane z uczestnikami kultury i środowiskami artystycznymi.

Regulacje prawne, wybory personalne i procedury powinny służyć podejmowaniu racjonalnych decyzji, przeciwdziałając propagandzie oraz ideologizacji kultury. Decyzje urzędów i instytucji nie mogą być niezrozumiałe, tajne i anonimowe, a merytorycznej oceny programów, projektów czy dorobku artystycznego powinni dokonywać wyłącznie eksperci w danej dziedzinie.

2. Skończymy ze złymi praktykami w instytucjach kultury

Koniec z ukrytym mobbingiem w instytucjach kultury. Powołamy zewnętrzne komisje antymobbingowe, aby skarga nie trafiała do rąk mobbera, tak  jak się to dzieje w tej chwili.

Niezbędna jest ewaluacja pracy dyrektorów instytucji kultury oraz ich kadencyjność. Ocena powinna być dokonywana przez niezależnych ekspertów badających pracę dyrektora za pomocą ankiet wśród pracowników i publiczności w ostatnim roku kadencji dyrektorskiej. Zdecydowaną większość komisji konkursowych powinny stanowić osoby niezależne od organizatora instytucji kultury oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Instytucji kultury muszą stać się dobrymi pracodawcami, zapewniającymi stabilne i godne warunki pracy dla artystów. Niezbędny jest wzrost płac w instytucjach kultury oraz przejście na umowy o pracy tam, gdzie stosuje się praktyki nagminnego zatrudniania na umowy cywilnoprawne.

3. Wprowadzimy ustawę o statusie artysty

Ustawa cywilizuje warunki pracy artystycznej oraz zapewnia najsłabiej zarabiającym twórcom minimum bezpieczeństwa socjalnego w postaci dostępu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Rozwiązania ustawy byłby finansowane z wpływów z rekompensata na rzecz uczciwej kultury, czyli opłaty reprograficznej i opłaty od czystych nośników, rozwiązania funkcjonującego w większości krajów europejskich.

4. Nowy Fundusz Wsparcia Kultury

Utworzymy nowy Fundusz Wsparcia Kultury finansowany składkami od dochodów dużych przedsiębiorstw, który będzie przeznaczony na wsparcie organizacji pozarządowych oraz samorządowych instytucji kultury w formie grantowej. Z wpłat na FWP zwolnione będą przedsiębiorstwa, które udokumentują samodzielny mecenat kultury. Ułatwimy organizacjom pozarządowym pozyskiwanie środków prywatnych tworząc system zachęt podatkowych dla darczyńców i możliwość podpisywania umów sponsorskich bez prowadzenia działalności gospodarczej.

Publikacja sfinansowana przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI